36
Abaana boꞌbunyere bahaabwa ubwabo buhyane
Abimangizi biꞌkondo lya Giryadi, banayiji ganuuza Musa naꞌbandi bimangizi baꞌBahisiraheeri. (Uyo Giryadi, âli riiri mugala Makiiri, mwijukulu Manaasi. Manaasi naye, âli riiri mugala Yusefu).
Yabo bakulu baꞌBagiryadi banayiji bwira Musa kwokuno: «E nahamwitu, Nahano akakubwira kwo ugabulire imilala yaꞌBahisiraheeri ikihugo, mu kutaara ikibare. Anakubwira kwiꞌtongo lya mwene witu wa Selofehadi, uliheereze banyere baage.
«Aahago! Yabo banyere, hali ikyanya bangakengeera bayangwa naꞌBahisiraheeri beꞌgindi milala. Kwokwo, ikimaanye kiꞌtongo lyeꞌmwabo, kigayegukira mu milala yo bagagendi yangwa mwo. Kwiꞌyo njira, iriitu itongo lyo tukahaabwa mu kutaara ikibare, ligakeeha. Na kwakundi, umwaka gwoꞌbukengeeze mu Bahisiraheeri, mango guhika, itongo lyabo ligagendi haruurirwa iyo munda mu milala yo bakagendi yangwa mwo. Yubwo buhyane bwa bashokuluza biitu, tunabuteere.»
Yabo Bagiryadi, Musa anababwira ku burongoozi bwa Nahano kwokuno: «Yaba bandu boꞌmulala gwa Yusefu, badesiragi ukuli. Ku biloziri banyere Selofehadi, Nahano adetaga kwokuno: “Yabo banyere bahangwirwi ukuyangwa na ngiisi ye basiima. Haliko, balya bayiba babe balyosiri mu gwogwo mulala gwabo. Kwokwo, mu Bahisiraheeri, ndaalyo itongo lyoꞌmulala mulebe írigagendi yegukira ugundi mulala. Ngiisi Muhisiraheeri agayama ali kwiꞌtongo lyoꞌmulala gwage. Ngiisi munyere úwahyana itongo mu mulala gwaꞌBahisiraheeri, akwiriiri ayangwe noꞌmushosi wa mu gwogwo mulala gwabo. Kwokwo, ngiisi mulala gwaꞌBahisiraheeri, gugayama guli kwiꞌtongo lyo bakasigirwa na bashokuluza baabo. Ku kasiisa, ndaalyo itongo lyoꞌmulala mulebe írikwaniini ukuyegukira ugundi mulala. Ngiisi mulala, gugayamana amatongo go bakasigirwa na bashokuluza baabo.”»
10 Ngiisi kwo Nahano akabwira Musa, kwo na kwokwo balya banyere Selofehadi bakagira. 11 Yabo banyere kwo bali bataanu: Maala, na Tiriza, na Hogula, na Mirika, na Nuhu, banayangwa na bashija baabo ba mu mbaga ya yishe. 12 Yabo bayiba, bâli riiri ba mu lyeryo ikondo lya Manaasi mugala Yusefu. Kwokwo, ubuhyane bwabo bwanayama buli mu mulala gwa yishe.
13 Zeezo zo maaja, na gaago go mategeko, byo Nahano akaheereza Abahisiraheeri ku njira ya Musa. Musa anabamenyeesa byo, ho bâli shumbisiri mu ndekeera yeꞌMohabu, i kajabo koꞌlwiji Yorodaani, áhali mu langiiza i Yeriko.