7
Fii no Maaliki-Siddiiqu Woniri Yottinoowo Sadaka
Ko *Maaliki-Siddiiqu on wonnoo lanɗo Salaam, e *yottinoowo sadaka ka Alla Jom Ɓural on. O yahi, o fottoyi e Ibraahiima fewndo ko on iwtata fooloygol lamɓe ɓen, kanko Maaliki-Siddiiqu o du'anii mo. Ibraahiima jonni mo sappaɓun e ɗi fow. Ko adii kon taho, innde Maaliki-Siddiiqu nden no firi ‹lanɗo peewal›. E hoore ɗun kadi ko o lanɗo Salaam, e maanaa lanɗo ɓuttu. Kono o alaa neene, o alaa baaba, o alaa iwdi, o alaa fuɗɗoode, o alaa kattudi ngurndan. O wa'i wa *Ɓiɗɗo Alla, o woni yottinoowo sadaka ka Alla haa poomaa.
Ndaaree ko haa honto o mawni, on mo Ibraahiima mawɗo on tigi jonni sappaɓun mun e nder ko o heɓoyi kon! Sariya on toɗɗii e ɓiɓɓe *Lewi ɓen wonugol yottinooɓe sadaka ka Alla e ƴantooɓe sappaɓun e hoore ko jamaa *Isra'iila on heɓi kon fow, ɗun ko e ɓen ben-gootooɓe maɓɓe, fii kala ɓen ko ɓe jurriya Ibraahiima. Kono Maaliki-Siddiiqu, mo tawdaaka e jurriya Lewi on, o hendike sappaɓun Ibraahiima on, e hoore ɗun, o du'anii on hendiiɗo fodaariiji ɗin. E hin-le yeddotaako ko mawɗo on du'antoo tosooko on. E hin-le, e telen-ma yottinooɓe sadaka ɓen ka bolondaa Lewi, ko maayayɓe woni hendaade sappaɓun ɗun, kono e telen-ma Maaliki-Siddiiqu kan, ko wuuruɗo woni ko hendii, wano seeditoraa non. Ka raɓɓinɗinnde, Lewi, oo wonɗo hendaade sappaɓun ɗun, o yoɓiino ko makko kon rewrude e Ibraahiima. 10 Ko fii hari himo ka keeci ben makko wa fewndo ko Maaliki-Siddiiqu yahi fottugol e Ibraahiima.
Fii no Almasiihu on Woniri wa Maaliki-Siddiiqu
11 Ko rewrude e yottinooɓe sadaka ka gorol Lewi ɓen jamaa Isra'iila on hendornoo Sariya on. E hin-le, si tawno golle ɓen yottinooɓe sadaka ko timmunooɗe, harayno ko fii honɗun haanannoo waɗugol yottinoowo goo wano Maaliki-Siddiiqu non, hara hinaa wano *Haaruuna non? 12 Ko fii si aada wonugol yottinooɓe sadaka ɓen waylike, haray no haani kadi ka Sariya on waylee. 13 Ko fii on mo ɗii piiji wowli fii mun on, ko jeyaaɗo e bolondaa goo mo hay gooto toɗɗaaka e mun fii golle *layyorde nden. 14 E hoore ɗun, wano andirɗen non tigi, Joomi men on ko feeɲuɗo e bolondaa *Yahuuda on. E telen-ma wonugol yottinooɓe sadaka, Muusaa wowlaali few fii on bolondaa.
15 Ɗunɗoo kadi no ɓuri ɓanginde si yottinoowo sadaka goo feeɲirii wa Maaliki-Siddiiqu, 16 wontuɗo yottinoowo sadaka, hara hinaa tippude e Sariya yuɓɓondirɗo e gorol lannoowol, kono ko tippude e doole ngurndan ɗan lannataa ɗan. 17 Ɓay no seeditaa wonde:
«Ko a yottinoowo sadaka ka Alla haa poomaa,
wano Maaliki-Siddiiqu non.»s 7.17 Zab. 110.4
18 Awa, ko yamiraa ɓaawo ɗoo kon ittaama, sabu lo'ere mun nden e mehiɗugol mun ngol, 19 ko fii Sariya on waawaali timminde huunde. Kono en addanaama tama'u ɓurɗo moƴƴude mo ɓadoren Alla.
20 Ɗun non waɗaaka e ɓaawo woondoore. Ɓeya non kaɲun wontii yottinooɓe sadaka ka Alla e ɓaawo woondoore, 21 kono kanko Iisaa o wontirno ɗun woondoore, ɓay Alla daalanno mo ɗunɗoo:
«Mi woondii, mi firtataa,
ko a yottinoowo sadaka ka Alla haa poomaa.»t 7.21 Zab. 110.4
22 Ko ɗun waɗi si Iisaa wonii holnuɗo *ahadi ɓurndi hittude ndin. 23 E hoore ɗun, hari ɓen yottinooɓe sadaka no woodunoo buy, ko fii hari mayde nden no haɗi ɓe duumagol e golle maɓɓe ɗen. 24 Kono Iisaa kaɲun, ɓay tawii himo wuuri haa poomaa, golle makko yottingol sadaka ɗen lannataa. 25 Ko ɗun waɗi kadi, himo waawi dandude few ɓen wonɓe ɓadorde Alla sabu makko kanko Iisaa, ɓay himo wuuri haa poomaa fii fattanagol ɓe.
26 Ko wano on yottinoowo mawɗo sadaka tigi haanannoo en, hara ko *seniiɗo, mo bonnaali, mo aldaa e junuubu, seeduɗo e junuubanke'en, e ɓurɗo kammuuli ɗin ɓanteede, 27 mo hatonjinaa e ittugol sadakaaji wano yottinooɓe mawɓe ɓen ittirta ɲande woo sadakaaji fii junuubaaji maɓɓe ɗin, kamɓe tigi taho, e ɗi jamaa on ɗin kadi. Iisaa waɗii ɗun nde wootere ko yoni fii saa'iiji ɗin fow, e nder ko o itti hoore makko sadaka kon. 28 Sariya on kaɲun, ɓe toɗɗotoo ɓen fii wonugol yottinooɓe sadaka mawɓe ko yimɓe lo'uɓe, kono daalol woondoore nden ɓawto Sariya on toɗɗike Ɓiɗɗo on, on wonɗo Timminaaɗo haa poomaa.

s7:17 7.17 Zab. 110.4

t7:21 7.21 Zab. 110.4