27
Yesu imbere lya guvuruneeri Pilaato
(Mariko 15.1; Luka 23.1-2; Yohana 18.28-32)
Iri hakaba shesheezi kare-kare, abakulu booshi baꞌbagingi, kuguma naꞌbashaaja baꞌBayahudi, banagiraga inaama, banatwa uluhango kwo Yesu ayitwe. Kyanatuma bagamúkona, banamútwala imunda guvuruneeri Pilaato, banamúsikiiriza ye.
Yuda ayimanika
(Mikolezi 1.18-19)
Yuda, âli mali tanga Yesu mu bagoma. Neꞌkyanya akabonaga kwo Yesu keera atwirwa ulubaaja kwo ayitwe, anayishuhiza. Anayabiira birya bingorongoro makumi gashatu íbikatulwa mu harija, anabitwalira balya bakulu baꞌbagingi, naꞌbashaaja baꞌBayahudi. Anababwira: «Yoo! Keera nagira ikyaha! Nayoneesa umuko gwoꞌmundu muzira buhube.» Banamúshuvya: «Yibi, bitaki tuloziri! We bikoli loziri.»
Yuda anayami shahika birya bingorongoro mu nyumba ya Rurema, anakuuduka, anayami gendi yimanika.
Yibyo bingorongoro, abakulu baꞌbagingi banabitoola, banadeta: «Yizi fwaranga, keera zayoneesa umuko. Noꞌlubaaja lutaki tuhangwiri kwo tuzibiike mu mbiikiro ya mu nyumba ya Rurema.» Kwokwo, banatwa uluhango kwo bazigule mwiꞌtongo lyoꞌmubuuvi, habe ho bagakizi ziikira ibinyamahanga. Kyo kitumiri liri mu buuzibwa Itongo lyoꞌMuko halinde zeene.
Kwokwo, kwo lirya igambo likakoleka, lyoꞌmuleevi Yeremiya âli mali gwanwa adetaga kwokuno: «Bakayabiira ibingorongoro makumi gashatu íbikatulwa mu harija. Yeꞌmbuli yaꞌBahisiraheeri bakashingira itwe lyage. 10 Banazigula mwiꞌtongo lyoꞌmubuuvi, nga kwo Nahano akambwira.* 27.9-10 Zakariya 11.12-13; Yeremiya 19.1-13; 32.6-9. »
Pilaato ahanguula kwo Yesu ayitwe
(Mariko 15.2-15; Luka 23.2-3, 18-25; Yohana 18.29–19.16)
11 Ikyanya Yesu âli koli yimaaziri imbere lya guvuruneeri Pilaato, Pilaato anamúbuuza: «Aahago! Ka we mwami waꞌBayahudi?» Yesu anamúshuvya: «Si wenyene keera wadeta!»
12 Haaho, balya bakulu baꞌbagingi, naꞌbashaaja baꞌBayahudi, banatondeera ukulegeereza Yesu. Kundu kwokwo, atanabayakula.
13 Kyanatuma guvuruneeri Pilaato agamúbuuza: «Aaho! Yago gooshi go bagweti bagakulegeereza kwo, ka utagayuvwiti?» 14 Haliko Yesu, ndaalyo igambo lyo akamúyakula, kyanatuma guvuruneeri agasoomerwa bweneene!
15 Ku ngiisi lusiku lukulu lweꞌPasaka, guvuruneeri âli kizi ba noꞌmugeeza gwoꞌkushwekuulira abandu mundu muguma ye bahuuna. 16 Na ku yikyo kyanya, hâli shwesirwi mundu muguma, iziina lyage ye Baraba. Uyo Baraba, âli yijikiini kwo ali nakuhambwa. 17 Ikyanya abandu bakaba bakoli kumaniri ha nyumba ya Pilaato, anababuuza: «Aaho! Nyandi, ye muloziizi nimùshwekuulire? Ka Baraba? Kandi iri Yesu, ulya úli mu buuzibwa Masiya?» 18 Na íbikatuma agabuuza kwokwo, bwo âli yiji kwo bakatanga Yesu imwage hiꞌgulu lyoꞌluugi.
19 Ikyanya Pilaato âli ki bwatiiri ku kitumbi kyage kyoꞌkutwira kweꞌmaaja, mukaage anamútumira indumwa, ti: «Uyo mundu, buno bushigi, nalibuuka bweneene ku birooto byo naloota hiꞌgulu lyage! Aaho! Bwo alyagagi muzira buhube, hatagire igambo lyoshi lyo ugaagira hiꞌgulu lyage!»
20 Abakulu baꞌbagingi, naꞌbashaaja baꞌBayahudi, banashimya yabo bandu kwo bahuune Baraba abe ye bagashwekuulirwa. Na Yesu abe ye gayitwa.
