13
Fii Hajanɗe Puulusa Sakkitore ɗen
Miɗo yahude ka mon tammun. Kala kongol ɲaawiroyte konguɗi seedeeɓe ɗiɗo maa tato. Wa fewndo ko mi wonnoo ka mon ɗimmun, hari mi wowliino ɗun. Awa hande kadi, ka tawata mi alaa ton, mi wowlanii ɗun kadi waɗunooɓe junuubu ɓen ado mi yahude: si mi yiltoyike ka mon mi woopoytaa hay gooto, ko fii hiɗon ɗaɓɓude seedee wonde ko *Almasiihu on woni longinde lan ko mi woni wowlude kon, on mo lo'aa e telen-ma mon, kono marɗo bawgal e hakkunde mon. Ko fii fewndo Almasiihu on fempanoo, hari ko o lo'uɗo, kono jooni himo wuuriri bawgal Alla ngal. Menen kadi e nder humondiral amen e makko, ko men lo'uɓe, kono menen e makko men wuuriray bawgal Alla ngal fii mon. Awa taskee hoore mon onon tigi fii andugol si hiɗon wuuriri gomɗinal, ndarnditoɗon onon tigi. E on andaa Iisaa Almasiihu on no e mon? Si hinaa taw on woopu ndarnditagol mon ngol. Kono miɗo tanƴinii on taway wonde en woopaali ndarnditagol men ngol. Ko e nder ɗun men torotoo Alla fii wota on waɗu huunde ko boni. Hinaa non fii hollugol wonde men felnaaki, kono ko fii yo on waɗu ko moƴƴi, hay si tawii menen meɗen wa'i wa woopuɓe. Ko fii men waawanaa goonga on hay huunde. Kono ko wonangol goonga on men waawi. Menen men weltoto nde men lo'i, e hin-le onon hiɗon dolni, e ko men yelotoo e nder torndeeji amen ɗin, ko fii no laatoron timmuɓe. 10 Ko ɗun waɗi si miɗo windande on ɗun si mi alaa ton, fii nde mi aroyi, wota mi sattiniran on huutorgol mbawdi fii laamagol on ndi Joomiraaɗo on yeɗimmi ndin fii tiiɗingol on, hara hinaa fii liɓugol on.
Fii Rawnoode Ɓatakuru ndun e Salminaango mun
11 Fii rawnagol, yo musiɓɓe, wonee e nder weltaare, eɓɓanee wonugol timmuɓe, wakkilindiron, heɓon miijo wooto, wondiron ɓuttu. Ɗun, Alla Jom giggol e ɓuttu on wonday e mon.
12 Salmondiree, hirbondiron hirbondiral laaɓungal. Awa kadi gomɗinɓe ɓen fow salminii on. 13 Yo moƴƴere Iisaa Almasiihu Joomi on, e giggol Alla, wonu e mon on fow, wondude e humondiral e *Ruuhu Seniiɗo on.