4
Ko ɗun waɗi, yeru fodaari fii naatugol ka fowtaare makko no lutti, haray hulen wota goɗɗo e mon aru e tawdeede e ronkooɓe naatude ɓen. Ko fii Kibaaru Moƴƴo on feɲɲinanaama en, wano ɓeya non, kono kongol ngol ɓe heɗii ngol nafaali ɓe huunde, ko fii ko ɓe nanunoo kon, ɓe jaɓiraano gomɗinal. Kono enen gomɗinɓe ɓen, en naatay e nden fowtaare nde o innunoo wonde:
«Mi woondii e nder tikkere an nden,
ɓe naatataa ka fowtaare an few!»k 4.3 Zab. 95.11
E hin-le, Alla gayniino golle mun ɗen gila ka fuɗɗoode aduna on. Ko fii himo daali nokku goo ka bindi fii ɲalaande jeeɗiɗaɓere nden wonde:
«Ka ɲalaande jeeɗiɗaɓere Alla fowtino e golleeji makko ɗin fow.»m 4.4 Fuɗ. 2.2
Himo daali kadi fahin ɗoo:
«Ɓe naatataa ka fowtaare an few!»n 4.5 Zab. 95.11
Nde tawnoo no heddanii woɓɓe goo fii naatoygol ton, e hin-le kadi attinooɓe hendaade Kibaaru Moƴƴo on kaɲun naataano sabu angal gomɗinal maɓɓe ngal, e yeeso ɗun buy Allaahu on daaluno kadi iwrude e Daawuuda, o toɗɗii ɲalaande, o inni nden «hande», wano siforanoo non dow ɗoo:
«Hande si on nanii hito makko ngon,
wota on sattin ɓerɗe mon ɗen.»ɲ 4.7 Zab. 95.7
Si tawiino Yaasuwaŋ 4.8 Ko «Yaasuwa» on wondunoo e Muusaa fewndo o ƴawata ka fello. Ko Yaasuwa on ardinoo jamaa Isra'iila on, naadi ɓe leydi fodaandi ndin. yeɗiino ɓe nden fowtaare, Alla wowlataano ɓawto ɗun fii ɲalaande goo. Awa jaka no lutti *ɲalaande fowteteende e mun fii jamaa Alla on. 10 Ko fii kala naatuɗo ka fowtaare Alla, o fowtoto kadi e golle makko ɗen, wano Alla fowtornoo ɗe mun ɗen non.
11 Awa etoɗen naatugol ka fowtaare makko ɗon, fii wota hay gooto falju, jokka ɓe ɗoftaaki ɓen.
12 Ko fii, daaluyee Alla on ko wuuruɗo duncoowo, himo weli ɓuri kaafa ka mbelɗe ɗiɗi, ko naatayɗo haa hakkunde ruuhu e wonkii, e hakkunde jokke e mbuso, o ɲaawa mbeleeɗe e miijooji ɓernde. 13 Alaa ko tagaa ko o yi'ataa, fow no wallinaa, waɗaa e kene yeeso on mo hunoytoɗen.
Fii no Iisaa Woniri Yottinoowo Mawɗo Sadaka
14 Ɓay hiɗen mari hooreejo mawɗo *yottinooɓe sadaka ka Alla, taƴituɗo kammuuli ɗin, ɗun ko Iisaa *Ɓiɗɗo Alla on, catoɗen e qirritannde gomɗinal men ngal. 15 Ko fii en maraa yottinoowo mawɗo mo waawataa faamude lo'ere men nden, kono o ndarndoranooma wano men non e ɗi fow, e hoore o waɗaali junuubu. 16 Awa ɓadoren hoolaare ka jullere laamu, ka sulfu on heɓoytoo ton, fii no heɓiren yurmeende e moƴƴere ko wonana en ballal fewndo haanani en.

k4:3 4.3 Zab. 95.11

m4:4 4.4 Fuɗ. 2.2

n4:5 4.5 Zab. 95.11

ɲ4:7 4.7 Zab. 95.7

ŋ4:8 4.8 Ko «Yaasuwa» on wondunoo e Muusaa fewndo o ƴawata ka fello. Ko Yaasuwa on ardinoo jamaa Isra'iila on, naadi ɓe leydi fodaandi ndin.