Imyazi Miija ya Yesu
nga kwo ikayandikwa na
Luka
Indangiriro
Yiki kitaabo kya Luka, kiyerekiini ngiisi kwo Yesu âli kuuziri abakazi, naꞌbaana, naꞌbakeni. Na kwakundi, Luka ali mu yerekana ngiisi kwoꞌMutima Mweru guli mu kola mu kati ka Yesu, ukulyokekera ku ndondeko yeꞌkitaabo, halinde na ku mbeka.
Luka ali mu yandika ku yage njira kwokuno:
- Ayerekiini ngiisi kwo Yesu akabutwa, kiri noꞌmwazi gwoꞌbusore bwage.
- Ayerekiini bweneene ngiisi kwo ali mu kiza abandu.
- Ali mu deta ngiisi kyanya hiꞌgulu lyaꞌbakazi.
- Ayerekiini ngiisi kwo akejeeriiri abanabyaha bweneene.
- Ayerekiini Umutima Mweru, ku ndondeko yeꞌkitaabo halinde ukuyusa.
- Ayerekiini imigani mingi-mingi.
- Aloziizi ukudeta hiꞌgulu lyoꞌkuhuuza Rurema.
- Ayerekiini ngiisi kwo Yesu âli kizi yibonesa ku kyanya âli mali zuuka mu bafwiri.
Mu kitaabo kya Luka, muli imigani ikumi na munaana ítali mu boneka ahandi mu Bibiriya. Ku mugani, hali Umusamariya Mwija (10.25-37), neꞌbibuzi íbiteresiri (15.4-7), noꞌmwana úkagendi teereka mu byaha (15.11-32).
Ku luhande lwaꞌbakazi, ali mu deta hiꞌgulu lya Maryamu na Ruzabeeti (1–2). Na mu Luka 8.1-3, tubwini ngiisi kwaꞌbakazi bâli kizi mútabaala ku magoorwa gaage. Anali mu menyeesa ngiisi kwo bakamúkulikira ku kyanya akatwalwa ho agayitirwa ku kibambo (23.49). Luka yenyene ayerekiini ngiisi kwo Yesu akatee yibonesa imwoꞌmukazi, ku kyanya âli mali zuuka mu bafwiri (24.1-10).
Imiziizi miguma yiꞌsikamiro, iri mu Luka 10.36-37: «Iri Yesu akayusa yugwo mugani, anabuuza ulya mwigiriza weꞌmaaja kwokuno: “Aahago! Mu kati ka yabo bashatu, nyandi ye wabona, umutuulani woꞌyo úkabirigishwa naꞌbanyazi?” Naye, ti: “Ulya úkamúyuvwirwa indengeerwa.” Yesu anamúbwira: “Aaho! Genda, naawe ukizi gira kwokwo!”»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Ukubutwa kwa Yohana, noꞌkwa Yesu (1.1–2.52)
b) Rurema abiika Yesu mu mukolwa gwage (3.1–4.13)
c) Yesu atee kola i Galilaaya (4.14–9.9)
d) Ajabuka inyaaja, mu kugenda i Kahisariya Firipi (9.10-50)
e) Yesu akola mu Buyuda, neꞌPereya (9.51–18.34)
f) Yesu ahumuula imbumi (18.35-43)
g) Umwazi gwa Zakaayo, noꞌmugani gwaꞌbakozi balebe (19.1-27)
h) Iyinga lyo Yesu akayusa mwoꞌmukolwa gwage (19.28–23.56)
i) Yesu azuuka mu bafwiri (24.1-12)
j) Yesu ashubi yiyerekana, anatwalwa mwiꞌgulu (24.13-53)
1
Indangiriro
E munalushaagwa Tehofilo, Rurema keera akakoleesa imikolezi yage mu kati kiitu. Naꞌbandu bingi keera bakagira umwete gwoꞌkuyandika hiꞌgulu lyayo. Ee! Boonyene bo bakatangi giyibonera, banakizi gimenyeesania. Na nyiitu, keera banatumenyeesa hiꞌgulu lyayo. Kiri na naani kwakundi, keera nꞌgagibuliriza bwija, nga kwo yâli kizi koleka ukulyokera ku ndondeko. Nanabona kwo buli bwija nguyandikire yo ku bwitonde. Kwokwo, galya magambo go keera ukayigirizibwa, ukizi ba naꞌkasiisa hiꞌgulu lyago.
