ƁATAKURU NAƁANAANDU YAHUUDIYANKEEƁE ƁEN
1
Fii no Iisaa Almasiihu on Ɓurdi Malaa'ikaaɓe ɓen
Nde wonnoo Alla yewtiriino maamiraaɓe men ɓen annabaaɓe ɓen laawi buy e nooneeji buy, Alla yewtirii en ka ɲalaaɗe sakkitore ɗoo Ɓiɗɗo on. O waɗi mo ronoowo e kala huunde, awa ko on o tagiri aduna on. Ko on Ɓiɗɗo woni jalbeendi annoora Alla on, ko kanko woni mbaadi Alla ndin tigi. Ko on Ɓiɗɗo woni tambitiiɗo kala huunde rewrude e daaluyee makko dolnuɗo on. Nde o laatinnoo laɓɓingol yimɓe ɓen junuubaaji maɓɓe ɗin, o jooɗoyii ka sengo ɲaamo Alla Mawɗo on ka kammuuli, o woni ɓurɗo malaa'ikaaɓe ɓen, wano innde nde o roni nden ɓurdiri ɗe maɓɓe ɗen non.
Ko fii ko hombo e malaa'ikaaɓe ɓen Alla daalani:
«Ko an woni Ɓiɗɗo an on, hande a wonii mo an»,a 1.5a Zab. 2.7
maa o daalani kadi:
«Mi wonanay mo Baaba,
o wonanammi Ɓiɗɗo.»?b 1.5b 2Sam 7.14
Ɓay o addii Afo on ka nder aduna, o daali kadi:
«Yo malaa'ikaaɓe Alla ɓen fow sujjan mo.»
Fii malaa'ikaaɓe ɓen o daali:
«O waɗay malaa'ikaaɓe makko ɓen hendu
e kurkaaɗi makko ɗin ɗenɗe yiite.»c 1.7 Zab. 104.4
Kono fii Ɓiɗɗo on o daali:
«Jullere maa laamu nden, yaa an Alla, luttay haa poomaa,
labbooru maa laamu ndun ko labbooru peewal.
A yiɗii peewal ngal, a aɲii angal peewal ngal.
Ko ɗun waɗi si Alla Joomiraaɗo maa on
toɗɗor maa nebban weltaare ɓuri wondiɓɓe maa ɓen.» d 1.9 Zab. 45.7-8
10 E hoore ɗun o daali kadi:
«Yaa an Joomiraaɗo, ko an wallini ndelo leydi ndin ka fuɗɗoode,
awa kadi kammuuli ɗin ko juuɗe maa ɗen tagiraa.
11 Ɗi lannay, kono an a luttay,
ɗi fow ɗi nawyiray wa dolokke,
12 ɲobbiraa ɗi wa waanaare,
e hoore ɗun ɗi waylirte wa dolokke.
Kono an a wa'ay no wa'uɗaa,
awa kadi, duuɓi maa ɗin lannataa.»ɗ 1.12 Zab. 102.26-28
13 E ko hombo e malaa'ikaaɓe ɓen o daalani:
«Jooɗor ka sengo an ɲaamo,
haa mi waɗa ayɓe maa ɓen ka ley teppe maa.»?e 1.13 Zab. 110.1
14 Hara ɓee malaa'ikaaɓe fow, hinaa ɓe ruuhuuji kurkotooɗi, nulaaɗi fii gollangol ronooɓe kisiyee ɓen?

a1:5 1.5a Zab. 2.7

b1:5 1.5b 2Sam 7.14

c1:7 1.7 Zab. 104.4

d1:9 1.9 Zab. 45.7-8

ɗ1:12 1.12 Zab. 102.26-28

e1:13 1.13 Zab. 110.1