2
1-2 E bagingi! Nahano woꞌbushobozi bwoshi, agweti agamùkengula kwokuno: «Mu kati kiinyu, ndaaye kiri na woꞌmuti, úgweti úgatwaza imaaja zaani. Aahago! Bimùkwiriiri mukizi nyuvwa, munakizi nzimbaha. Neꞌri kutali kwokwo, ngamùdaaka ngana. Kundu nꞌgamùlagaania imigashani, halikago ngagihindula libe idaaki. Ngakizi daaka naꞌbaana biinyu. Na mwenyene, ngamùvugumula amashe i malanga. Yago mashe, gaganashaaga mu byebirya bitugwa byo mugabaaga ku siku ziinyu ngulu. Ha nyuma, mwe na yago mashe, munashulugutwe hala. Kwokwo, lyo mugaamenya ku kasiisa kwo nie Nahano woꞌbushobozi bwoshi! Nie kamùkengula kwokwo, lyeꞌkihango kyo nꞌganywana naꞌBalaawi kiyame kigenderiiri.
«Íbitumiri tukanywana ikihango naꞌbagingi, gira abandu balonge ukukizi ba bagumaana, banabe noꞌmutuula. Kwokwo, yabo bagingi bâli kwaniini ukukizi nzimbaha. Kunali kwo bâli kizi gira. Bâli kizi nzimbaha, iri bananyoboha. Bâli kizi yigiriza mu kati koꞌkuli, buzira kushobania. Banâli kizi gira íbikwaniini, mu kati koꞌkuli, iri banayagiisa abandu bingi, halinde batwikire ku mabi.
«Ngiisi mugingi, ali ndumwa yani, nie Nahano woꞌbushobozi bwoshi! Kwokwo, amigirizo gaabo hiꞌgulu lyeꞌmaaja, abandu bakwiriiri bakizi gakulikira. Na yago migirizo, gakwiiri gakizi langa ukuli kwani.
«Si mwehe, mukajandagira injira zaani. Kirya kihango kyo tukanywana naꞌBalaawi, mwanagendi kihongola. Na buno, amigirizo giinyu, gakoli gweti gagahabura abandu bingi. Kwokwo, kwo nie Nahano woꞌbushobozi bwoshi, ndesiri.
«Mutakiri mu simbaha imaaja zaani. Neꞌkyanya muli mu twa imaaja, mukola mu kizi kundirira. Kyo kitumiri nꞌgamùteeza ishoni imbere lyaꞌbandu booshi, halinde banamùyamirize.»
Injira zo tuli mu kizi hongola mweꞌkihango
10 Tweshi, ka tutali baana ba daata muguma? Ka atanali yolya Rurema muguma úkatubuta? Aahago! Kituma kiki, tuki gweti tugasongerana, iri tunagayiriza kirya kihango kyo Nahano akanywana na bashokuluza biitu?
11 Kirya kihango, Abayuda keera bakakihongolaga, banakizi higulira i Yerusaleemu, kiri na mu Bahisiraheeri booshi. Bâli gweti bagayulubaza inyumba ya Nahano, inali yo akuuziri. Banâli gweti bagakizi yanga abakazi ábali mu yikumba imizimu. 12 Yabo bandu ábakahigula kwokwo, kundu bangayiji tanga amatuulo imwa Nahano woꞌbushobozi bwoshi, haliko, bagayiji twibwa mu bandu baage!
13 Halyagagi neꞌlindi igambo lyo mukoli gweti mugaagira, linali lyerino: Galya matuulo go mugweti mugatangira Nahano, ikyanya atali mu gayemeera, muli mu yami bululuka, iri munayijuza akatanda kaage kweꞌmigenge yinyu. 14 Munagweti mugabuuza kwokuno: «Yago matuulo, kituma kiki ataki gayemeera?»
Mukuba, kundu mukanywana ikihango mwe na mukaawe ku kyanya mwâli ki riiri misore, halikago Nahano akoli yiji ngiisi kwo keera ukamúyimula. Ee! Mukaawe, kundu muki yamiinwi, haliko, keera ukamúhemukira.
15 Kwo mulyagagi mwembi, si Nahano akamùgira mube magala maguma, munabe mutima muguma. Aahago! Biki byo aloziizi? Si aloziizi kwo mubute abaana ábamúsimbahiri! Ku yukwo, uyilangage, utanahemukire mukaawe, ulya ye ukayanga mu busore bwawe.
16 Nahano Rurema waꞌBahisiraheeri, adetaga kwokuno: «Ikyanya ugweti ugayimula mukaawe, uli mu nyaagaza. Ee! Ikyanya uli mu múgirira buligo kwokwo, naani ndi mu ba mbwini buligo bweneene. Ku yukwo, muyilangage, mutakolwe kwo mwakizi hemukira bakiinyu.»
Imyazi hiꞌgulu lyoꞌkutwirwa imaaja
17 Amagambo giinyu mazira kamaro, gagweti gagaluhya Nahano bweneene!
Na niinyu, ti: «Kutagi twamúluhya?»
Si mugweti mugamúluhya mu kudeta kwokuno:
«Umundu, kundu angaba akoli bihuusiri,
haliko imwa Nahano, akiri mwija, na Nahano aki múkuuziri.»
Munashubi deta na kwokuno: «Ulya Rurema woꞌkuli, alyagagi hayi?»