7
Fii Desal e Sunningol
Jooni feƴƴen e ko windanɗon mi kon. No moƴƴani gorko hara o meemaali debbo. Kono non fii reenagol e jinaa, yo mo kala heɓu ɓeyngu, debbo kala heɓa moodi. Gorko on jonnita ɓeyngu mun ko handi kon, debbo on kadi wano non e telen-ma moodi mun. Ko fii debbo on jeyaa ɓandu mun ndun, kono ko moodibbo on, gorko on kadi wano non, o jeyaa ɓandu makko ndun, kono ko ɓeyngu makko jeyi ndu. Wota on salondir, si hinaa e saa'i nanondiral mon, fii no heɓiron saa'i no tororon Alla. Ɓawto ɗun yiitidon, fii wota Ibuliisa foolir on angal waawugol hoore mun. Kono mi wowliraali ɗun wa si ko yamiroore, kono ko ko newnaa. Miɗo yelii yo neɗɗo fow wa'u wa an min, kono mo kala no mari dokkal feerewal, ngal Alla yeɗi ɗun, mo kala e noone goo.
Ɓe resaa ɓen non e keynguuɓe ɓen, mi wi'ay no moƴƴani ɓe no ɓe wa'ira wa an min. Kono si ɓe waawataa hoore maɓɓe, ko yo ɓe resu, ko fii ko resugol ɓuri ɓittorgol faale feƴƴituɗo. 10 E telen-ma ƴettindirɓe ɓen non, e hino ko mi wi'ata kon, (hinaa non min yamiri, kono ko Joomiraaɗo on), wota debbo sertu e moodi mun. 11 Si kanko debbo on non o aru e serteede, yo o jooɗo hara o ƴettaaka, maa o moƴƴintinida e moodi makko. Awa kadi wota gorko jonnitu ɓeyngu mun.
12 Fii ɓeya, (ɗunɗoo ko min wowli, hinaa Joomiraaɗo on), si musiɗɗo goo no mari debbo mo gomɗinaa, hara on debbo no yiɗi wondugol e makko, wota o seedu e makko. 13 Si tawii kadi debbo no mari moodibbo mo gomɗinaa, hara on gorko no yiɗi wondude e on debbo, wota o seedu e moodi makko. 14 Ko fii moodibbo mo gomɗinaa ko jeyaaɗo Alla sabu debbo makko gomɗinɗo on, debbo mo gomɗinaa on kadi ko jeyaaɗo Alla sabu moodibbo makko gomɗinɗo on. Si hinaa ɗun, ɓiɓɓe mon ɓen wonay woɗɗondirɓe e Alla, e hara-le wurin ko ɓe ɓadondirɓe e Alla. 15 Si tawii mo gomɗinaa on no catii e seedugol, yo gomɗinɗo on newnan mo ɗun. Ko fii hay huunde waɗɗaaki musiɗɗo gomɗinɗo e ɗun, Alla ko noddiri en ko wuurugol e nder ɓuttu. 16 E hoore ɗun, ko honno debbo andirta si o danday moodi makko? Maa si gorko danday ɓeyngu mun?
17 Ko woni tun, yo mo kala jokkir no Joomiraaɗo on waɗirani ɗun non, e noone noddaandu ndu o heɓiri Alla ndun. Ko nii mi yamiriri e nder *mofte ɗen fow. 18 On mo noddeede mun tawi sunninaama, yo o wonir no o sunniniraa non. On mo noddeede mun tawi sunninaaka, wota o eto sunnineede. 19 Sunninegol* ngol wonaa huunde, angal sunninegol kadi wonaa huunde, kono ko ɗoftagol yamirooje Alla ɗen woni goɗɗun. 20 Yo mo kala wonir no wonirnoo non fewndo o noddaa. 21 Si tawii fewndo noddaɗaa ko a jiyaaɗo, wota a aanu, kono si tawii hiɗa waawi rinɗude, haray eto. 22 Ko fii jiyaaɗo mo Joomiraaɗo on noddi, haray o wonii mo Joomiraaɗo on rinɗini. Ko wano non kadi, dimo mo Joomiraaɗo on noddi, haray o wonii jiyaaɗo *Almasiihu on. 23 Awa on sottiraama coggu sattungu, wota on wontu maccuɓe yimɓe ɓen. 24 Yo mo kala, yo musiɓɓe, woniran Alla noone no wonirnoo non wa fewndo ko o noddaa.
