3
Amigirizo ga Yohana woꞌkubatiiza
(Mataayo 3.1-12; Mariko 1.1-8; Yohana 1.19-28)
Kahisaari Tiberyo, âli kola neꞌmyaka ikumi niꞌtaanu atwaziri. Pondyo Pilaato naye, âli riiri guvuruneeri weꞌBuyahudi. Heroode naye, ye wâli twaziri i Galilaaya. Firipo naye, mwene wabo uyo Heroode, ye wâli twaziri ikihugo kyeꞌTureya, na kyeꞌTarakoniti. Lusaanya naye, ye wâli twaziri ikihugo kyeꞌHabireene. Na Hanaasi, kuguma na Kayafa, bo bâli riiri bakulu baꞌbagingi.
Ku yikyo kyanya, igambo lya Rurema lyanahikira Yohana mugala Zakariya, mwiꞌshamba. Uyo Yohana, âli kizi lenga ha butambi lyoꞌlwiji Yorodaani hooshi, anakizi bwira abandu kwokuno: «Mutwikirage ku byaha biinyu, munabatiizibwe, halinde lyo Rurema amùkoga.» Yolya Yohana, umuleevi Hisaaya âli mali gwanwa ayandika hiꞌgulu lyage mu Mandiko Meeru kwokuno:
«Yuvwagwi! Umundu úli mwiꞌshamba, agweti agayiberekania kwiꞌzu lihamu, ti:
“Mushongaanize Nahano injira!
Ee! Ngiisi ho agakizi lenga, mumúgololere ho.
Ngiisi kabanda, kakizi fulirwa!
Na ngiisi mugazi, na ngiisi higangazi, bimanulwe.
Injira ízihengamiri, zihengamulwe.
Na ngiisi áhali ibihomogolo, hasimaanibwe.
Abandu booshi banabonage ngiisi kwo Rurema agabakiza.* 3.4-6 Hisaaya 40.3-5. ”»
Uyo Yohana, abandu banakizi múshololokera, gira ababatiize. Kundu kwokwo, anakizi bakanukira, ti: «Haliibwi! Si muli baana boꞌmujoka! Nyandagi úwamùkengula kwo mutibite uburaakari bwa Rurema, halinde butamùtibukire kwo? E maashi, mukizi tuula ku njira íyerekiini kwo keera mwatwikira ku byaha biinyu! Mutanakizi bwirana, mbu: “Twehe, shokuluza witu, ye Hiburahimu!” Namùbwira kwo Rurema ashobwiri ukulyokeza Hiburahimu abaana, kiri na mu yaga mabuye!
«Ibiti bikoli banguliirwi isheenyo. Na ngiisi kiti íkitagatongeka kweꞌbitumbwe biija, kigaakubwa, kinaduulikwe mu muliro!»
10 Yabo bandu booshi, banabuuza Yohana: «Aaho! Tugirage kuti?» 11 Anabashuvya: «Umundu, iri angaba ahiiti ibyambalwa bibiri, ahaane kiguma imwa útakihiiti! Na úhiiti ibyokulya, naye abishangiire noꞌwabo.»
12 Ababuguza nabo, banayijira Yohana, gira ababatiize, banamúbuuza: «E mwigiriza, na nyiitu, tugirage kuti?» 13 Naye, ti: «Ikyanya mugakizi buguza, mutakizi ki gungana!»
14 Abasirikaani nabo, banamúbuuza: «Na nyiitu, tugirage kuti?» Naye, ti: «Kiri na niinyu, hatagire mundu ye muganyaga ibindu byage, kandi iri ukumúbangaaniza! Haliko, mukizi tuugiza imitima yinyu ku bihembo biinyu.»
15 Ulya Yohana, abandu booshi bâli riiri noꞌmulangaaliro kwo ngeeka ye ulya Masiya. Banâli gweti bagayibuuza hiꞌgulu lyage. 16 Haliko, Yohana yenyene anababwiririra, ti: «Niehe, ngweti ngamùbatiiza ku miiji naaho. Si hagaki yija úmbimiri imisi. Ndanakwiriiri kiri noꞌkushwekuula imigozi yeꞌbiraato byage. Yehe, ye gamùbatiiza ku Mutima Mweru, na ku muliro! 17 Akoli fumbiiti ulwibo, gira ayeruule ibyula mu ngano. Irya ngano, agagikumaniza mu kihinda kyage. Si ibyula byohe, agabiduulika mu muliro, gutanâye zime.»
18 Yohana anagenderera ukuhanuula yabo bandu ku gandi magambo mingi, iri anabamenyeesa Imyazi Miija ya Rurema.
19 Ha nyuma, Yohana anakanukira umutwali Heroode, bwoꞌyo Heroode akahulusa Herodiya, muka mwene wabo, anamúyanga. Yohana, anamúkanukira na ku gandi mabi gooshi go âli kizi gira. 20 Neꞌri hakazinda, Heroode anakaviiriza ku mabi gaage, mu kulasha Yohana mu nyumba yeꞌmbohe.