21 Guvuruneeri Pilaato, anashubi babuuza: «Mu yaba bombi, nyandagi ye muloziizi nimùshwekuulire?» Nabo, ti: «Baraba!»
22 Pilaato anashubi babuuza: «Kwokwo, uyu Yesu, úli mu buuzibwa Masiya, nimúgire kuti?» Booshi kuguma, ti: «Ayitirwe ku kibambo!»
23 Pilaato anashubi babuuza: «Aahago! Mabi maki go akagira?» Haliko, banakaviiriza ukuyamiza: «Ayitirwe ku kibambo, maashi!»
24 Pilaato anabonaga kwo ndaabyo agira, anabona na kwaꞌbandu bakola bagaleeta akamburugu mu kaaya, kyanatuma agayabiira amiiji, anakaraba amaboko imbere lya booshi, iri anadeta: «Umuko gwoꞌyu mundu, gutagaki ba kwiꞌtwe lyani. Si mwe mugagubuuzibwa!»
25 Balya booshi, ti: «Umuko gwage, gukizi ba ku matwe giitu, kiri na ku gaꞌbaana biitu!»
26 Kwokwo, Pilaato anashwekuula Baraba, anakyula kwo Yesu ahimbulwe. Neꞌri bakamúhimbula, anamútanga, kwo agendi yitirwa ku kibambo.
Abasirikaani bashekeereza Yesu
(Mariko 15.16-20; Yohana 19.2-3)
27 Abasirikaani ba guvuruneeri banatee twalaga Yesu mu nyumba yabo mbamu, banagendi múkumaniza abaabo booshi. 28 Banakatuula Yesu imirondo, banamúyambika ikanju lyeꞌkituku-tuku. 29 Banagonya-gonya neꞌmishuugi, lube lushembe, banamúyambika yo kwiꞌtwe, banamúfumbasa noꞌmulonge mu kuboko kweꞌlulyo. Banakizi fukama imbere lyage, iri banamúshekeereza, ti: «E mwami waꞌBayahudi, twakulamusa!» 30 Banakizi mútwira na kwaꞌmate. Ha nyuma, banamúyabiira gulya mulonge, banakizi múhuula gwo mwiꞌtwe.
31 Neꞌri bakayusa ukumúshekeereza, banamúhogola ikanju, banashubi múyambika ibyambalwa byage, babuli mútwala ho bagagendi múyitira ku kibambo.
Yesu abambwa
(Mariko 15.21-32; Luka 23.26-43; Yohana 19.17-27)
32 Yabo basirikaani, iri bakaba bakola mu lyoka yaho, banagwanana na mundu muguma wa mu kaaya keꞌKureene, iziina lyage ye Simooni, banamúbetuza ikibambo kya Yesu. 33 Ha nyuma, banahika áhali mu buuzibwa Goligota (umugeeza gwaho: Ha Kahanga.) 34 Banagira mbu baherezagye Yesu amaavu mafushe mweꞌnduza. Haliko, iri akagalabula, anagalahira.
35 Haahago, banamúbamba ku kibambo. Neꞌbyambalwa byage, banabitaara, mu kubigaba. 27.35 Zaburi 22.18. 36 Banabwatala yaho, gira bamúloleere.
37 Na hiꞌgulu liꞌtwe lyage, banabiikaga haꞌmagambo go akalegwa kwo kwokuno: «Uyu ye Yesu, Mwami waꞌBayahudi.»
38 Hâli riiri naꞌbanyazi babiri, banabambwa ha butambi lyage, muguma uluhande lweꞌlulyo, noꞌgundi ulweꞌlumosho.
39 Aboꞌkulenga yaho, banakizi mútukiiriza, iri banashagania amatwe gaabo. 40 Banakizi múbwira: «Shoshoo! Ka utali we shuba ugahongola inyumba ya Rurema, na ha nyuma lyeꞌsiku zishatu, unabe keera kandi wagiyijuza? Aaho! Iri wangaba uli Mwana wa Rurema, uyikizagye! Uyishonoole ku kibambo!»
41 Kwo na kwokwo, abakulu baꞌbagingi, naꞌbigiriza beꞌmaaja, kuguma naꞌbashaaja baꞌBayahudi, nabo banamúshekeereza, ti: 42 «Yuuhu! Ashubaga mu kiza abandi. Si yenyene atashobwiri ukuyikiza! Ka atali ye mwami waꞌBahisiraheeri? Aaho! Ayishonoolage ku kibambo, lyo na nyiitu tukamúyemeere! 43 Si agweti agayihega ku Rurema, anashuba mu deta kwo ali Mwana wage! Leka uyo Rurema wage amúkize buno, iri angaba amúsiimiri!»