25 E telen-ma ɓe ƴettaali ƴettaaka ɓen, wonaa yamiroore Joomiraaɗo on mi hendii. Kono ko fewjoore an nden mi woni on jonnude, wa neɗɗo sella-findeejo sabu yurmeende Joomiraaɗo on. 26 E hino ko mi miijii no moƴƴi kon, sabu satteendeeji fewndiiɗi ɗin: no moƴƴani neɗɗo ka o wonira no o woniri non. 27 Si hiɗa tiggunoo, wota a ɗaɓɓu seedigal. Si a tiggaa, wota a ɗaɓɓu tiggugol. 28 Kono, si a resii, haray a waɗaali junuubu. Si jiwo kadi resaama, haray o waɗaali junuubu. Kono non yimɓe resindirɓe ɓen fottay e tampereeji, mi faalaa on dandude ɗi.
29 E hino ko mi wi'ata kon, yo musiɓɓe an: saa'i on ko raɓɓiɗuɗo. Jooni, on mo no mari suddiiɗo, yo wa'u wa mo alaa. 30 Ɓen wonɓe wullude, yo wa'u wa si ɓe alaano wullude. Ɓen wonɓe kadi weltaade, yo wa'u kadi wa si ɓe alaano weltaade. Soodooɓe ɓen kadi, yo wa'u wa si ɓe maraano, 31 e ɓen wonɓe huutorde oo aduna, ka haqiiqa, yo wa'u wa si tawii ɓe alaano huutorde. Ko fii mbaadi oo aduna feƴƴay.
32 E hin-le mi faalaaka yo on wondu e annde. On mo tiggaali, ko fii haajuuji Joomiraaɗo on hittini, no o weltinira Joomiraaɗo on. 33 On resuɗo non, ko fii haajuuji aduna hittini, no o weltinira ɓeyngu makko. 34 Haray himo senditii. Wano non, debbo mo resaaka maa jiwo, ko fii Joomiraaɗo on hittini, fii no o laatora laaɓuɗo ka ɓandu e ka ruuhu. Debbo resaaɗo on non ko fii haajuuji oo aduna hittini, no o weltinira moodi makko. 35 Ko nafa mon mi wowliri ɗun, hinaa fii faaɗinangol on, kono ko fii addugol on e ko haani kon e ko laaɓi kon, e no humoron e Joomiraaɗo on, hara on dillaali.
36 On mo no tanƴinii ko lo'uɗo e fee jiwo mo o ƴami, feƴƴuɗo duuɓi kellefuyee, o tawi ƴettindirgol e makko no moƴƴi, yo o waɗu ko o faalaa kon, haray o waɗaali junuubu si ɓe resindirii. 37 Kono on anniyiiɗo ka ɓernde mun haa tabiti wonde o tiggataa on jiwo, hara ko e yiɗi makko kanko tigi, e hoore himo wawti faaleeji makko, haray o waɗii ko moƴƴi. 38 Awa ko nii woniri: on tigguɗo jiwo mo o ƴami on, haray o waɗii ko moƴƴi, on mo tiggaali jiwo mo o ƴamaynoo on kadi, ɓurtu moƴƴinde.
39 Debbo no humondiri e moodi mun fannin moodi makko no wuuri. Kono si gorko on maayii, haray no newanii mo reseede ka o faalaa woo, ko woni tun, ko yo taw ko no yaadiri e faale Joomiraaɗo on. 40 E miijo an, ka o ɓurata hettaade, ko si o wonirii wano o woniri non, ɓay min kadi miɗo tanƴinii Ruuhu Allaahu on no e an.