Ikitaabo kyoꞌ
Muharuuro
Indangiriro
Yiki kitaabo, kikayandikwa na Musa, kinayerekiini ngiisi kwaꞌbakulu baꞌBahisiraheeri bakatee gendi gahiriza ikihugo kyeꞌKaanani, banagwana mwaꞌbandu bahamu bweneene, banayoboha ukuyingira mwo. Kyanatuma bagashubi mala imyaka makumi gana, bagweti bagajeba-jeba mwiꞌshamba.
Yiki kitaabo, iziina lyakyo lilyosiri ku byanya bibiri byaꞌBahisiraheeri bakaharuurwa kwo. Ubwa mbere, Musa akatee baharuriisa ku kyanya akabalyosa ku mugazi Sinaayi. Ha nyuma lyeꞌmyaka makumi gana, anashubi baharuriisa mu kihugo kyeꞌMohabu, ku kyanya bâli kola bagagendi yingira mu kihugo kyabo kyeꞌKaanani.
Balya Bahisiraheeri, kundu bâli riiri boolo-boolo, banakizi tenguha Rurema, haliko yehe anayama ali mwemeera. Kiri noꞌmukozi wage Musa, naye âli yamiri ali mwemeera.
Imiziizi miguma yiꞌsikamiro, iri mu Muharuuro 14.28-29: «Ku yukwo, ugendi babwira: “Nga kwo ndyagagi mugumaana, amagambo go mugweti mugaadeta, go na gaago ngamùgirira. Yabo booshi, bwo bakanyidodombera hano mwiꞌshamba, mwomwo mwo baganafwira, ukulyokera ku mushosi weꞌmyaka makumi gabiri, nga kwo bakaharuurwa.”»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Abahisiraheeri bayilingikania ukushaaga i Sinaayi, mu kuyingira i Kaanani (1.1–10.10)
b) Abahisiraheeri balyoka i Sinaayi, banalola i Kadeeshi (10.11–12.16)
c) Abahisiraheeri i Kadeeshi (13.1–20.1-13)
d) Abahisiraheeri balyoka i Kadeeshi, banagenda i Mohabu (20.14–21.35)
e) Abahisiraheeri mu ndekeera yeꞌMohabu (22–36)
1
Umuharuuro gwa mbere gwaꞌBahisiraheeri
Ikyanya Abahisiraheeri bakahisa imyaka ibiri bashaaziri i Miisiri, bâli shumbisiri mwiꞌshamba lyeꞌSinaayi. Mu lusiku lwa mbere lwoꞌmwezi gwa kabiri, Nahano anaganuuza Musa mwiꞌheema lyeꞌmihumaanano, anamúbwira kwokuno: «Mwe na Harooni, mukwiriiri muharuurage Abahisiraheeri booshi, ukukulikirana naꞌmakondo gaabo, neꞌmbaga zaabo, munayandike niꞌziina lya ngiisi mushosi. Mutondeerere ku bashosi ábahisiizi imyaka makumi gabiri neꞌngingwe, banabe bashobwiri ukugenda mwiꞌzibo. Iyo miharuuro, mu ngiisi mulala, umwimangizi muguma-muguma weꞌmbaga agakizi mùtabaala. Amaziina gaabo go gaaga:
Woꞌmulala gwa Rubeni, hali Herizuuri mugala Shedeeri.
Na woꞌmulala gwa Simyoni, hali Shelumyeri mugala Shuri-Shadayi.
Na woꞌmulala gwa Yuda, hali Nasooni mugala Haminadabu.
Na woꞌmulala gwa Hisakaari, hali Netaneeri mugala Swari.
Na woꞌmulala gwa Zabulooni, hali Heryabu mugala Helooni.
10 Na woꞌmulala gwa Hifurahimu mugala Yusefu, hali Herishama mugala Hamihudi.
Na woꞌmulala gwa Manaasi mugala Yusefu, hali Gamalyeri mugala Pedashuri.
11 Na woꞌmulala gwa Binyamiini, hali Habidaani mugala Gidyoni.
12 Na woꞌmulala gwa Daani, hali Ahyezeeri mugala Hamishadayi.
13 Na woꞌmulala gwa Hasheeri, hali Pagweri mugala Hokarani.
14 Na woꞌmulala gwa Gaadi, hali Heryasafu mugala Deweri.
15 Na woꞌmulala gwa Nafutaali, hali Ahira mugala Henani.»
16 Yabo bashosi, bo bakatoolwa kwo bayimangire imilala yabo, nga kwo yâli gabulikiini yaho kare.
17 Yabo kwo bâli ikumi na babiri, Musa bo na Harooni banabayabiira, 18 banakuumania Abahisiraheeri booshi ku lusiku lwa mbere lwoꞌmwezi gwa kabiri. Lyeryo, abandu bakaharuurwa, ukukulikirana naꞌmakondo gaabo, neꞌmbaga zaabo. Ngiisi bashosi ábâli hiiti imyaka makumi gabiri neꞌngingwe, banayandikwa, ngiisi muguma mwiꞌziina lyage. 19 Kwokwo, ikyanya bâli koli shumbisiri yaho mwiꞌshamba lyeꞌSinaayi, Musa anaharuura abandu, nga ngiisi kwo Nahano akamúbwira.
