2
Aota Awamusa tumintiye
Isu kaitate mintuguna, tonaentisa tara umaema sonta a'ya puwaogana, Pentikositi naninta nakena yaga aboraogini, Isu nkabagi kina igeba ka namapi aki puma a'ya'ma mintantawe. Mintuguna, pontaba aga yemisa puma, mantarisa tabera puma aga urite tumintiye. Tumimagina mintume ntamapi pai'magina pumaewantiye. Piya pumagina, yaku nkantebugantaena aboraurite, wa waya nki'nota aibariyate purite wagana puntiye. Piya pogana, Aota Awamusa'amaba igupi tumima pumaewamagina, intebuba a'wae puwaigasogini, to kamana to kamana urite wagana puntawe.
Pigoya, pi ntagaba Yerusaremi kumata a'ya'ma marisa Yuta kina, mono waintaga kina'mi, ampa mintantawe. Pigoya, igeba iwamupisa aga abite, tabera irosa'ma ampa aki puma pami puntawe. Piya puguni, pi a'ya'ma kina kamana'waipisa kamana yuguni abitegini, pami ntami puma uwoma nkigi napimagini maya untawe: Ma kamana ye kina, igeba Karariya kina amanane. Igeba ayamagina to kamana to kamanapisaba yega kamana, agomitaba abune. Taeba Patiya kinana, Mita kinana, Iramu kinana, Mesopotemiya marisa kinana, Yutiya marisa kinana, Kapatosiya marisa kinana, Pontasi marisa kinana, Esiya marisa kinana, 10 Pirisiya marisa kinana, Pampiriya marisa kinana, Isipi marisa kinana, Sairini ma agora Aribiya marisa kinana, a'yo ampintanta kina Aroma Yuta kinana, Aromapisa Yuta ibabunta kinana, 11 Kariti kinana, Arebiya kinana, sumagi, taeba a'ya'ma mima, kamanatepisa Koti nkesegi puma aogi pumaranti kamana yega, abokanaba iga piye, untawe. 12 Piya, a'ya'ma kina'miba piya umagini, pami ntami puma uwoma nkigi napima, mare-u me-u puma maya untawe: We, mapa nanaenabaya aboraye, yuguni, 13 pigo to ka'isa kina'miba pika akaya sumagini, maya untawe: Igeba waini wani kampa iga'e pasuma nagaitegini, aibo kamana yewe, untawe.
Pita kamana uwaimintiye
14 Pigoya, Pitaba to aposoro kina nagisarisa ka tumpaema kina'mi abakapi asima mima, a'ya'ma kinapa tabe kamana maya uma aborama uwaimintiye: Yutiya kinape Yerusaremi a'ya'ma kina ampintapa, naeba urimekiri aogima abiyo: 15 Tigeba taekaba maya yewe: Igeba waini wani nagaitegini aibo'ena pewe, yepa, pipa ibanto kasa maregi, waini wanipa kampa nantune. 16 Pigoya, poropete yagara Yoweri awa'ena mayama kaenti, pi'na esegi piye:
17 Koti aeba maya iye: Aintisa kana agarosakapa Aota Awamusa'nepa a'ya'ma wa wayapa ari'ma imekini, yagara aragarimpi ainti aborakena kamana, poropete kina'mi yesa puma ukibewe. Piya, aoso kina'miba kasa'enaba agaigini, anasa kina'miba aogi amunta agakibewe, iye.
18 Pigoya, pi kanabipa nae kayokaya kina, wa waya, Awamusa'nepa ari'ma kanarasama imekini, poropete kina'mi yesa kamana ukibewe, iye.
19 Pigoya, naeba yekana, inati mantariba tona kasa'ena aborakiye. Piya, abetisa mariba awame'ena aborakiye. Korape yakupe kunka ibinape tiye kuruyenamana aborakiye, iye.
20 Pa nkaoba tu'ma wakiye. Piya, o'aowamaba kora ki wakana, pi ainti Wa'ega Yagarama kanaba agasiyaena aborakiye, iye.
21 Aibekini, Wa'egawama agisigina, pi kina'mi nki'ima aogi pikiye, poropete Yoweri piya untiyema, Pita piya uwaimintiye.
Isu nkago uwaimintiye
22 Uwaimintana, Pita to maya untiye: Isureyo kina, naeba urimekiri abiyo: Isu, Nasareti kumatasa yagara aeba tiyobi Koti esegi potaogana, abakatipi esegiyenabe awame'enabe kasa'enamana Kotitisa ago pogana, pintana agoba aboraogiri agantawe. 23 Pi aeka Kotiba paitaka'ya napiyogana waintantika, uma a'ya ataogiri, pabi nkawameta tigeba pintana potama, kama kina imuguni, maripora aeguyuguna purintiye. 24 Pigoya, kana yagaraba Koti aeba purintapisa asitantiye. Piya, aukima purikenaena agaruba agasogana, pi purikenaenamaba aepa kampa to arakurikiye. 25 Pigoya, Tebitiba Koti nkomome kamanaka maya untiye:
Naeba Wa'ega Yagara, kagabebe pumagi kampa natane. Kaeba naori asima mimagina nao'maeyakanaba, ka'enamaba kampa napasanakiye, iye.