Yesu abatiizibwa
(Mataayo 3.13-17; Mariko 1.9-11)
21 Yabo bandu booshi, ikyanya bâli kizi batiizibwa, Yesu naye anayiji batiizibwa. Neꞌkyanya âli ki gweti agahuuna Rurema, igulu lyanayami yanuuka! 22 Umutima Mweru, gwanamújookera kwo ngiꞌhumba. Mwomwo mwiꞌgulu, mwanalyoka izu, lyanadeta kwokuno: «Wehe, we mwana wani mukundwa! We gweti uganzimiisa!»
Ikondo lyo Kirisito akalyoka mwo
(Mataayo 1.1-17)
23 Yesu, ikyanya akatondeera imikolwa yage, âli kola neꞌmyaka nga makumi gashatu. Abandu bâli toniri kwo ali mugala Yusefu.
Yusefu naye, âli riiri mugala Heeri.
24 Heeri naye, âli riiri mugala Mataati.
Mataati naye, âli riiri mugala Laawi.
Laawi naye, âli riiri mugala Mereki.
Mereki naye, âli riiri mugala Yanayi.
Yanayi naye, âli riiri mugala Yusefu.
25 Yusefu naye, âli riiri mugala Matatiya.
Matatiya naye, âli riiri mugala Hamoosi.
Hamoosi naye, âli riiri mugala Nahumu.
Nahumu naye, âli riiri mugala Hesiri.
Hesiri naye, âli riiri mugala Nagayi.
26 Nagayi naye, âli riiri mugala Mati.
Mati naye, âli riiri mugala Matatiya.
Matatiya naye, âli riiri mugala Semeyi.
Semeyi naye, âli riiri mugala Yoseki.
Yoseki naye, âli riiri mugala Yuda.
27 Yuda naye, âli riiri mugala Yonana.
Yonana naye, âli riiri mugala Resa.
Resa naye, âli riiri mugala Zurubaberi.
Zurubaberi naye, âli riiri mugala Shalityeri.
Shalityeri naye, âli riiri mugala Neeri.
28 Neeri naye, âli riiri mugala Mereki.
Mereki naye, âli riiri mugala Hadi.
Hadi naye, âli riiri mugala Kosamu.
Kosamu naye, âli riiri mugala Herimadamu.
Herimadamu naye, âli riiri mugala Heeri.
29 Heeri naye, âli riiri mugala Yoshwa.
Yoshwa naye, âli riiri mugala Heryezeeri.
Heryezeeri naye, âli riiri mugala Yorimu.
Yorimu naye, âli riiri mugala Mataati.
Mataati naye, âli riiri mugala Laawi.
30 Laawi naye, âli riiri mugala Simyoni.
Simyoni naye, âli riiri mugala Yuda.
Yuda naye, âli riiri mugala Yusefu.
Yusefu naye, âli riiri mugala Yonamu.
Yonamu naye, âli riiri mugala Heryakimu.
31 Heryakimu naye, âli riiri mugala Mereya.
Mereya naye, âli riiri mugala Mena.
Mena naye, âli riiri mugala Mataata.
Mataata naye, âli riiri mugala Natani.
Natani naye, âli riiri mugala Dahudi.
32 Dahudi naye, âli riiri mugala Yese.
Yese naye, âli riiri mugala Hobedi.
Hobedi naye, âli riiri mugala Bowazi
Bowazi naye, âli riiri mugala Salumooni.
Salumooni naye, âli riiri mugala Nasooni.
33 Nasooni naye, âli riiri mugala Haminadabu.
Haminadabu naye, âli riiri mugala Hadimini.
Hadimini naye, âli riiri mugala Harini.
Harini naye, âli riiri mugala Hesirooni.
Hesirooni naye, âli riiri mugala Pereesi.
Pereesi naye, âli riiri mugala Yuda.
34 Yuda naye, âli riiri mugala Yakobo.
Yakobo naye, âli riiri mugala Hisake.
Hisake naye, âli riiri mugala Hiburahimu.
Hiburahimu naye, âli riiri mugula Teera.
Teera naye, âli riiri mugala Nahoori.
35 Nahoori naye, âli riiri mugala Serugi.
Serugi naye, âli riiri mugala Reehu.
Reehu naye, âli riiri mugala Peregi.
Peregi naye, âli riiri mugala Hebeeri.
Hebeeri naye, âli riiri mugala Sheela.
36 Sheela naye, âli riiri mugala Kahinani.
Kahinani naye, âli riiri mugala Harifakisadi.
Harifakisadi naye, âli riiri mugala Sheemu.
Sheemu naye, âli riiri mugala Nuhu.
Nuhu naye, âli riiri mugala Laameke.
37 Laameke naye, âli riiri mugala Metuseela.
Metuseela naye, âli riiri mugala Hinoki.
Hinoki naye, âli riiri mugala Yareedi.
Yareedi naye, âli riiri mugala Mahalaleeri.
Mahalaleeri naye, âli riiri mugala Kahinani.
38 Kahinani naye, âli riiri mugala Hinoshi.
Hinoshi naye, âli riiri mugala Seeti.
Seeti naye, âli riiri mugala Hadamu.
Hadamu naye, âli riiri mugala Rurema.

*3:6 3.4-6 Hisaaya 40.3-5.