15
Pilaato ahanguula kwo Yesu ayitwe
(Mataayo 27.1-2, 11-26; Luka 23.1-5, 13-25; Yohana 18.28–19.16)
Iri hakaba shesheezi kare-kare, yabo bakulu baꞌbagingi banagira inaama, bali kuguma naꞌbigiriza beꞌmaaja, naꞌbashaaja booshi baꞌBayahudi. Neꞌri bakaba keera bafundika igambo, banashweka Yesu, banamútwala imunda Pilaato, banamúsikiiriza ye.
Pilaato, anamúbuuza: «Aahago! Ka we mwami waꞌBayahudi?» Yesu, anamúshuvya: «Si wenyene keera wadeta!» Lyeryo, balya bakulu baꞌbagingi, banayami tondeera ukulegeereza Yesu ku magambo mingi-mingi.
Pilaato anashubi múbwira: «Si bagweti bagakulegeereza ku yaga gooshi! Aahago! Ka ndaabyo ugashuvya?» Haliko, Yesu atanamúyakula, kyanatuma Pilaato agasoomerwa bweneene!
Ku ngiisi lusiku lukulu lweꞌPasaka, Pilaato âli kizi ba noꞌmugeeza gwoꞌkushwekuulira abandu mundu muguma ye bahuuna. Na mu nyumba yeꞌmbohe, mwâli shwesirwi umundu muguma, iziina lyage ye Baraba. Mwâli shwesirwi naꞌbandi bahuni hiꞌgulu lyoꞌkuyitana.
Haaho-haaho, abandu bingi banazamuukira imunda Pilaato, banamúhuuna kwo abashwekuulire mushweke muguma, ukukulikirana noꞌmugeeza gwage. Anababuuza: «Ka muloziizi nimùshwekuulire mwami waꞌBayahudi?» 10 Na íbikatuma agabuuza kwokwo, bwo âli yiji kwaꞌbakulu baꞌbagingi bakaleeta Yesu imwage hiꞌgulu lyoꞌluugi. 11 Balya bakulu baꞌbagingi, banashimya bandu, kwo bahuune Baraba, abe ye bagashwekuulirwa.
12 Pilaato anashubi babuuza: «Kwokwo, uyu mundu ye mugweti mugaadeta kwo ali mwami waꞌBayahudi, nimúgirage kuti?» 13 Booshi kuguma, banashuvya kwiꞌzu lihamu: «Umúyitire ku kibambo!»
14 Pilaato, anababuuza kandi: «Aahago! Mabi maki go akagira?» Banakaviiriza ukuyamiza: «Umúyitire ku kibambo, maashi!»
15 Na mukuba Pilaato âli loziizi ukubasimiisa, kyanatuma agabashwekuulira Baraba, anakyula kwo Yesu ahimbulwe. Ha nyuma, anamútanga agendi yitirwa ku kibambo.
Abasirikaani bashekeereza Yesu
(Mataayo 27.27-31; Yohana 19.2-3)
16 Abasirikaani banatwala Yesu mu nyumba yabo mbamu, banahamagala abaabo booshi kwo bayijage. 17 Balya basirikaani, banayambika Yesu ikanju lyeꞌkituku-tuku, banagonya-gonya neꞌmishuugi lube lushembe, banamúyambika yo. 18 Banatondeera ukumúshekeereza: «Yuuhu! E mwami waꞌBayahudi! Twakulamusa!»
19 Yabo basirikaani, banakizi múhuula-huula umulonge mwiꞌtwe. Banakizi mútwira na kwaꞌmate. Banakizi fukama imbere lyage, mu kuyigira nga bagweti bagamúyikumba. 20 Neꞌri bakayusa ukumúshekeereza, banamúhogola ikanju lyeꞌkituku-tuku, banashubi múyambika ibyambalwa byage. Babuli mútwala ho bagagendi múyitira ku kibambo.
Yesu abambwa ku kibambo
(Mataayo 27.32-44; Luka 23.26-43; Yohana 19.17-27)
21 Yabo basirikaani, banagwanana na mundu muguma úgweti úgalyoka mu mbingiro, iziina lyage ye Simooni, banamúbetuza ikibambo kya Yesu. (Simooni âli wa mu kaaya keꞌKureene. Ye wanâli riiri yishe wa Halegizandere na Rufu.) 22 Yabo booshi, banatwala Yesu áhali mu buuzibwa Goligota, umugeeza gwaho: Ha kahanga. 23 Banagira mbu bamúheereze amaavu mafushe mweꞌmanemane, haliko anagalahira.
24 Haahago, banabamba Yesu ku kibambo. Neꞌri bakamúbamba, banataara imirondo yage, mu kugigaba, lyo bamenya byo ngiisi muguma wabo agatwala. 25 Ikyanya bakabamba Yesu ku kibambo, byâli riiri bihe bishatu bya shesheezi.
26 Naꞌkarataasi koꞌkumenyeesa ngiisi byo Yesu alegwa kwo, kâli yandisirwi kwokuno: «Mwami waꞌBayahudi.»
27 Abanyazi babiri, bakabambwa ha butambi lya Yesu, muguma uluhande lweꞌlulyo, noꞌgundi lweꞌlumosho. [ 28 Kwokwo, kwiꞌgambo likakoleka, íryâli mali gwanwa lyayandikwa mu Mandiko Meeru kwokuno: «Akaharuurirwa mu banangora-mabi.»]