26 Pigoya, pika nantawama aogi pegi, nawamupisa na'mu pugatauwe. Piya, nau'amaba aogiyenaneka napi napi puma miye, iye.
27 Kaeba naumanepa kampa atagana, purinta kina ige kumatiba waikiye. Piya, Aota Yagarapa kampa atagana abararakiye. Pika na'mu pugatauwe, iye.
28 Kaeba aogima miyaba ki nayakima, naege kaga mikibempeka naeba na'mupa tabera puwe, Tebiti piya untiye.
29 Piya, nao'mitaba, naeba tayabama Tebiti, aeka taga urimuwe. Aeba purogini, kaitanta aruwapa ma mpara agama abima miyune. 30 Aeba poropete mintana mayama napintiye: Ainti Koti aeba aintisa ayabama nae kabima mintanto mparuta mirite waiyemagina, uma esegi punatantiye. 31 Piya pipa napimagina, Koti ataogana, utaratanta yagara Karaisitika meto kamana maya untiye: Aeba purinta kina'mi kumatiba asayapa kampa atagana umikiye. Piya, au'wapa kampa abararakiye. Aeba to kake aogama asiwakiye, untiye. 32 Pigoya, Isupa Koti purintapisa asitaoga, taeba taorepisa agabebe puma agantompene. 33 Pigoya, abawampa nkayatakanti asitama tabe potaogana, Aota Awamusa'wapa abawampa utatantemipa amogana, ataogana tumintemintana, tabera ampa aboraogini agawe. 34 Pigoya, Tebiti aewapa mantabintiba kampa intipa, maya kamana ka untiye:
Wa'ega Yagara aeba nae Wa'egane piyama omintiye: Kanama nayatakanti ampiyegina,
35 kama kinakapa kagisabi aki puwaitakini, kagisara aebabiyo, piya omintiye.
36 Pika Isureyo kinapa a'ya'ma mayama abima esegi piyo: Isu maripora aegunta, Koti aepa Wa'ega, aepa Karaisiti, asitantegina mintiye, Pita piya uwaimintiye.
Uwoma kina'mi igu a'wae puma mono wani pasintawe
37 Pigoya, Pitaba inta paibu'ma kamana piyama uwaimogini, iyekuru puma, ae'wape to ka'isa aposoro kinape mayama ibigantawe: Nao'mitaba, taeba aya pekana aogi pikiye, untawe. 38 Piya yuguna, Pita maya uwaimintiye: A'ya'ma tigeba tigu a'wae puma, Isu Karaisiti ae ageraka mono wani pasiginaba, aguntaenaripa asu'a puwakana, Koti Aota Awamusapa timikiye. 39 Tigetipe tiga'nugipe, a'ya'ma ainti aborakibe kinape, Wa'egare Kotiba aeti uma atokaekenaga tigega'e ukibi kina, pi tige Aota Awamusapa utaritantiye, Pita piya untiye.
40 Piya umagina, Pita to ka'isa kamana amato puma, ige'ma kamana maya uwaimintiye: Iba ataena pe kina, ige aruyenabisa a'wae puma ataigina-o, tibabikiye, untiye. 41 Pigoya, pabi ntaga 3,000 kina igeba Pita mono kamana yome abibebe puguni, mono wani pai'itauguni, Isu nkaokina'miti uma airokaentawe.
Isu nkaegaranta kina kaga mintantawe
42 Pigoya, aposoro kina'miba mono abikenabe, Isu nkau nakenabe, nunamurape asi nasi aki puma mintantawe. 43 Piya, Koti nkawame'ena aposoro kina'mi pumeka, a'ya'ma uwa kina'miba iyekuru puguni, pi aposoro kina'miba kasa'enabe awame'enabe uwoma tonarona puntawe. 44 Pigoya, a'ya'ma pi aegaranta kina'mi kaga mintini, a'ya'waemaenaba pipa wabantanarene, untawe. 45 Pigoya, ka'isa kina'miba ige'enawaipa to kina imimagini, mone maema, iyokina kusi puma miyume kina, pako puma imintawe. 46 Pigoya, asi nasi tabe mono namapi aki puma, imaba kata atama mimagini, au nakenaba igewai ntamapi aki puma nama mintantawe. Pigoya, nanintagaba aogima pako puntini, intawama asoyaenabi nama mimagini, Koti nkage asaga'yuma mintantawe. 47 Piya puguni, ka'isa kina'miba igama i'mu puwaitantawe. Pigoya, Wa'ega aeba wasana imaba yoga pogini, monoka ibogini, asi nasi ae aruyenabi ibabuma atokae itantiye.