44 Yabo banyazi ábakabambwa ha butambi lya Yesu, nabo banakizi múshekeereza.
Yesu afwa
(Mariko 15.33-41; Luka 23.44-49; Yohana 19.28-30)
45 Iri hakaba bikola bihe ndatu bya mwiꞌzuuba, ubwire bwanayidika mu kihugo kyoshi, halinde ukuhisa ku bihe mwenda. 46 Neꞌri hakaba nga ku bihe mwenda, Yesu anayamiza kwiꞌzu lihamu kwokuno: «Helohi! Helohi! Lama sabakitani?» Umugeeza gwago, «E Rurema wani, e Rurema wani! Kituma kiki wanjandirira? 27.46 Zaburi 22.1. »
47 Baguma mu bâli yimaaziri yaho, iri bakayuvwa kwokwo, banadeta: «Agweti agahamagala Hiriya.» 48 Muguma wabo anayami tibita, analeeta ikinyuka, anakijabika mu maavu goꞌlukalishi, anakitunga ku mulonge, anagira mbu aganywese Yesu. 49 Haliko, abandi banadeta: «Hafe! Leka tulole iri Hiriya agayiji múkiza!»
50 Yesu anashubi yamiza kwiꞌzu lihamu, umutima gwanayami deruuka!
51 Mu nyumba ya Rurema, mwâli manisirwi umulondo, úgwâli giziri ikisiika. Lyeryo, gulya mulondo gwanayami lalaanuka mwo kubiri, ukulyokera hiꞌgulu halinde haashi. Na kwakundi, ikihugo kyanajugumba. Kiri naꞌmabuye, ganabereka. 52-53 Ishinda nazo, zanayanuuka! Abandu ba Rurema bingi, kundu bâli mali fwa, banaziikwa mu shinda, haliko banashubi ba bagumaana, banazilyoka mwo. Neꞌkyanya Yesu naye akaba keera azuuka, banayingira mu Yerusaleemu, akaaya kataluule, banahulukira ku bandu bingi.
54 Balya basirikaani, bâli gweti bagalanga Yesu, kuguma na nahamwabo. Mbu babonage ngiisi kweꞌkihugo kyajugumba, babona neꞌbindi byoshi íbikakoleka, banayoboha bweneene, banadeta kwokuno: «Ku kasiisa, uyu mundu ashuba Mwana wa Rurema!»
55 Na yaho, hâli riiri bakazi bingi. Yabo bakazi, bâli yisuuziri hala hiniini, bagweti bagalangiiza. Yabo bakazi, bo bakayija bakulikiiri Yesu ukulyoka i Galilaaya, bo banâli kizi múkolera. 56 Mu kati kaabo, mwâli riiri Maryamu weꞌMagadala, na Maryamu nyina wa Yakobo na Yusefu, na nyina wa bagala Zebedaayo.
Yesu aziikwa
(Mariko 15.42-47; Luka 23.50-56; Yohana 19.38-42)
57 Iri hakaba kakola kabigingwe, hanayijaga mwigirizibwa muguma wa Yesu, iziina lyage ye Yusefu, umugale wa mu kaaya keꞌHarimateya. 58 Uyo Yusefu, anagendaga imwa Pilaato, anamúhuuna kwo ahaabwe ikirunda kya Yesu. Neꞌri Pilaato akayemeera, 59 Yusefu anagendi yabiira ikirunda, anakizingira-zingira kwoꞌmulondo mweru.
60 Ha nyuma, anakilambika mu shinda yage mbyahya. Mukuba, âli mali gwanwa agibajiisa mu lwala. Na ha mulyango gweꞌyo shinda, anaseeneka haꞌkabururunge kiꞌbuye, abuli lyoka yaho. 61 Ku yikyo kyanya, Maryamu weꞌMagadala, noꞌyo gundi Maryamu, bâli bwatiiri hoofi lyeꞌshinda.
Ishinda ya Yesu yalaliirwa
62 Yulwo lusiku lwoꞌkuyitegaanura kwo, lwanalenga. Neꞌri bukakya, abakulu baꞌbagingi, naꞌBafarisaayo, banakuumana imwa Pilaato, 63 banamúbwira: «E Nahano, irya ngalagaaja, twakengeera kweꞌkyanya yâli ki riiri ngumaana, ikadeta: “Ngayitwa. Haliko, ku lusiku úlugira izishatu, ngazuuka!”
64 «Aaho! Ukyulage kweꞌyo shinda ikanibwe, halinde ukuhisa ku lusiku úlugira izishatu. Kwokwo, lyaꞌbigirizibwa baage batayiji múzimba, banagendi bwira abandu kwo azuuka mu bafwiri. Yubwo butebani buzinda, bwo bwangaba bubi ukuhima bulya bwa mbere!»
65 Pilaato anashuvya: «Mutwalage yaba basirikaani iwa shinda! Bagendi gilanga nga ngiisi kwo bashobwiri.» 66 Kwokwo, balya basirikaani banagendaga iweꞌyo shinda, banagikania, mu kunaniiriza lirya ibuye kweꞌnungu. Banasiga ho baguma, gira bagilaliire.

*27:10 27.9-10 Zakariya 11.12-13; Yeremiya 19.1-13; 32.6-9.

27:35 27.35 Zaburi 22.18.

27:46 27.46 Zaburi 22.1.