9
Fii ko Haanani Sahaabaajo
E hara hinaa mi dimo? Kaa hinaa mi *sahaabaajo? Kaa mi yi'aali Iisaa Joomi men on? Kaa hinaa on kuugal an e telen-ma Joomi on? Hay si tawii hinaa mi sahaabaajo fii woɓɓe ɓen, onon bete ko mi sahaabaajo fii mon. Ko fii ko on maande sahaabankaaku an ngun e telen-ma Joomi on.
E hino ɗoo ko mi jaaborta ɲaawooɓe lan ɓen kon: E hara haananaa men ka men ɲaama men yara? Kaa haananaa men ka men yaada e debbo amen mo men kafidi diina, wano ɓeya sahaabaaɓe woni warrude non, e musiɓɓe Joomi men on, e Petruusu? Kaa ko min tun e Barnabaasi haani gollude fii no men wuurira? Ko suufaajo hombo fawtotoo hoore mun e nder suufayaagal mun? Ko hombo tutata leggal *wiiɲu, hara ɲaamataa ɓiɓɓe maggal on? Ko ngaynaako hombo aynata wuro, ronka yarude ɓiraaɗan ɗin daabeeji?
Ko mi wowlata kon wonaa ko iwri e miijooji neɗɗanke, ko fii Sariya on kadi ko ɗun wi'i. Ko fii no windii ka Sariya Muusaa: «Wota mo buuma hunduko ngaari ndin nde hindi yaaɓana ɗun maaro.»i 9.9 Yaɲ. 25.4 E hara Alla no aanidi e ga'i ɗin? 10 Kaa ko fii men o wowlirani nii? Hiiyii, ko sabu men enen ɗun windiraa. Mo no remude yo remir tama'u, e on mo no yaaɓude yo yaaɓir tama'u heɓugol geɓal. 11 Si tawii men aawii ko iwri e Alla hakkunde mon, taw si haanaa ka men soɲita e mon piiji aduna? 12 Si tawii ɗun no haanani woɓɓe goo e hoore mon, haray menen ittii e sikke.
Kono men huutoraali kon ko haanani men. Kono meɗen ronditii fow, fii wota men fallu Kibaaru Moƴƴo *Almasiihu on. 13 E on andaa wonde ɓen waɗooɓe golle *juulirde mawnde nden ko e ɗun ɲaamata, e wonde gollooɓe ka *layyorde ɓen kadi no mari geɓal ka layyorde? 14 Ko wano non kadi Joomi on no yamiri wonde feɲɲinooɓe Kibaaru Moƴƴo on ko e makko wuurata.
15 Min non mi huutoraali hay huunde e ɗin haananɗi lan, awa mi windiraali ɗun kadi fii yo mi newnane. Ko fii mayde nden no ɓuranimmi edii goɗɗo ittude lan e ndee huunde nde mi mawninorta. 16 Ko fii hewtaa ka mi mantora yottingol Kibaaru Moƴƴo on, ɓay ɗun ko ko waɗɗii mi. Si mi feɲɲinaali Kibaaru Moƴƴo on, bone wonanay lan. 17 Si tawii ko e hoore anniyee mi woni waɗirde, haray miɗo mari njoddi. Si tawii non mi fawa waɗugol ɗun, haray mi waɗay woni golle ɗe mi halfinaa. 18 Awa ko honɗun non jooni woni njoddi an ndin? Ko waajagol fii Kibaaru Moƴƴo on e ɓaawo ƴantugol njoddi e tortagol ko haanani waajotooɗo kon.
19 Ko fii, fii kala miɗo rinɗi e hoore wonɗo woo, mi waɗitii maccuɗo fow fii no adadu ɓurdo mawnude on heɓora. 20 E telen-ma Yahuudiyankeeɓe ɓen, mi wa'a wa Yahuudiyankeejo, fii no mi heɓira Yahuudiyankeeɓe ɓen. E telen-ma wonɓe e ley Sariya on kadi, mi wa'a wa wonɗo e ley Sariya on, fii no mi heɓira wonɓe e ley Sariya on ɓen, fii kala min tigi hinaa mi wonɗo e ley Sariya on. 21 E telen-ma ɓe alaa e ley Sariya on ɓen kadi, mi wa'a wa mo alaa e ley Sariya on, fii no mi heɓira ɓe alaa e ley Sariya on ɓen, e hin-le min tigi wonaa wonde mi alaa e ley Sariya Alla on, kono miɗo e ley Sariya Almasiihu on. 22 Mi lo'ida e lo'uɓe ɓen fii no mi heɓira lo'uɓe ɓen. Mi wonii fow e telen-ma yimɓe ɓen fow, fii no gasirta woo mi wona sabu dandugol woɓɓe. 23 Mi waɗiri fow sabu Kibaaru Moƴƴo on, fii no mi heɓiroya geɓal.
24 E on andaa? Wonɓe foolotirde e dogudu ɓen fow no dogude, kono ko gooto foolata heɓa njoddi. Awa dogiree wano non, fii no heɓiron njoddi. 25 Kala foolotirteeɗo waɗay kala noone eltal ɓandu, fii no o heɓira *meetelol ngol luttataa, kono enen ko meetelol luttoowol. 26 Min non miɗo dogude, kono hinaa dogudu meereeru. Miɗo uttaade, kono hinaa fii uttagol hendu ndun. 27 Liddu ɗun on non, miɗo yangude ɓandu an ndun, miɗo waawi ndu, fii nde mi gaynoyi waajaade ɓeya, min tigi wota mi pottine.

i9:9 9.9 Yaɲ. 25.4