Imyazi Miija ya Yesu
nga kwo ikayandikwa na
Mataayo
Indangiriro
Yiki kitaabo kya Mataayo, kiyandikiirwi Abayahudi. Ubugira kingi, kiri mu yerekana imiziizi ya mu Kihango kya Keera, mu kudeta kwokuno: «Yago gooshi, íbikatuma gagakoleka, gira lirya igambo likoleke, lyo Nahano âli mali gwanwa adeta ku njira yoꞌmuleevi wage kwokuno.»
Yiki kitaabo, kiyerekiini kwo Yesu ali Mwigiriza Mukulu úhangwirwi ukuyerekana umugeeza muhyahya gweꞌmaaja zaꞌBayahudi. Ku mugani, ubugira kingi mu Mataayo 5, Yesu ali mu deta: «Mukayuvwa kwo bashokuluza ba keera bakabwirwa… Haliko, niehe namùbwiraga…» (5.21; 5.27; 5.31; 5.33; 5.38; 5.43). Kwokwo, Yesu âli loziizi kwaꞌbandu baage bakizi tuula bwija ukuhima balya ábâli tuuziri mwiꞌdako lyeꞌKihango kya Keera.
Amigirizo mingi ga Yesu, gayandisirwi mu miteeko itaanu mihamu (mu bigaajo 5–7; 10; 13; 18; 24–25). Ngiisi kyanya, gali mu yuta kwokuno: «Galya migirizo ga Yesu, iri akayusa ukugadeta…»
Mataayo ali mu yerekana ngiisi kwo bashokuluza ba Yesu bakalyoka (a) mwiꞌkondo lya Hiburahimu (ye daata waꞌBayuda), (b) na mwiꞌkondo lya Dahudi (ye mwami mukulu wa baami baꞌBahisiraheeri). Âli kizi deta na kwo Yesu ali «Mwana wa Dahudi.»
Abagoma ba Yesu, bâli riiri Abafarisaayo, naꞌbigiriza beꞌmaaja. Yabo bagoma, Mataayo ali mu shembuula bweneene kwo bali babi (lola Mataayo 5.20; 9.11, 34; 12.2; 23.2-3; 27.62). Ali mu deta kwo bali «balyalya, banali birongoozi mbumi, banali mijoka, na bahwija…».
Imiziizi miguma yiꞌsikamiro, iri mu Mataayo 1.22-23: «Yago gooshi, íbikatuma gagakoleka kwokwo, gira lirya igambo likolekage, lyo Nahano âli mali gwanwa adeta ku njira yoꞌmuleevi wage, kwokuno: “Loli! Umunyere, kundu atazi menyana noꞌmushosi, haliko agaheeka inda, anabute umwana woꞌbutabana! Noꞌyo mwana, bagamúyinika iziina Manweri, umugeeza gwalyo: Tutuliinwi na Rurema.”»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Ngiisi kwo Yesu akayija mu kihugo (1–2)
b) Yesu atondeera umukolwa gwage i Galilaaya (3–14.12)
c) Yesu akola mu bihugo byeꞌbutambi (14.13–17.20)
d) Imikolwa yeꞌmbeka ya Yesu i Galilaaya (17.22–18)
e) Yesu agendi kola i Buyuda neꞌPereya (19–20)
f) Iyinga lyo Yesu akayusa mwoꞌmukolwa gwage (21–27)
g) Yesu azuuka mu bafwiri, analungika indumwa zaage (28)
1
Ikondo lyo Kirisito akalyoka mwo
(Luka 3.23-38)
Yesu Kirisito, bashokuluza baage bo baaba: Yenyene, âli riiri wa mwiꞌkondo lya mwami Dahudi. Dahudi naye, âli riiri wa mwiꞌkondo lya Hiburahimu.
Hiburahimu akabuta Hisake.
Hisake naye, anabuta Yakobo.
Yakobo naye, anabuta Yuda na beene wabo.
Yuda naye, anabuta Pereesi na Zeera ku Tamaari.
Pereesi naye, anabuta Hesirooni.
Hesirooni naye, anabuta Haraamu.
Haraamu naye, anabuta Haminadabu.
Haminadabu naye, anabuta Nasooni.
Nasooni naye, anabuta Salumooni.
Salumooni naye, anabuta Bowazi ku Rahabu.
Bowazi naye, anabuta Hobedi ku Ruuti.
Hobedi naye, anabuta Yese.
Yese naye, anabuta mwami Dahudi.
Dahudi naye, anabuta Sulumaani ku muka Huriya.* 1.6 muka Huriya iziina lyage ye Batisheeba.
Sulumaani naye, anabuta Rehobwamu.
Rehobwamu naye, anabuta Habiya.
Habiya naye, anabuta Hasa.
Hasa naye, anabuta Yehoshafaati.
