ƁATAKURU PETRUUSU ARANURU NDUN
1
Immorde e an min Petruusu, *sahaabaajo Iisaa Almasiihu on, haa e ɓee suɓaaɓe Alla, tuŋarankeeɓe e oo aduna, e nder ɗee leyɗe Pontii e Galaasi e Kapadoosi e *Aazii e Bitinii. Ko onon yo suɓiranooɓe eɓɓoore Alla, on Ben men, e dow *laɓɓinireede Ruuhu makko on, fii ɗoftagol Iisaa Almasiihu on, wiccee ƴiiƴana 1.2 «Wiccegol ƴiiƴan Almasiihu on» no firi «laɓɓiniregol ƴiiƴan makko ɗan.» makko ɗan: yo moƴƴere e ɓuttu sowindirane on.
Fii Tama'u Selluɗo on
Mantoore wonanii Alla, Ben Iisaa Almasiihu Joomi men on. Ko yurmeende makko mawnde nden o yeɗiri en jibintineede sabu immintineede Iisaa Almasiihu on e hakkunde mayɓe ɓen fii no heɓiren tama'u selluɗo, e fii no heɓiren ndondi ndi bontataa, ndi tuunataa, ndi mbaadi mun waylotaako, maraniindi on ka kammu, ɗun ko onon ɓee ɓe Alla hiwiri bawgal mun sabu gomɗinal ngal fii kisiyee hebuliiɗo feɲɲineede on ka saa'iiji sakkitori.
Ko ɗun wonani on ndee weltaare tiiɗunde, hay si tawii fewndo ɗoo maa satteendeeji seeɗa wona ko aanini on, fii no gomɗinal mon ngal ndarndoree. Gomɗinal mon ngal-le no ɓuri kaŋŋe hittude, ɓay kaŋŋe ko ko mulata, ɗen-le ko yiite ndarndoraa. Ko nii gomɗinal mon ngal wonirta maniniingal, darjingal, e teddungal ɲande Iisaa Almasiihu on feeɲitoyi. On yiɗii mo kanko Iisaa e hoore on yi'aali mo, on hoolike mo kadi e ɓaawo yi'ugol mo. E hoore ɗun, hiɗon hebbinori weltaare tiiɗunde, nde wonkii woo waawataa sifaade fii mun, ɓay hiɗon hendaade faandaare gomɗinal mon ngal, ɗun ko kisiyee wonkiiji mon ɗin.
10 Oo kisiyee ko huunde nde annabaaɓe ɓen ɗaɓɓitunoo tefi fii mun, ɗun ko ɓee *hiitinooɓe fii oo sulfu sutiiɗo on. 11 Hiɓe ɗaɓɓaynoo andugol ko e saa'i hombo maa ko honno ko Ruuhu *Almasiihu on andini ɓe kon waɗiroyta, fewndo on Ruuhu wonɗo e maɓɓe hiitantonoo ɓe fii tampereeji heɓoyaynooɗi Almasiihu on ɗin e darjaaji hikkotooɗi e mun ɗin. 12 Ɓe ɓanginanaa kadi wonde, wonaa fii maɓɓe kamɓe tigi ɓe wonnoo kurkanaade, kono ko fii mon, fewndo ɓe wowli fii ɗii piiji ɗi ɓee waajiiɓe on fii Kibaaru Moƴƴo on yottiniri e mon fewndo ɗoo *Ruuhu Seniiɗo iwruɗo ka kammu on, ɗin piiji ɗi tawata hay malaa'ikaaɓe ɓen tigi no faalaa andude fii mun.
Noddaandu fii Wonugol Laaɓuɓe
13 Ko ɗun si mi wi'ay on, hebulinee hakkillaaji mon ɗin, waawon hoore mon, waɗon tama'u mon on fow e oo sulfu mo yeɗoyteɗon ɲande Iisaa Almasiihu on feeɲitoyi. 14 Wa'ee wa paykoy ɗoftiikoy, hara on accaali hande kadi ɗiya himmeeji ardoo on, ɗun ko ɗin ɗi wondunoɗon e nder angal andugol mon. 15 Kono ɓay Nodduɗo on on ko Laaɓuɗo, onon kadi wonee laaɓuɓe e nder jikku mon on, 16 ko fii e hino ko Allaahu on daali kon ka deftere: «Wonee laaɓuɓe, ko fii ko mi Laaɓuɗo.»b 1.16 Lew. 19.2
17 Ɓay on noddirii oo Fonnuɗo fow «Baaba», ɗun ko on Ɲaawiroowo mo bee embere kuuɗe mun ɗen, haray yo on hulu mo fannin hiɗon koɗii aduna on. 18 Hiɗon andi wonaa huunde bonaynde wano kaalisi maa kaŋŋe sottiraɗon e nder ɗan ngurndan meerejan ɗan ronunoɗon baabiraaɓe mon ɓen, 19 kono ko ƴiiƴan Almasiihu hittuɗan ɗan, on wa'itayɗo wa baalun kun alaa ella, alaa waadere, 20 on adaaɗo toɗɗeede ado fuɗɗoode aduna on, kono o feɲɲinaa ka saa'iiji sakkitori fii mon. 21 Ko sabu on gomɗinirɗon Alla, on Immintinɗo mo e hakkunde mayɓe ɓen, yeɗi mo kadi mangural, fii no gomɗinal mon ngal e tama'u mon on fawora e Alla. 22 Ɓay on laɓɓinirii hoore mon ɗoftagol goonga on, haa on heɓii giggol siɗɗankaaku sellungol, jooni yiɗindiree giggol tiiɗungol ka ɓerɗe mon, 23 ɗun ko onon ɓee jibinaaɓe kesun, ɓe tawata hinaa awdi muloori kono ko luttoori, immorde e daaluyee Alla wuuruɗo tabiti on. 24 E hin-le:
«Kala neɗɗo no wa'i wa huɗo,
darja makko on fow kadi
no wa'i wa piindi kon huɗo.
Huɗo kon no yooriri, piindi ndin no saamude,
25 kono daaluyee Joomiraaɗo on
ko luttayɗo haa poomaa.»c 1.25 Isa. 40.6-8
On daaluyee ko Kibaaru Moƴƴo mo feɲɲinanaɗon on.

a1:2 1.2 «Wiccegol ƴiiƴan Almasiihu on» no firi «laɓɓiniregol ƴiiƴan makko ɗan.»

b1:16 1.16 Lew. 19.2

c1:25 1.25 Isa. 40.6-8