ƁATAKURU YAAQUUBA NDUN
1
Salminaango an min Yaaquuba, oo jiyaaɗo Alla e Iisaa Almasiihu Joomi on, haa e ɗii *bolondaaji sappoo e ɗiɗi saakitiiɗi e nder aduna on.
Fii Wakkilagol Tampereeji
Ko onon yo musiɓɓe, si on rewrii e kala noone ndarndanɗe, haray jogitoree ɗun weltaare fow, ko fii hiɗon andi, ndarndagol gomɗinal mon ngal adday ŋaɲɲaare. Kono bee ŋaɲɲaare nden waɗa golle timmuɗe, fii no woniron mokobaaɓe timmuɓe, e hara on ŋakkiraaka huunde. Si goɗɗo e mon ŋakkira faamu, yo o toro ɗun Alla, on okkay mo ɗun. Ko fii kanko Alla ko Yeɗoowo fow no yaajiri e ɓaawo feloore. Kono yo o toror mo gomɗinal ngal aldaa e sikkitaare. Ko fii on sikkitiiɗo no wa'i wa morlooɗe ndiyan ɗan ka baharu, ɗe hendu ndun duɲata ƴeƴa. Wota sifa on neɗɗo sikku hendoto goɗɗun e juuɗe Joomiraaɗo on, on ko neɗɗo sikkitiiɗo, mo tabitaa e laawi mun ɗin fow.
Yo musiɗɗo miskiino on weltor ko Alla towni mo kon, 10 alɗuɗo on kadi weltora ko Alla tippini mo kon, ɓay fii makko on feƴƴiray wa piindi ngesa. 11 Si naange ngen fuɗii, nge toowidii e nguleendi magge muusundi ndin, hinge yornude kuɗi ɗin, piindi majji on saama, ŋari majji on bonta, ko non alɗuɓe ɓen saamirta e nder golle maɓɓe ɗen.
12 Maloore wonanii on neɗɗo ŋaɲɲiiɗo ndarndanɗe ɗen, ko fii si o dartike ndarndanɗe ɗen, o hendoto *meetelol ngurndan, ngol Joomiraaɗo on fodi yiɗuɓe mo ɓen.
13 Wota hay gooto wi'u e nder ko jarribetee kon: «Ko Alla jarribii mi.» Ko fii Alla jarribortaake ko boni, kanko kadi o jarribotaako hay gooto. 14 Nde jarribaɗen woo, ko himmeeji bonɗi ɗi wonduɗen ɗin woni en pooɗude murtina. 15 Ɓawto ɗun, himme bonɗo on fuɗa haa rima junuubu, si junuubu on kadi heewii, o rima mayde.
16 Wota on ɗaynito, yo musiɓɓe an yiɗaaɓe, 17 kala dokkal moƴƴal e kala dokkal timmungal ko ka dow iwrani en, e immorde e Baabaajo ndayguuji ɗin, on mo waylotaako, mo ɗowdi mun dillataa, 18 on Woodintinirɗo en Daaluyee makko goongaajo on no o yiɗiri non, fii no laatoren dikkuruuɓe e tagu makko ngun.
Fii Huutorgol Daaluyee Alla on
19 Andee ɗun, yo musiɓɓe an yiɗaaɓe, yo neɗɗo kala yaawu heɗaade, nenna si yewta, nenna si tikka. 20 Ko fii tikkannde neɗɗanke nden laatintaa peewal ngal Alla yiɗi ngal. 21 Awa sertee e kala ko tuuninta e kala bonki layuki, jaɓiron newaare daaluyee aawaaɗo e mon on, ɗun ko on waawuɗo dandude wonkiiji mon ɗin.
22 Wonee huutorooɓe daaluyee on, hara hinaa on heɗotooɓe mo tun, si hinaa ɗun, haray onon tigi on ɗaynitoto woni. 23 Ko fii si goɗɗo heɗike daaluyee on, o huutoraali mo, haray himo wa'i wa neɗɗo wonɗo tintaade, yi'a yeeso mun ngon. 24 Si o gaynii ndaaritaade, o yahii, o yejjita kisan ko honno o wa'i. 25 Kono on waɗuɗo giiɗe mun ɗen ka nder sariya timmuɗo, ɗun ko on sariya rinɗinoowo, o tabiti, hara hinaa fii heɗagol yejjita, kono hara ko huutorgol, onɗon wonay malaaɗo e nder kala ko o waɗata.
26 On mo sikki ko dewo, e ɓaawo waawugol ɗenngal mun ngal, haray on ɗaynii hoore mun, ngal dewal ko meerewal. 27 Dewal laaɓungal, ngal aldaa e koju ngal yeeso Alla Baabaajo on, ko dankagol aliyatiimaaɓe ɓen e dankagol keynguuɓe ɓen e nder satteendeeji maɓɓe ɗin, e rentagol e tuundiiji aduna ɗin.