Umuganda ahulukira Zakariya
Ku kyanya Heroode âli riiri mwami weꞌBuyahudi, hâli riiri umugingi muguma, iziina lyage ye Zakariya, wa mu bagingi beꞌmwa Habiya. Mukaage Ruzabeeti naye, âli riiri wa mwiꞌkondo lyoꞌmugingi Harooni. Bombi, bâli kwaniini imbere lya Nahano Rurema, banâli simbahiri imaaja zaage zooshi, iri banakizi gira ngiisi kwo akababwira. Kundu kwokwo, ndaaye mwana ye bâli gweti. Mukuba, Ruzabeeti âli gumbiri. Na bombi, bâli kola bashaaja kongotwe.
Lusiku luguma, Zakariya âli kola mu gira umukolwa gwage gwoꞌbugingi imbere lya Rurema. Mukuba, kyo kyâli kola kyanya kyeꞌkiso kyage. Noꞌkukulikirana neꞌmigeeza yaꞌbagingi, abaabo banataara ikibare, kyanagwata Zakariya kwo ye gayingira mu nyumba ya Nahano, abe ye gayokya mwoꞌmubadu. 10 Neꞌkyanya âli gweti agaguyokya, ha mbuga hâli kumaniri abandu bingi, bagweti bagahuuna Rurema.
11 Masaasa atabukwa, ulya Zakariya, umuganda wa Nahano anayami múhulukira kwo! Uyo muganda, âli yimaaziri uluhande lweꞌlulyo lwaꞌkatanda koꞌkuyokera kwoꞌmubadu. 12 Zakariya, mbu amúbonage, anakanguka, anayoboha bweneene!
13 Haliko, uyo muganda anamúbwira, ti: «E Zakariya, utayobohe! Galya magambo go ukahuuna Rurema, keera agayuvwa. Mukaawe Ruzabeeti, agakubutira umwana woꞌbutabana. Noꞌyo mwana, ukamúyinike iziina Yohana. 14 Uyo mwana, agakizi mùshambaaza, halinde munakizi ba naꞌmalega. Kiri naꞌbandi bingi, yukwo kubutwa kwage, kugabashambaaza ngana. 15 Uyo Yohana, agaaba mukulu imbere lya Nahano. Atakizi nywa idivaayi, kandi iri ikindi kilalusa kyoshi! Mukuba, ukulyokera ukubutwa kwage, agaaba ayijuziibwi mwoꞌMutima Mweru.
16 «Ulya Yohana, agagalulira Abahisiraheeri bingi imunda Rurema Nahamwabo. 17 Umutima gwage, noꞌbushobozi bwage, bigaaba ngeꞌbya Hiriya. Agayija imbere lya Nahano, gira agwanwe amúteganulira abandu. Ee! Aganywaniisa abaana na bayishe. Kiri na ábatasimbahiri Rurema, agabagira bakizi ba bitegeereza, ngaꞌbandi ábakoli kwaniini imbere lyage.»
18 Zakariya, ti: «Yibi byoshi, kutagi kwo ngaamenya kwo biri byoꞌkuli? Si twe na mukaanie, tukola bashaaja kongotwe.»
19 Ulya muganda anamúshuvya: «Niehe, nie Gabulyeri! Nie nyamiri nyimaaziri imbere lya Rurema. Iyi myazi miija, Rurema ye kaginduma imwawe, gira nyiji kumenyeesa yo. 20 Halikago, bwo utagiyemeera, ukola ugaaba kimeme. Utagaahasha ukudeta, halinde ukuhisa ku kyanya igakoleka. Ee! Ukukoleka, igakoleka ku kyanya kyayo!»
21 Yabo bandu, bâli gweti bagalindirira kwo Zakariya agahuluka mu nyumba ya Rurema. Neꞌri bakabona kwo atinda mwo, banagangaanwa. 22 Iri hakatama, anagihuluka mwo, haliko atanaki shobola ukubadesa, anatondeera ukukizi bayereka naꞌmaboko. Banayami menya kwo akagibona mwaꞌmabone. Anagenderera ukuba kimeme. 23 Isiku zaage zoꞌkukola mwo, iri zikamala, anataaha.
24 Uyo Zakariya, mukaage Ruzabeeti anaheeka inda, anamala imyezi itaanu abishamiri, anadeta, ti: 25 «Bino byoshi, Nahano ye wabingirira! Leero naani angengeera, ananjaaza ishoni mu bandu!»
Umuganda ahulukira Maryamu
26 Iyo nda ya Ruzabeeti, ikyanya ikahisagya imyezi ndatu, Rurema anatuma yoyo muganda Gabulyeri i Nazareeti, mu poroveesi yeꞌGalilaaya. 27 Gabulyeri, akatumwa kwo agendi ganuuza munyere muguma, iziina lyage Maryamu. Âli koli fundisirwi na Yusefu, wa mwiꞌkondo lya mwami Dahudi.
