4
Onon kadi yo jeyɓe, jogoree jiyaaɓe mon ɓen no feewiri e no nunɗiri, e hoore andugol wonde onon kadi hiɗon mari Jeyɗo on ka kammu.
Fii Waajuuji Puulusa Goo
Duumee e toragol Alla, hakkilanon e ɗun e dow yettugol mo. Toranoɗon men kadi, fii yo Alla udditan konguɗi amen ɗin dambugal fii no men waawira feɲɲinirde goonga lugguɗo *Almasiihu on, on goonga mo mi jolkaa fii mun, e no mi yewtira fii on goonga no laaɓiri, wano haaniranimmi non. E telen-ma ɓe gomɗinaa ɓen, wondiree faamu, hara on accaali fajuhun woo feƴƴira on. Yo taw soono woo konguɗi mon ɗin ko welɗi, hara hiɗi weliri wa lanɗan, fii no andiron ko honno jaaborton mo kala.
Fii Rawnoode nden e Salminaango ngon
Tikiiki, oo musiɗɗo an yiɗaaɗo, golloowo holniiɗo mo mi kurkodata fii golle Joomiraaɗo on, o andinoyay on fow fii no mi fewndori. Ko waɗi si mi immini mo haa e mon, ko fii no andiron no men fewndori, e fii yo o wakkilin ɓerɗe mon ɗen. Mi immindinanii on mo e oo musiɗɗo yiɗaaɗo sella-findeejo wi'eteeɗo Onesiima, on ko mo mon. Ɓe andinoyay on ko woni feƴƴude gaa kon fow.
10 Oo wondiɗɗo an e joge wi'eteeɗo Aristarke salminii on, wondude e Markuusa, oo denɗiraawo Barnabaasi, on mo tindinanaɗon fii mun. Si o hewtoyii ka mon, wernee mo moƴƴa. 11 Iisaa jammaaɗo Yustuusa kadi salminii on. E nder leɲol *Yahuuda ngol, ko ɓee ɗoo tun woni gollidude e an fii *laamateeri Alla ndin, ɓe woni wakkilinɓe lan. 12 Oo kurkaadu Iisaa Almasiihu on wi'eteeɗo Epafaraasi salminii on, on ko mo mon. Himo duumii e tippiro fii mon e nder torndeeji makko ɗin, fii no tabitiron wa mokobaaɓe, heewuɓe hoolaare e telen-ma faale Alla on fow. 13 Miɗo seeditanii mo ɗun, wonde o yanganike on fota, e fii ɓee ɓe Laa'udiisa e fii ɓee ɓe Hiirapoliisa.
14 Awa kadi, oo ɲawndoowo yiɗaaɗo wi'eteeɗo Luuka, wondude e Demaasi, salminii on. 15 Salminanee lan musiɓɓe wonɓe Laa'udiisa ɓen, kaɲun e oo debbo wi'eteeɗo Nimfaasi, e *moftal wongal ka suudu makko ngal. 16 Si nduu ɓatakuru jangaama ka mon, etee kadi no ndu jangiree ka moftal wongal Laa'udiisa. Jangon kadi iwranayndu on ndun Laa'udiisa. 17 Wi'on kadi oo wi'eteeɗo Arkiipe yo o eto no o timminira ɗee golle ɗe o heɓiri Joomiraaɗo on.
18 Min Puulusa, mi salminirii on jungo an ngon tigi. Awa anditee fii jolokooje an ɗen. Yo moƴƴere wonan on.