3
Tukizi looza umutuula
Ukengeeze abandu kwo bakizi yibiikaga mwiꞌdako lyaꞌbatwali, na mwiꞌdako lyaꞌbakulu, mu kukizi basimbaha. Banakizi ba ibiringiini ukukola ngiisi mikolwa miija. Hatanabe mundu ye bagakizi gamba. Si bakizi tuula mu mutuula, banakizi nogerana mu kati koꞌbutuudu mu bandu booshi.
Mukuba, kiri na nyiitu, yaho keera, twâli riiri bahwija, twanakizi haasa-haasa. Na bwo twâli tebesiri, twâli shwekiirwi mu mifwije mabi ga kwingi-kwingi, twanakizi lungumirirana. Na kwakundi, twâli yamiri mwoꞌmujina noꞌluugi. Twanakizi shombwa, iri tunashombana. Haliko, iri hakatama, Rurema Lukiza witu anayerekana ulukogo lwage mu kati koꞌrukundo, anatukiza. Kutanâli mbu bwo twâli kizi gira imikolezi miija. Si akatukiza ku lukogo lwage naaho. Anatushuka ibyaha biitu, halinde twanaba bahyahya mu kati koꞌMutima Mweru. Yugwo Mutima Mweru, Rurema akatuyonera gwo bweneene, ku njira ya Yesu Kirisito, Lukiza witu. Na hiꞌgulu lyoꞌlukogo lwage, twanalongaga ukukwanana imbere lyage. Twanaba tubikiirwi ubulamu bweꞌmyaka neꞌmyakuula. Bunali bwo tukoli langaliiri.
Yaga magambo gooshi, galyagagi goꞌkuli. Ee! Gali miija ngana. Ganali naꞌkamaro mu bandu booshi. Kwokwo, ngiisi ábakoli biisiri Rurema kwoꞌmulangaaliro, ndoziizi ukizi bakomeereza go. Bakizi fiitirwa mu kukola imikolwa miija.
Na kwakundi, utakizi hambanwa mu magambo goꞌbuhwija, kuba kutondobola amaziina gaꞌbahisi, kandi iri ukuhambanwa ku biri mu Maaja, kandi iri igindi milongwe. Si mwene yibyo byoshi, biryagagi ndaabyo, binali bya busha! 10 Umundu, iri angaba kateerania, umúyerekeze, kiri noꞌbugira kabiri. Neꞌri atangakutwaza, unamútwe. 11 Umundu mwene uyo, uyiji bwija kwo akoli sherebiiri, anakola mukozi weꞌbyaha. Ali mu ba keera ayitwira ulubaaja lwoꞌkuhanwa.
Amagambo goꞌkusezerana
12 Njungisiri kweꞌkyanya kyeꞌmbeho, ngagendi beera mu kaaya keꞌNikopooli. Mango nakutumira Haritema, kandi iri Tukiko, unayami banguka ukunyijira ino munda i Nikopooli, gira tukahumaanane yo. 13 Ugire imisi yoshi yoꞌkutabaala Hapoolo na Zenaasi, ulya woꞌkubulanira abandu. Hatanagire kindu kyo bagaabula ku lugeezi lwabo. 14 Abandu biitu, bakwiriiri bayige ngiisi kwo bagakizi kola imikolwa miija, halinde lyo balongaga ukuyitabaala ku magoorwa gaabo. Batanabe mifoolwa.
15 Abandu booshi bo tuliinwi, bakulamusa. Na naawe, utulamukize ngiisi ábatukuuziri mu kati ka Kirisito. Rurema, akizi mùgashaanira mweshi!