13
Ewol Tuubuubuyee
Ko fewndo onsay, woɓɓe ari fillitanii Iisaa fii ɓee ɓe Jaliilu ɓe Pilaatu warnoo fewndo ɓe hirsata daabeeji fii ittugol sadakaaji maɓɓe. O jaabii ɓe kanko Iisaa, o wi'i: «Hara on sikku ɓen ɓe Jaliilu no ɓuri Jaliiluyankooɓe ɓen fow junuubu ɓay ɓe lettorii non? Min mi wi'ay on - oo'o! Kono si on tuubaali onon kadi, on fow on re'ay. Kaa hara on sikku ɓee sappoo e njeetato, ɓe nduu suudu aynirdu ka maadi Siluwaama yani e mun wari, no ɓuri ɓee ɓe Yerusalaam luttuɓe fow bakkatu? Min mi wi'ay on - oo'o! Kono si on tuubaali onon kadi, on fow on re'ay.»
Onsay o waɗani ɓe ngal misal ɗoo: «Tawi goɗɗo no marnoo ƴibbehi ka tutateeri mun. O ari ɗaɓɓugol ɓiɓɓe e makki, o heɓaali. Onsay o wi'i gollanoowo mo on ka tutateeri: ‹Heɓii nii duuɓi tati miɗo arude ɗaɓɓugol ɓiɓɓe e ngal leggal, mi heɓaali. Hara ko nafa honɗun ngal wonani ɗoo? Jooni soppu ngal!›
«Kono golloowo on jaabii mo, wi'i: ‹Jom an, accee ngal ɗoo ndee hitaande ɗoo. Ɗoo e ɗun mi jasay binde maggal on fow mi waɗana ngal ɲolu. No gasa ka ngal rima ko arata. Si ko liddu mun, onsay on soppoyay ngal.› »
Fii no Debbo Jukkunnaajo on Selliniraa e Aseweere
10 Tawi ɲande goo Iisaa no jannaynoo e juulirde goo e *ɲalaande fowteteende nden, ɗun ko asewe. 11 Tawi no ɗon debbo mo jinnawii jukkini heɓii duuɓi sappoo e jeetati, himo turii, o waawataano ɓantaade few. 12 Ɓay Iisaa yi'ii mo, o noddi mo, o wi'i: «Debbo, a sendaama e jukkere maa nden!» 13 Onsay Iisaa *fawi juuɗe mun ɗen e makko. Ɗon kisan debbo on feewi e darnde, o manti Allaahu on.
14 Kono yeesoojo juulirde nden seytini kon ko Iisaa ɲawndi ɲande asewe, o wi'i jamaa on: «No woodi balɗe jeegoo gaseteeɗe golleede e mun. Aree ɲawndeɗon e ɗen balɗe ɗon, hara hinaa e ɲalaande asewe!»
15 Koohoojo on jaabii mo, wi'i: «Ko onon yo faasiqiiɓe! Hinaa mo kala e mo'on yaltinay nagge mun maa mbabba mun ka dingiraa mun ɲande asewe, naɓa yarnoya? 16 Hara oo debbo iwdi Ibraahiima mo Ibuliisa haɓɓi gila duuɓi sappoo e jeetati, haanaa ka o firtanee ɗin kaɓɓi ɲande ɲalaande fowteteende nden?»
17 Ɓay o yewtirii non, ɗun hersini ayɓe makko ɓen fow, kono jamaa luttuɗo on weltori ɗii piiji hittuɗi ɗi o waɗaynoo.
Mise Ƴettaaɗe e Abbere Bene e Lewen
(Mat. 13.31-33; Mrk. 4.30-32)
18 O wi'i fahin: «Hara ko honɗun *laamu Alla ngun nandi, maa ko honɗun mi eɓɓindirta e maggu? 19 Hingu wa'i wa abbere bene nde goɗɗo ƴetti, bugii ka suntuure mun. Nden fuɗi, wonti leggal ngal colli ɗin ka weeyo arata hoɗa e calɗi mun.»
20 O wi'i kadi: «E ko honɗun mi eɓɓindirta e laamu Alla ngun? 21 Hingu wa'i wa lewen mo debbo ƴetti, jillindiri e sariyaare tati condi farin, o piya ɗun, on lewen wona sabu ɗun fow ƴura.»
Yewtere fii Damun Tosokun
(Mat. 7.13-14)
22 Ko Iisaa yahaynoo Yerusalaam, o rewayno koɗolun e koɗolii hara himo waajoo. 23 Goɗɗo goo landii mo, wi'i: «Koohoojo, hara ko yimɓe seeɗaaɓe tun dandoytee?»
Onsay o wi'i ɓe: 24 «Etee no naatiron ka dambugal faaɗungal, ko fii mi andinii on, buy ɗaɓɓoyay no naatira ɗon, kono ɓe waawoytaa. 25 Nde jom galle ɗen immii ombi baafal ngal woo, hara hiɗon ka yaasi, onsay on fuɗɗoto honkande mo baafal ngal, wi'a: ‹Koohoojo, udditanee men!› O jaaboyto on, o wi'a: ‹Min mi andaa ko on ɓe honto!›
26 «Wi'on kadi: ‹Men ɲaamuno men yaridi e mon, awa kadi on waajotono ka ɗate amen.› 27 O jaaboo on kadi, o wi'a: ‹Min mi andaa ko on ɓe honto. Onon ɓee waɗaynooɓe ko ɓoylii fow, pottitee lan!›
28 «Tuma yi'uɗon Ibraahiima e Issaaqa e Yaaquuba e ɓeya annabaaɓe heddiiɓe fow ka nder laamateeri Alla, tawa onon ko on bugoyteeɓe ka yaasi, ka wullaandu e ŋatindiro ɲiiƴe woni ton. 29 Iwroyte funnaange e hirnaange, nano e ɲaamo, ɓe nafodoya ka laamateeri Alla. 30 Awa andee wonde, no woodi ɓaawooɓe wontiroyayɓe yeeso, wano tawiri non kadi no woodi yeesooɓe wontiroyayɓe ɓaawo.»
Fii no Iisaa Aanirani Yerusalaam
(Mat. 23.37-39)
31 Ko e on saa'i ɗon *Fariisiyaaɓe goo ari wi'i mo kanko Iisaa: «Yahu iwaa ɗoo, ko fii *Heroodu no faalaa sahinbinde ma!»
32 O wi'i ɓe: «Yahee hollon ndun saafaandu: Miɗo raɗaade jinnaaji ɗin, mi sellina ɲawɓe ɓen hande e jango, ka ɲalaande tammere haray timmanii lan. 33 Kono bee mi seppa hande e jango e faɗɗi-jango, ko fii haanaa ka annabaajo waree ko wonaa Yerusalaam.
34 «Ee Yerusalaam! Ee Yerusalaam! Ko an yo saare sahinbinoore annabaaɓe, wariroore nelaaɓe e mun kaaƴe! Ko haa honto mi faalanoo mooɓude ɓee fayɓe maa wano gertogal mooɓirta coppi e ley gabitti mun, e hin-le on jaɓaali ɗun! 35 Awa nokkuure mon nden eggaama. Kono mi andinii on, on yiitataa lan haa ɲande wi'oyton: ‹Yo barki wonan oo wonɗo arude e innde Joomiraaɗo on!› »s 13.35 Zab. 118.26

s13:35 13.35 Zab. 118.26