Ikitaabo kyoꞌmuleevi
Zakariya
Indangiriro
Mu yiki kitaabo, Zakariya aloziizi ukuheereza Abahisiraheeri ikise kwo bayuse ukuyubakulula inyumba ya Rurema. Na mu kugira kwokwo, bakizi langaalira ubushobozi bwa Rurema, si butabe bweꞌmwabo.
Na mu kuyusa ikitaabo, aganwiri ngiisi kwo Masiya agaki yija ku lusiku lweꞌmberuuka, anahime abagoma baage booshi, halinde Rurema alonge ukutwala ikihugo ku bukalage bwage.
Yiki kitaabo kyangagabulikana mwo kubiri:
Ibigaajo 1–8 biri mu yerekana amabone ga Zakariya.
Ibigaajo 9–14 biri mu yerekana ngiisi kwoꞌlya Masiya agayija, halinde abandu booshi banatwirwe ulubaaja ku lusiku lweꞌmbeka.
Muziizi muguma gwiꞌsikamiro, guli mu Zakariya 4.6: «Haaho, ulya muganda anambwira: “Nahano agweti agabwira Zurubaberi kwokuno: Ukuhasha kwawe, kutagaaba ku misi yawe, kandi iri ku bushobozi bwawe. Si ugaahasha naaho ku butabaazi bwoꞌMutima gwani.”»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Indangiriro, noꞌkukengula abandu batwikire ku byaha (1.1-6)
b) Amabone munaana mu bushigi buguma (1.7–6.8)
c) Zakariya abwirwa kwo ayimike Yoshwa, abe Mugingi Mukulu (6.9-15)
d) Rurema ali mu siima ukuli noꞌlukogo, si kutali kuyishalisa (7)
e) Imihango ya Rurema (8–10)
f) Yayewe imwoꞌmungere muzira kamaro (11)
g) Ngiisi kwo Masiya agayija (12–13)
h) Nahano agayija, anatwale abwatiiri ku kitumbi kyage (14)
1
Nahano ahamagala Abahisiraheeri kwo bamúgalukire
Ikyanya Mwami Dariyo weꞌPerisiya akahisa imyaka ibiri atwaziri, mu mwezi gwoꞌmunaana, ino ndumwa ya Nahano ikahikira umuleevi Zakariya mugala Berekiya, mwijukulu Hido. Nahano anadetaga, ti:
2-3 «Nꞌgarakarira bweneene bashokuluza biinyu. Ku yukwo, ugendi bwira Abahisiraheeri kwokuno: “Nie Nahano woꞌbushobozi bwoshi! Aaho! Mungalukirage, gira naani nimùgalukire.”
«Mutakizi ba nga balya bashokuluza biinyu. Si yaho kare, abaleevi bâli kizi babwira, ti: “Nahano woꞌbushobozi bwoshi, amùbwira kwokuno: Mutwikirage ku mabi giinyu! Mutanakizi ki gagira”. Kundu kwokwo, batanalooza ukunyuvwa, batanandwaza. Aahago! Buno, yabo bashokuluza biinyu balyagagi hayi? Si keera bakafwa, kuguma naꞌbaleevi baabo.
«Ikyanya nꞌgagwanwa nakengula yabo bashokuluza biinyu ku bigaki yiji ba, byoshi byanakoleka, nga ngiisi kwo nꞌgababwira. Kyanatuma bagatwikira ku ngesho zaabo mbi, banadeta: “Ala twe! Ngiisi kwo Nahano akagwanwa atukengula, kwo byanakoleka. Keera akatuhana, ukukulikirana neꞌngesho ziitu mbi.”»
Amabone ga mbere: Ifwarasi
Iri hakalenga igindi myezi ishatu, mu lusiku lwa makumi gabiri na zina zoꞌmwezi gwiꞌkumi na muguma, kuli kudeta umwezi gweꞌShebati, Nahano anashubi bwira umuleevi Zakariya igindi ndumwa. Kwokwo, Zakariya anadeta:
«Mu bushigi, nꞌgabona umundu ashoniri ku fwarasi ndukula, anayimaaziri mu ndeegu, ha kati keꞌbiti byeꞌmihadasi. Ha nyuma lyage, hâli riiri abandi bandu, bashoniri ku zindi fwarasi ndukula, na ku zeꞌkivuuzo, na ku zeꞌkitare. Nanabuuza umuganda kwokuno: “E nahamwitu! Yizi fwarasi, zigweti migeeza miki?” Uyo muganda, ti: “Ngola ngakusobanulira.”
10 «Ulya mundu úwâli yimaaziri mu biti byeꞌmihadasi, ananjuvya, ti: “Yaba bashoniri ku fwarasi, Nahano abalungika, gira bagendi tanduula íbiri mu kihugo.”
11 «Kwokwo, ulya muganda wa Nahano, ngiisi ábâli shoniri ku yizo zindi fwarasi banamúbwira: “Keera twatanduulaga ikihugo. Emwe! Ikihugo kyoshi kituziizi.”
12 «Ulya muganda, iri akayuvwa kwokwo, anabuuza: “E Nahano woꞌbushobozi bwoshi! Si keera wahisa imyaka makumi galinda, ugweti ugarakarira akaaya keꞌYerusaleemu, kiri noꞌtundi twaya twa mu Buyuda. Aahago! Ugaahisa ikindi kyanya kihi, halinde unashubi tukejeerera?” 13 Nahano anashuvya umuganda ye twâli ririinwi. Yiryo ishuvyo, lyâli riiri liija, lyanamúholeeza.
14 «Uyo muganda anambwira kwokuno: “Uberangirage, halinde abandu booshi bakuyuvwe. Mukuba, Nahano woꞌbushobozi bwoshi, adetaga kwokuno:
Akaaya keꞌYerusaleemu, kuguma noꞌmugazi Sayuni, mbikuuziri bweneene.
15 Si abandu beꞌgindi milala, kundu bayuvwiti kwo batuuziri ku butoge, boohe mbashavuriiri.
Irya gindi milala, ubwa mbere, nâli kizi barakarira hiniini naaho.
Halikago buno, keera baleezagya ulugero mu kukizi libuza abandu baani.
16 Ku yukwo, nie Nahano woꞌbushobozi bwoshi, nadetaga kwokuno:
E bandu beꞌYerusaleemu! Ngamùgalukira, ninamùyereke ulukogo lwani.
Inyumba yani igaki yubakululwa, kiri naꞌkaaya kooshi kwakundi.”»
17 Ha nyuma, ulya muganda anambwira mbu mbamenyeese kwo Nahano woꞌbushobozi bwoshi adetaga kwokuno:
«Ngashubi toola akaaya keꞌYerusaleemu, kabe keꞌmwani,
na njubi holeeza abandu beꞌSayuni.
Kiri noꞌtundi twaya twani twoshi, tugaki shubi gala ngana.»