28 Uyo muganda Gabulyeri, anayiji múbwira kwokuno: «E Maryamu, nakulamusa! We gashaniirwi bweneene. Nahano, muyamiinwi.» 29 Maryamu, mbu ayuvwagwe kwokwo, umutima gwage gwanajwangarara, anayibuuza: «Musingo muki yugu?»
30 Uyo muganda anashubi múbwira: «E Maryamu, utayobohe! Rurema akoli kugashaaniri bweneene. 31 Lolaga! Ukola ugaheeka inda! Unagibute mwoꞌmwana woꞌbutabana, ukamúyinike iziina Yesu.
32 «Uyo Yesu, agaaba mutwali, anakizi buuzibwa Mwana wa Rurema úli hiꞌgulu lya byoshi. Nahano Rurema anamúyimike ku kitumbi kyoꞌmwami Dahudi, shokuluza wage. 33 Anabe ye mwami wa beene Yakobo, halinde imyaka neꞌmyakuula! Yubwo bwami bwage, butanâye sibe.»
34 Maryamu, ti: «Kutagi yibi bigaaba, ndanazi gwejerwa noꞌmushosi?» 35 Ulya muganda, anamúshuvya: «Rurema, ye riiri hiꞌgulu lya byoshi! Kwokwo, Umutima gwage Mweru, gugakushonookera, gunabeere hiꞌgulu lyawe nga kimbehwa. Ulya mwana ye ugaabuta, agaaba mutaluule, anakizi buuzibwa kwo ali Mwana wa Rurema. 36 Kiri na muvyala wawe wa Ruzabeeti, naye akola neꞌnda yeꞌmyezi ndatu. Iyo nda, agilonga, kundu akola mugiikulu, anashuba mu detwa kwo ali ngumba. 37 Imwa Rurema, ndaabyo íbitangaziga!»
38 Ulya Maryamu, ti: «Ndyagagi mukozi wa Nahano. Ngiisi kwo wadeta, kube kwo bigaaba!» Lyeryo, umuganda anayigendera.
Maryamu agendi lamusa Ruzabeeti
39 Mu zeezo siku, Maryamu anayami gira ulugeezi lwoꞌkugenda imwa Ruzabeeti, mu kaaya kaguma ka mu migazi yeꞌBuyahudi. 40 Neꞌri akayingiraga imwa Zakariya, analamusa Ruzabeeti.
41 Uyo Ruzabeeti, mbu ayuvwagwe umusingo gwa Maryamu, umwana anashabira mu nda yage. Lyeryo, Ruzabeeti anayijuzibwa mwoꞌMutima Mweru, 42 anayami detaga kwiꞌzu lihamu kwokuno: «E Maryamu, mu bakazi booshi, wehe, we gashaniirwi! Noꞌmwana ye ugaabuta, naye agashaniirwi! 43 Aaho! Niehe ndi nyandi, halinde nyina wa Nahamwitu ayiji ndamusa? 44 Ikyanya nayuvwa umusingo gwawe, umwana ayami shabira ku bushambaale mu nda yani. 45 Ulyagagi muhiirwa bweneene! Mukuba, ikyanya Nahano akakuheereza umuhango, wanayemeera kwo gugakoleka!»
Ulwimbo lwa Maryamu
46 Maryamu anadeta kwokuno:
«Umutima gwani, gugweti gugayivuga Nahano!
47 Gugweti gugashambaalira Rurema, Lukiza wani.
48 Mukuba, kundu ndyagagi mugunda, haliko angengeera, nie mukozi wage.
Noꞌkulyokera buno, abandu beꞌbibusi byoshi, bagakizi ndeta kwo ndi muhiirwa.
49 Rurema woꞌbushobozi bwoshi, keera angirira amagambo gaꞌkahebuuza.
Iziina lyage, liryagagi litaluule!
50 Ikyanya abandu bali mu ba bamúsimbahiri,
ayamiri ali mu bakejeerera, halinde ibibusi byabo byoshi.
51 Haliko balya banabwiheemye, boohe,
anakoleesa ubushobozi bwaꞌkahebuuza mu kubashaabula.
52 Kundu abatwali bagweti bagatwala ku bushobozi bwingi,
ali mu batungulula ku bitumbi byabo.
Haliko abatuudu, boohe, keera akabakuza.
