31
Ihano imwa mwami Lemweri
Yaga magambo, gali geꞌmwa mwami Lemweri. Nyina ye kamúyigiriza go, ganali goꞌbwitegeereze, ti:
«E mugala wani, nie kakubuta. Ee! Nꞌgakulonga ku njira yaꞌmahuuno, mu kubiika indahiro imbere lya Nahano. Utakizi malira imisi yawe mu bakazi. Si bali mu minika kiri naꞌbaami! E Lemweri, butali bwija kwo mwami akizi gotomera amaavu. Abatwali, batanakwaniini bakizi yifwija ukulaluka. Si iri bangakizi laluka, bagakizi yibagira ngiisi byeꞌmaaja zidesiri, banakengeere bayima ábagoozirwi ukuli kwabo. Ngiisi úgweti úgalibuuka yeki, mukizi múheereza amaavu geꞌngangu. Na ábajengiirwi, mukizi baheereza amaavu. Mubaleke bakizi nywa, halinde bayibagire ubukeni bwabo, batanakizi ki kengeera amalibu gaabo. Si wehe, ukizi detera ngiisi ábatali noꞌbulyo bwoꞌkuyidetera boonyene. Ee! Ukizi badetera, halinde balonge ukuli kwabo. Yabo bakeni batahiiti kiri na íhiteerwa ku shinda. Kwokwo, ukizi babulanira, unabatwire ulubaaja mu kati koꞌkuli.»
Umukazi mwija
10 Umukazi úli neꞌngesho nyiija, hayagi wangamúlonga? Uyo mukazi, ikishingo kyage kilenguusiri ukuhima kyoꞌbuhembe.
11 Yiba ali mu ba amúyemiiri ku mutima gwage. Ndaanakyo kindu kyeꞌkishingo kyo angabula.
12 Uyo mukazi, ndaalyo igambo libi lyo ali mu girira yiba. Si ali mu yama agweti agamúgirira amiija.
13 Uyo mukazi ali mu kizi looza ubwoya bweꞌbibuzi, kiri neꞌkitaani, anakizi biluka naꞌmaboko gaage.
14 Ali mu ba nga mashuba goꞌkukizi dandaza, bwo ali mu leeta ibyokulya ukulyoka hala.
15 Ali mu kizi vyuka shesheezi kare-kare, anabalize imbaga yage, anashungike neꞌmikolwa yaꞌbaja-kazi baage.
16 Ali mu yitoneesa hiꞌgulu lyeꞌndalo, akabuli gigula. Na ku fwaranga zo ali mu yunguka, anagibyaliise mweꞌmizabibu.
17 Afitiirwi bweneene mu kugira umukolwa gwage. Na ku njira yoꞌkukizi koleesa amaboko gaage, ali mu fiika.
18 Ali mu kizi dandaza, halinde anagenduukirwe. Kiri na bushigi, itara lyage litali mu zima duba.
19 Ali mu kizi hunga inuzi naꞌmaboko gaage yenyene. Anali mu yilukira ibyambalwa neꞌminwe yage.
20 Ali mu kizi tabaala abakeni, anali mu lambuula ukuboko ku batashobwiri.
21 Ikyanya kyeꞌmbeho, atali mu gwatwa neꞌkyoba hiꞌgulu lyeꞌmbaga yage. Si ngiisi muguma wabo, agweti ibyambalwa íbishobwiri.
22 Yenyene, ali mu kizi yilingaaniza ibyajo. Anali mu yambala íbiri mu hangwa mu kitaani, binali bya kituku-tuku.
23 Yiba, ikyanya abwatiiri naꞌbashaaja baꞌkaaya mu miganuulo, ali mu kizi longa ulushaagwa.
24 Uyo mukazi ali mu kizi luka ibyambalwa, anabiguliise. Abadandaza bali mu gulira imikaba imwage.
25 Ali mu ba neꞌmisi mingi, anali mu shaagwa. Neꞌkyanya ali mu yisaliza ku bigayija, ali mu yimwemuza.
26 Ikyanya ali mu deta amagambo, gali goꞌbwitegeereze. Anali mu kizi hanuulana ku mutima úgushenguusiri.
27 Ngiisi íbiri mu nyumba yage, ali mu kizi bilanga bwija. Atanali mu taania, nga kulya kwo mwolo.
28 Abaana baage, ikyanya bali mu vyuka, bali mu kizi múyivuga. Kiri na yiba ali mu kizi múhuuza, ti:
29 «Abakazi bingi bali mu gira imikolwa yeꞌkitangaaza. Si wehe, ubahimiri booshi.»
30 Umukazi woꞌkulyeryegana, ali mutebani. Kiri noꞌkubuyaha kwage, kuli mu yiji mala. Si umukazi úli mu simbaha Nahano, yehe, ye gakizi yivugwa!
31 Uyo mukazi bwo keera akoleereza, akwiriiri ahembwe. Ee! Hiꞌgulu lyeꞌmikolezi yage, agakizi yivugwa imbere lyaꞌbandu.