Yehoshafaati naye, anabuta Yoramu.
Yoramu naye, anabuta Huziya.
Huziya naye, anabuta Yotamu.
Yotamu naye, anabuta Ahaazi.
Ahaazi naye, anabuta Hezekiya.
10 Hezekiya naye, anabuta Manaasi.
Manaasi naye, anabuta Hamooni.
Hamooni naye, anabuta Yosiya.
11 Yosiya naye, anabuta Yekoniya na beene wabo, ku kyanya kyaꞌBahisiraheeri bakagwatwa imbira, noꞌkutwalwa mu kihugo kyeꞌBabeeri.
12 Neꞌkyanya bakaba keera batwalwa yo,
uyo Yekoniya naye, anabuta Shalityeri.
Shalityeri naye, anabuta Zurubaberi.
13 Zurubaberi naye, anabuta Abihudi.
Abihudi naye, anabuta Heryakimu.
Heryakimu naye, anabuta Hazoori.
14 Hazoori naye, anabuta Saadoki.
Saadoki naye, anabuta Hakimu.
Hakimu naye, anabuta Herihudi.
15 Herihudi naye, anabuta Heryazaari.
Heryazaari naye, anabuta Matani.
Matani naye, anabuta Yakobo.
16 Yakobo naye, anabuta Yusefu, yiba Maryamu.
Noꞌyo Maryamu, ye kabuta Yesu, úli mu buuzibwa Masiya.
17 Kwokwo, ukulyokera kuꞌyo Hiburahimu halinde ukuhisa ku mwami Dahudi, hâli riiri ibibusi ikumi na bina. Noꞌkulyokera kuꞌyo Dahudi halinde ku kyanya Abahisiraheeri bakatwalwa imbohe i Babeeri, hâli riiri ibindi bibusi ikumi na bina. Noꞌkulyokera ku yukwo kutwalwa i Babeeri halinde ukuhisa ku kubutwa kwa Masiya, 1.17 Iziina Kirisito liri lyeꞌkigiriki. Na mu kiheburaniya: Masiya. hâli riiri ibindi bibusi ikumi na bina kwakundi.
Ukubutwa kwa Yesu Kirisito
(Luka 2.1-7)
18 Ikyanya Yesu Kirisito akayiji butwa, bikaba kwokuno: Nyina Maryamu âli fundisirwi na Yusefu. Halikago, ikyanya Yusefu atâli zaazi múhisa, uyo Maryamu anayiji boneka kwo akola neꞌnda. Neꞌyo nda, akagiheeka ku njira yoꞌMutima Mweru. 19 Uyo Yusefu, âli riiri mundu mwija imbere lya Rurema, atanalooza kwo abonie Maryamu ishoni imbere lyaꞌbandu, 1.19 Ukukulikirana neꞌmigeeza yeꞌkiheburaniya, ngiisi úwaheekera inda ha kaaya, âli agavurumikwa amabuye, halinde anafwe. kyanatuma agashungika kwo agamúlahira ku bumbishwa.
20 Yago magambo, ikyanya Yusefu akaba akiri mu gayitoneesa kwo, anahulukirwa kwo noꞌmuganda wa Nahano mu kati keꞌbirooto. Ulya muganda anamúbwira: «E Yusefu, Mwana wa mwami Dahudi, utayobohe ukuhisa Maryamu. Iyo nda, akagiheeka ku njira yoꞌMutima Mweru. 21 Agagibuta mwoꞌmwana woꞌbutabana. Noꞌyo mwana, ukamúyinike iziina Yesu, mukuba ye gaakiza abandu baage mu byaha byabo.»
22 Yago gooshi, íbikatuma gagakoleka kwokwo, gira lirya igambo likolekage lyo Nahano âli mali gwanwa adeta ku njira yoꞌmuleevi wage kwokuno: 23 «Loli! Umunyere, kundu atazi menyana noꞌmushosi, haliko agaheeka inda, anabute umwana woꞌbutabana! Noꞌyo mwana, bagamúyinika iziina Manweri,§ 1.23 Hisaaya 7.14. umugeeza gwalyo: Tutuliinwi na Rurema.»
24 Iri Yusefu akasisimuka, anagira nga kwoꞌmuganda wa Nahano amúbwira, anahisa Maryamu. 25 Halikago, atakamúgwejera, halinde ku kyanya akabuta umwana. Neꞌri akaba keera amúbuta, Yusefu anamúyinika iziina Yesu.

*1:6 1.6 muka Huriya iziina lyage ye Batisheeba.

1:17 1.17 Iziina Kirisito liri lyeꞌkigiriki. Na mu kiheburaniya: Masiya.

1:19 1.19 Ukukulikirana neꞌmigeeza yeꞌkiheburaniya, ngiisi úwaheekera inda ha kaaya, âli agavurumikwa amabuye, halinde anafwe.

§1:23 1.23 Hisaaya 7.14.