53 Abanamwena nabo, keera akabayigusa neꞌbiija.
Si abagale, boohe, akabayimula maboko mamaata.
54 Keera akatabaala umukozi wage Hisiraheeri,
anakengeera ukukizi kejeerera
55  Hiburahimu naꞌbandu booshi ba mwiꞌkondo lyage, halinde imyaka neꞌmyakuula!
Ee! Ngiisi kwo âli mali gwanwa alagaania bashokuluza biitu, kwokwo kwo binali.»
56 Maryamu anatee mala nga myezi ishatu ali yaho imwa Ruzabeeti, abuli taaha.
Yohana woꞌkubatiiza abutwa
57 Uyo Ruzabeeti, iri isiku zaage zoꞌkubuta zikahika, anabuta umwana mutabana. 58 Abatuulani baage, na beene wabo, banayuvwa ngiisi kwo Nahano akamúbonera ulukogo, banayiji shambaalira kuguma!
59 Ulya mwana, iri akahisagya isiku munaana abusirwi, banayiji mútenguula, banagira mbu bamúyinike iziina lya yishe Zakariya. 60 Halikago, nyina analahira, ti: «Uyu mwana agayinikwa iziina Yohana.» 61 Banamúshuvya: «Si mu beene wabo, ndaaye úyinisirwi yiri iziina!»
62 Yabo bandu banabuuzagya yishe, mu kumúyereka naꞌmaboko, gira abamenyeese iziina lyo aloziizi ukuyinika mugala wage. 63 Ulya Zakariya, anabahuuna ikibahwa, anakiyandika kwo kwokuno: «Iziina lyage, ye Yohana!» Yabo booshi, mbu babonage kwokwo, banasoomerwa ngana!
64 Lyeryo ngana, uyo Zakariya, ululimi lwage lwanayami gobooka, anatondeera ukushubi deta, iri anayivuga Rurema. 65 Abatuulani booshi, iri bakayuvwa kwokwo, banasoomerwa! Yugwo mwazi, gwanalumbuuka bweneene mu migazi yoshi yeꞌBuyahudi.
66 Uyo mwana, ubushobozi bwa Nahano, bwâli múliiri mwo. Ikyanya abandu bâli kizi yuvwa hiꞌgulu lyage, banayibuuza: «Uyu mwana agaaba mundu muki?»
Ulwimbo lwa Zakariya
67 Zakariya, yishe woꞌyo mwana, anayijuzibwa mwoꞌMutima Mweru, anatangaga ubuleevi kwokuno:
68 «Nahano Rurema waꞌBahisiraheeri, akizi huuzibwa!
Mukuba, keera ayiji tanduula abandu baage, anabaguluula.
69 Atuyimangikira Lukiza woꞌbushobozi wa mwiꞌkondo lyoꞌmukozi wage mwami Dahudi.
70 Biri nga kwo âli mali gwanwa adeta yaho keera ku njira yaꞌbaleevi baage beruuka.
71 Mukuba, akatulagaania kwo agatukiza mu bagoma biitu,
na mu maboko ga ngiisi ábatushombiri.
72 Akanadeta na kwo agakizi kejeerera bashokuluza biitu,
iri anakengeera ikihango kyage kyeru.
73 Âli mali gwanwa abiikira shokuluza witu Hiburahimu indahiro
74 kwo agatuguluula mu maboko gaꞌbagoma biitu,
halinde tunakizi múkolera buzira kyoba.
75 Isiku ziitu zooshi, tugaaba bandu biija,
tunabe tuli mu gira íbikwaniini imbere lyage.
76 Na naawe, e mwana wani! Ugakizi detwa kwo uli muleevi wa Rurema úli hiꞌgulu lya byoshi!
Ee! Ugagwanwa imbere lya Nahano, gira ukizi múlingaaniza injira,
77 unamenyeese abandu baage ngiisi kwo bangakogwa ibyaha byabo,
halinde banakizibwe.
78 Rurema witu atuyuvwitiiri indengeerwa bweneene!
Ku lukogo lwage luhamu, agatutunduukira ukulyoka mwiꞌgulu.
79 Ee! Kundu twangaba tutuuziri mu kihulu,
tunabe tutundamiri mu kimbehwa kyoꞌlufu, haliko agatutanguulira,
anaturongoore, halinde tukizi lenga mu njira zoꞌmutuula.»
80 Uyo mwana Yohana, anakizi kula, iri anakana mu mutima gwage. Anagendi tuula mwiꞌshamba, halinde ukuhisa ku kyanya kyo akahulukira ku Bahisiraheeri.