29 Abandu, ikyanya bâli kizi lengaga yaho, banakizi tuka Yesu, iri banashagania amatwe gaabo, banakizi múbwira: «Shoshoo! Ka utali we shuba ugahongola inyumba ya Rurema. Na ha nyuma lyeꞌsiku zishatu, unabe keera kandi wagiyijuza? 30 Aaho! Uyikizagye wenyene, mu kuyishonoola ku kibambo!»
31 Abakulu baꞌbagingi, naꞌbigiriza beꞌmaaja, nabo banakizi shekeereza Yesu mu kubuuzania: «Yuhuu! Uyu mundu, kundu ashuba mu kiza abandi, si yenyene atashobwiri ukuyikiza! 32 Ka alyagagi ye ulya Masiya, mwami waꞌBahisiraheeri? Aaho! Leka ayishonoolage ku kibambo, gira tuyibonere! Nyiitu, tukabuli múyemeera.» Balya banyazi ábakabambwa ha butambi lya Yesu, nabo banakizi múshekeereza!
Yesu afwa
(Mataayo 27.45-56; Luka 23.44-49; Yohana 19.28-30)
33 Iri hakaba bikola bihe ndatu bya mwiꞌzuuba, ubwire bwanayidika mu kihugo kyoshi, halinde ukuhisa ku bihe mwenda. 34 Neꞌri hakaba ku bihe mwenda, Yesu anayamiza kwiꞌzu lihamu kwokuno: «Helohi! Helohi! Lama sabakitani?» Umugeeza gwago: «E Rurema wani, e Rurema wani! Kituma kiki wanjandirira?* 15.34 Zaburi 22.1. »
35 Baguma mu bâli yimaaziri yaho, iri bakayuvwa kwokwo, banadeta: «Yuvwi! Agweti agahamagala Hiriya.» 36 Muguma wabo anayami tibita, anajabika ikinyuka mu maavu goꞌlukalishi, anakitunga ku mulonge, anagira mbu aganywese Yesu. Uyo mundu, anadeta: «Lekaga tulole, iri Hiriya agayiji múshonoola.» 37 Yesu, anayamiza kwiꞌzu lihamu, umutima gwanayami deruuka.
38 Mu nyumba ya Rurema, mwâli manisirwi umulondo, úgwâli giziri ikisiika. Lyeryo, gulya mulondo gwanayami lalaanuka mwo kubiri, ukulyokera hiꞌgulu halinde haashi.
39 Umukulu waꞌbasirikaani âli yimaaziri imbere lya Yesu. Neꞌri akabonaga ngiisi kwo Yesu afwa, anadeta, ti: «Ku kasiisa, uyu mundu ashuba Mwana wa Rurema!»
40 Na yaho, hâli riiri bakazi baguma. Bâli yisuuziri hala hiniini, bagweti bagalangiiza. Mu kati kaabo, mwâli riiri Maryamu weꞌMagadala, na Saloomi, na Maryamu nyina wage Yakobo, na wa Yose. 41 Yabo bakazi, bo bâli kizi kulikira Yesu ku kyanya âli ki riiri i Galilaaya. Bo banâli kizi múkolera. Hâli riiri naꞌbandi bakazi bingi, bo bakazamuukanwa mu kugenda i Yerusaleemu.
Yesu aziikwa
(Mataayo 27.57-61; Luka 23.50-56; Yohana 19.38-42)
42 Lwâli kola lusiku lwoꞌkuyitegaanura kwo, imbere lyoꞌlusiku lweꞌSabaato. Neꞌri kakaba kakola kabigingwe, 43 hanayija umundu wa mu kaaya keꞌHarimateya, iziina lyage ye Yusefu. Uyo Yusefu, âli riiri munalushaagwa wa mu bakulu baꞌBayahudi, anâli rindiriiri kwoꞌbwami bwa Rurema bugayija. Uyo Yusefu anakania umutima, anagendaga imunda Pilaato, anamúhuuna kwo ahaabwe ikirunda kya Yesu. 15.43 Ulusiku lwoꞌkuluhuuka lwaꞌBayahudi lwâli kizi tondeera ulwa kataanu, ku kyanya izuuba liri mu sooka. Na mukuba yabo Bayahudi batâli hangwirwi ukukola ku lusiku lwoꞌkuluhuuka, kyanatuma Yusefu agaaba neꞌngungu yoꞌkuyami shaaza ikirunda kya Yesu ku kibambo.
44 Pilaato, mbu ayuvwe kwo Yesu keera afwa, anagangaanwa, anatumira umukulu waꞌbasirikaani, amúbuuze iri byangaba biri kwokwo. 45 Neꞌri akayemeera, Pilaato anahanguula Yusefu kwo agendi yabiira ikirunda.
46 Uyo Yusefu, anatee gendi gula umulondo. Ha nyuma, anabuli gendi shonoola ikirunda ku kibambo, anakizingira-zingira kwoꞌmulondo, anakilambika mu shinda íkabaajwa mu lwala. Na ha mulyango gweꞌyo shinda, anaseeneka haꞌkabururunge kiꞌbuye. 47 Ku yikyo kyanya, Maryamu weꞌMagadala, na Maryamu nyina wa Yose, banayibonera ngiisi heꞌkirunda kyalambikwa.

*15:34 15.34 Zaburi 22.1.

15:43 15.43 Ulusiku lwoꞌkuluhuuka lwaꞌBayahudi lwâli kizi tondeera ulwa kataanu, ku kyanya izuuba liri mu sooka. Na mukuba yabo Bayahudi batâli hangwirwi ukukola ku lusiku lwoꞌkuluhuuka, kyanatuma Yusefu agaaba neꞌngungu yoꞌkuyami shaaza ikirunda kya Yesu ku kibambo.