16
Fii Mbatulaajo mo Feewaa
Iisaa wi'i taalibaaɓe mun ɓen kadi: «No woodunoo aaden galo marɗo mbatulaajo, tawi on mbatulaajo makko no ɲo'iraa funsugol jawdi on galo. O noddi on mbatulaajo, o wi'i mo: ‹Ko honɗun mi woni nanude e hoore maa? Jittanan no wonɗaa gollirde, ko fii a waawataa wonude mbatulaajo an hande kadi.›
«Onsay mbatulaajo on wi'itii: ‹Hara ko honɗun mi waɗata jooni, ɓay jom an no ittude lan wonugol mbatulaajo makko? E hin-le mi maraa doole remugol, awa kadi toragol no hersinanii lan. Mi andii ko mi waɗa fii yo mi heɓoy ko wernammi ka mun tuma mi ittaa e mbatulayaagal.›
«Onsay o nodditi kala joganiiɓe jom makko ɓen. O wi'i arano on: ‹Ko jelu joganiɗaa jom an?› On jaabii: ‹Ko tankonje teemedere nebban.› Ontuma mbatulaajo on wi'i mo: ‹Jooɗo kisan, ƴettaa kaydi maa ndin, windaa ko cappanɗe jowi joganiɗaa mo.›
«O wi'i goɗɗo goo kadi: ‹An-le ko jelu joganiɗaa mo?› On jaabii: ‹Ko bootooji teemedere ngawri.› O wi'i onɗon kadi: ‹Ƴettu kaydi maa ndin, windaa ko bootooji cappanɗe jeetati joganiɗaa mo.›
«Onsay jom on mbatulaajo ɓoyliiɗo manti mo sabu kon ko on golliri ƴoyre. Ko fii fayɓe nguu jamaanu no ƴoƴi telen ɲokondooɓe mun ɓen ɓuri fayɓe jeyaaɓe ɓen ka ndaygu. Min-le mi wi'ay on: yo on ɗaɓɓir ɗee jawle adunayankeeje yiɓɓe, fii tuma nde ɗen lanniroyi on, yo on wernoye ka galleeji poomayankeeji.
10 «Mo nunɗii e hoore ko fanɗi, o nunɗay e hoore ko mawni. Awa kadi mo nunɗaali e hoore ko fanɗi, o nunɗataa e hoore ko mawni. 11 Si tawii non on nunɗaali e hoore jawle adunayankeeje ɗen, haray ko hombo halfinoyta on jawle haqiiqaaje ɗen? 12 Awa kadi si on nunɗaali e hoore ngel goɗɗo ngel, ko hombo jonnoyta on ko mon kon?
13 «Golloowo hay gooto waawataa gollande jeyɓe ɗun ɗiɗo, ko fii o aɲay oya, o yiɗa oya, maa o haɓɓoo e oya, o itta bote e oya. Ko ɗun waɗi si on waawataa rewude Alla, rewon jawdi.»
14 Fariisiyaaɓe* ɓen e yiɗude mun kaalisi no heɗotonoo ɗun fow liɓa bote e Iisaa. 15 O wi'i ɓe: «Onon hiɗon waɗi hoore mon feewuɓe e yeeso yimɓe ɓen, kono Allaahu on kaɲun no andi ko woni ka ɓerɗe mon. Ko fii ko yimɓe ɓen ɓanti fii mun kon ko ɲidduɗun yeeso Alla.
16 «Awa ko Sariya on e defte annabaaɓe ɓen wonnoo haa fewndo Yaayaa. Kono gila e fewndo Yaayaa, Kibaaru Moƴƴo fii *laamu Alla ngun no feɲɲineede, mo kala no huutorde doole fii naatugol ɗon. 17 Kono mi andinii on: kammu ngun e leydi ndin mutude no ɓuri newaade edii ciifun gootun wonkun ka Sariya monteede.
18 «Kala accituɗo ɓeyngu mun, ƴetti goɗɗo goo, haray ontigi jeenii. Awa kadi kala ƴettuɗo debbo seedaaɗo, haray onɗon kadi jeenii.
Fii Galo Baaso e Baaso Galo
19 «Hari no woodunoo aaden galo ɓornotonooɗo conci dimi firsiniraaɗi ko wojji, waɗaynooɗo ɲande woo welii e fotii. 20 Tawi miskiino wi'eteeɗo Laazaru mo ɓandu mun fow temmaa no waalii ka dambugal makko. 21 On no faaletenoo hendaade ɲaameteeji luttaynooɗi ɗin ka on galo. Tawi hay bareeji ɗin arayno metta ɗen temmeeje makko.
22 «Ɲande goo on miskiino maayi, malaa'ikaaɓe ɓen naɓi mo tawtinoyi Ibraahiima. On galo kadi maayi, surraa. 23 Ka jahannama, tawi on galo no e nder lette, o ɓanti gite, o haynii Laazaru takko Ibraahiima ka woɗɗitii. 24 O ewnii, o wi'i: ‹Baaba an Ibraahiima, yurme lan, yamiraa Laazaru yo o jullu hondu makko ndun ka ndiyan, o ara o ɓuɓɓinanammi ɗenngal an ngal. Ko fii miɗo tampi ka yiite gaa!›
25 «Ibraahiima jaabii mo, wi'i: ‹Boobo an, anditu an a hendinoke moƴƴereeji maa ɗin ka aduna, wano non kadi Laazaru yeɗinoke ton tampereeji. Jooni non kanko ɓernde makko ɓuttinaama ɗoo, an hiɗa tampude. 26 E hoore ɗun kadi, wimbo moolanaango no waɗaa hakkunde men fii wota faalaaɓe iwde gaa yaha ton ɓen waawu ɗun, wano non onon kadi wota on waawu lumbitirde gaa.›
27 «Onsay on galo wi'i: ‹Awa mi torike ma yo baaba an, nelanan Laazaru ka galle ben an 28 haa e ɓee neene-gootooɓe an njowo, o hajoyoo ɓe ɗun fii wota kamɓe kadi ɓe aroy e ndee nokkuure lette.›
29 «Onsay Ibraahiima jaabii mo, wi'i: ‹Hiɓe jogii ton deftere Muusaa nden e defte ɓeya annabaaɓe, yo ɓe heɗo ɗen.›
30 «O wi'i: ‹Oo'o, yo baaba an Ibraahiima, kono si goɗɗo e mayɓe ɓen yahii e maɓɓe, ɓe tuubay.›
31 «Kono Ibraahiima wi'i mo: ‹Si ɓe heɗaaki Muusaa e annabaaɓe heddiiɓe ɓen, haray ɓe jaɓataa wurteede hay si ɓe immintinanaama goɗɗo e mayɓe ɓen!› »