20 Mu ngiisi mulala gwaꞌBahisiraheeri, abandu bakaharuurwa ikondo kwiꞌkondo, neꞌmbaga ku mbaga. Banayandika amaziina gaꞌbashosi booshi, ukutondeerera ku myaka makumi gabiri neꞌngingwe, kwo bâli shobwiri ukulwa mwiꞌzibo. Umuharuuro gwabo, gwo gwoguno:
21 Abandu boꞌmulala gwa Rubeni, ifula ya Yakobo, bâli bihumbi makumi gana na ndatu na magana gataanu.
22-23 Na boꞌmulala gwa Simyoni, bâli bihumbi makumi gataanu na mwenda na magana gashatu.
24-25 Na boꞌmulala gwa Gaadi, bâli bihumbi makumi gana na bitaanu na magana galindatu na makumi gataanu.
26-27 Na boꞌmulala gwa Yuda, bâli bihumbi makumi galinda na bina na magana galindatu.
28-29 Na boꞌmulala gwa Hisakaari, bâli bihumbi makumi gataanu na bina na magana gana.
30-31 Na boꞌmulala gwa Zabulooni, bâli bihumbi makumi gataanu na birinda na magana gana.
32-33 Na boꞌmulala gwa Hifurahimu mugala Yusefu, bâli bihumbi makumi gana na magana gataanu.
34-35 Na boꞌmulala gwa Manaasi mugala Yusefu, bâli bihumbi makumi gashatu na bibiri na magana gabiri.
36-37 Na boꞌmulala gwa Binyamiini, bâli bihumbi makumi gashatu na bitaanu na magana gana.
38-39 Na boꞌmulala gwa Daani, bâli bihumbi makumi galindatu na bibiri na magana galinda.
40-41 Na boꞌmulala gwa Hasheeri, bâli bihumbi makumi gana na kiguma na magana gataanu.
42-43 Na boꞌmulala gwa Nafutaali, bâli bihumbi makumi gataanu na bishatu na magana gana.
44 Kwokwo, kwo Musa na Harooni, na balya bimangizi baabo ikumi na babiri, bakaharuura abashosi baꞌBahisiraheeri, ngiisi muguma mu mbaga yabo. 45 Balya bashosi ábâli hisiizi imyaka makumi gabiri neꞌngingwe, banabe bashobwiri ukulwa mwiꞌzibo, ikyanya bakaharuurwa ukukulikirana neꞌmbaga zaabo, 46 bâli hisiri bashosi bihumbi magana galindatu na bishatu na magana gataanu na makumi gataanu.
Umukolwa gwoꞌbwite gwoꞌmulala gwa Laawi
47 Imbaga zoꞌmulala gwa Laawi, zoohe, zitakaharuurwa, 48 bwo Nahano akagwanwa abwira Musa, kwokuno: 49 «Abandu beꞌkibusi kya Laawi, utabaharuurire kuguma naꞌbaabo Bahisiraheeri. 50 Si ubabiikage bakizi laliira iheema lisingule mwaꞌmabuye geꞌKihango, kuguma na ngiisi bindi birugu byamwo. Yiryo iheema, bo bagakizi likola mwo, bo baganakizi libetula kuguma neꞌbirugu byalyo.
«Neꞌkyanya mugaaba mukoli shumbisiri, boohe bo bagashinga amaheema gaabo ha butambi lyalyo. 51 Neꞌkyanya mugayimuka, bo bagalishinguula. Neꞌkyanya mugashubi shumbika, bo bagashubi lishinga. Lirya iheema, ngiisi mundu útalyagagi Mulaawi, iri angaliyegeera, ayami yitwa.
52 «Abandi Bahisiraheeri, bagakizi shumbika buso-buso, ngiisi imbaga mwiꞌdako liꞌrembera lyabo. 53 Haliko Abalaawi boohe, bakwiriiri bakizi shinga amaheema gaabo ha butambi liꞌheema lyeꞌmihumaanano, gira ndayiji kengeera narakarira Abahisiraheeri. Yabo Balaawi, bo baganakizi lihahalira.»
54 Balya Bahisiraheeri, ngiisi byo Nahano âli bwiziri Musa, banakizi bigira.