^
Fii Daaluyee Ngurndan ɗan
Fii Wonugol ka Ndaygu
Fii Aɲugol oo Aduna Ɓoyliiɗo
Fii Reenagol e Dartotooɓe Almasiihu on ɓen
Fii Fayɓe Alla ɓen
Fii Yiɗindirgol
Fii Ndarndagol Ruuhuuji ɗin
Fii Giggol Alla ngol e Yiɗindirgol men ngol
Fii Gomɗingol Ɓiɗɗo Alla on
Fii Konguɗi Rawnorɗi ɗin