3
Fii no Kurkaaɗi Alla ɗin Haani Wonirde
Kono min non, yo musiɓɓe, mi waawaali on yewtirde wa yimɓe ɓe Ruuhu Allaahu on woni e mun, kono ko wa jokkuɓe mbeleeɗe ɓandu, e boobooɓe e telen-ma gomɗinal *Almasiihu on. Ko ɓiraaɗan mi jonnunoo on, hinaa ɲaametee tedduɗo, ko fii on waawataano mo townude. Hay fewndo ɗoo non on waawataa mo townude. Ko fii haa jooni ko on jokkuɓe mbeleeɗe ɓandu. Ɓay nawliigu e yeddondiral no hakkunde mon, taw si hinaa on jokkuɓe mbeleeɗe ɓandu? Kaa hinaa no neɗɗanke fow wonirta non wonirɗon? Si goɗɗo e mon wi'ii: «min ko mo mi Puulusa», oya on wi'a: «ko mo mi Apoloosi», taw si hara on gerdaali wa yimɓe aduna?
Awa ko honɗun woni Apoloosi? E ko honɗun woni Puulusa? Ko kurkaaduuɓe ɓe gomɗinirɗon sabu mun. Mo kala e maɓɓe kurkorani Joomiraaɗo on golle ɗe o halfini mo ɗen. Min mi tutu, Apoloosi yarni, kono ko Allaahu on mawnini. Ko ɗun waɗi hinaa tutuɗo on woni goɗɗun, hinaa kadi yarnuɗo on, kono ko Alla mawninɗo on. Tutuɗo on e yarnuɗo on no fota, mo kala e maɓɓe hendoto njoddi mun ndin tigi tippude e golle ɗe ontigi waɗi ɗen. Ko fii, ko men gollidooɓe fii Alla, onon ko on ngesa Alla, ko on darnoodi makko kadi. 10 Wano Alla yeɗirimmi moƴƴere non, mi golliri wa faamuɗo fii darnugol, mi waɗii ndelo ngon. Goɗɗo kadi darnii e hoore mun, kono yo mo kala reeno e noone no darnirta e hoore mun non. 11 Fii ndelo ngon kan, hay gooto waawataa moƴƴinde ndelo goo si wonaa wongo ɗon ngon, e maanaa ɗun ko Iisaa Almasiihu on. 12 E hin-le, si goɗɗo aru e darnirde e hoore ngon ndelo ɗon maadi kaŋŋe maa kaalisi maa kaaƴe hittuɗe maa leɗɗe maa huɗo kalin maa foron foɲɲe, 13 haray kuugal mo kala feeɲay. Ɲalaande nden ɓanginay ɗun, ko fii yiite ngen feɲɲinoyay ngal, nge ndarndoo kadi noone kuugal mo kala. 14 Si tawii kuugal ngal goɗɗo darni e hoore ndelo ngon tabitii, ontigi heɓay njoddi. 15 Si tawii kuugal goɗɗo sumii, haray o faɗii, kono kanko tigi o daɗiray wa fuutiiɗo yiite.
16 E on andaa ko onon woni suudu Alla ndun, awa kadi Ruuhu Allaahu on no hoɗi e mon? 17 Kala bonnuɗo suudu Alla ndun, Alla bonnay fii makko, ko fii suudu Alla ndun ko hormordu. Awa ko onon woni ndun. 18 Wota gooto ɗaynito. Si goɗɗo e mon miijike wonde ko o faamuɗo e oo aduna fewndiiɗo, haray yo o laato ‹feetuɗo› fii yo o wonu faamuɗo. 19 Ko fii faamu oo aduna ko ‹feetere› yeeso Alla. Ko fii no windii:
«O nangiray faamuɓe ɓen ƴoyreeji maɓɓe ɗin.»ɗ 3.19 Ayb. 5.13
20 No windii kadi:
«Joomiraaɗo on no andi miijooji faamuɓe ɓen,
himo andi kadi ko ɗi meere.»e 3.20 Zab. 94.11
21 Awa wota hay gooto mantor yimɓe ɓen. Ko fii fow ko onon jeyi: 22 woni ko Puulusa, woni ko Apoloosi, woni ko Petruusu, woni aduna on, woni ngurndan ɗan, woni mayde nden, woni piiji fewndiiɗi ɗin, woni piiji aroyooji ɗin, fow ko onon wonani. 23 Awa kadi, ko on ɓe Almasiihu on, Almasiihu on kadi ko mo Alla.

ɗ3:19 3.19 Ayb. 5.13

e3:20 3.20 Zab. 94.11