21
Fii Sadaka mo Keynguujo on Itti on
(Mrk. 12.41-44)
Onsay Iisaa ɓanti gite mun ɗen, o yi'i alɗuɓe no itta sadakaaji, watta ka nder arkawal sadaka. O yi'i kadi keynguujo baaso no liɓa ton tammahoy ɗiɗoy. Onsay o wi'i: «Miɗo haalande on goonga, oo keynguujo baaso no ɓuri ɓeya fow ko ittaa. Ko fii ɓeya fow ko ko ɓurtani ɗun kon ɓe waɗi, kono kanko keynguujo on e waasiɗude, ko ko o mari kon fow fii ko o wuurira o waɗoyi ton.»
Maandeeji fii Artoygol Iisaa Almasiihu on
(Mat. 24.1-2; Mrk. 13.1-2)
Nde tawnoo woɓɓe no yewta fii *juulirde mawnde nden e kon ko nde fotiniraa kaaƴe labaaɗe e piiji ittaaɗi sadaka, onsay Iisaa wi'i ɓe: «Ɲalaaɗe no ara nde tawata koo ko yi'oton ɗoo fow lancaama, hay hayre e hoore hayre luttoytaa ɗoo.»
Onsay ɓe landii mo, ɓe wi'i: «Karamoko'en, ko honde tuma ɗun waɗoyta e ko honɗun wonoyta maande laatagol ɗun?»
Iisaa jaabii ɓe, wi'i: «Reenee e faljineede, ko fii buy aroyay ɓaarora innde an nden hara no wi'a ko kaɲun woni *Almasiihu on, saa'i on ɓadike. Wota on jokkoy ɓen. Awa kadi nde nanoyɗon fii hareeji e murtaldu woo, haray wota on hulu. Ko fii ko ɗun haani adaade waɗude, kono lannoode nden hinaa ɗon kisan.»
10 O wi'i ɓe kadi: «Hareeji waɗoyay hakkunde leƴƴi ɗin. Laamateeriiji ɗin kadi immondirana. 11 Awa kadi dimbanɗe leydi tiiɗuɗe waɗa, heege e ɲabbeeli raaɓooji waɗa e nokkeeli goo, kaawakeeji hulbiniiɗi waɗa, maandeeji njani kadi waɗa ka kammu.
12 «Kono ɗoo e ɗun, ɓe faway on juuɗe, ɓe cukkoo on, ɓe naɓoyay on ka juulirɗe, ɓe bugoo on ka kaso, ɓe ardoo on haa e lamɓe ɓen e yeesooɓe diiwe ɗen sabu innde an nden. 13 Kono ɗun wonanoyay on sabu no seeditoron. 14 Fiɓee ka ɓerɗe mon wonde on hebulotaako jaabagol ko liddeteɗon kon. 15 Ko fii mi okkoyay on faamu, mi longina on konguɗi haa ka tawata ayɓe mon ɓen waawataa dartaade on maa yedda. 16 Awa hay mawɓe mon ɓen e neene-gootooɓe mon ɓen e siɓɓe mon ɓen e yiɓɓe mon ɓen waɗoyay on e joge ɓe wona sabu woɓɓe e mon waree. 17 Fow aɲoyay on sabu innde an nden. 18 Kono cukulol hoore mon hay gootol majjoytaa. 19 Kono si on ŋaɲɲike, haray on hiwii wonkiiji mon ɗin.
20 «Nde yi'uɗon koneeli ɗin daakanike saare Yerusalaam nden haa hunditii woo, haray andee lancagol mayre ɓadike. 21 Onsay yo hoɗuɓe ka diiwal Yahuuda ɓen dogir ka pelle, yo wonɓe ka nder saare Yerusalaam ɓen kadi yaltu. Wota wonɓe ka fulawaa ɓen kadi aru ka saare. 22 Ko fii ɗen wonoyay ɲalaaɗe yottanɗe fii laatingol kala ko windinoo. 23 E nder ɗen balɗe ɗon, bone wonanay sowiiɓe ɓen e muyninayɓe ɓen. Ko fii annde tiiɗunde waɗay e leydi ndin, tikkere yana e hoore oo jamaa. 24 Ɓe liɓiroyee mbelndi kaafa, ɓe naɓee, ɓe maccindinanoyoo leyɗe ɗen fow. Ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen yaaɓita Yerusalaam haa saa'iiji ɗi ɓe happanaa ɗin timma.
25 «Awa kadi maandeeji waɗoyay ka naange e ka lewru e ka koode. Jamaaji ɗin maapoo ka hoore leydi haa ɓe jiɓoo ko ɓe waɗa sabu uumaango ndiyan ɗan ka baharu e ko ɗan piyondirta kon. 26 Yimɓe ɓen faɗɗee kulol e nder ko ɓe miijotoo fii ko aroyta ka hoore leydi kon, ko tiiɗi kon ka kammu kadi dimboyoo.› 27 Ontuma non *Ɓii-Aaden on yi'oyte, no ara e duulere, hara himo arda e bawgal e mangural mawngal. 28 Nde ɗun fuɗɗii waɗude woo, haray ɓantee townon ko'e mon ɗen, ko fii haray kisiyee mon on ɓadike.»
29 Onsay o waɗani ɓe ngal misal ɗoo, o wi'i ɓe: «Ndaaree kii ƴibbehi maa leɗɗe goo. 30 No ɗe wilitiri, on andanay hoore mon wonde setto ngon ɓadike. 31 Ko wano non kadi, no yiiruɗon ɗii piiji no waɗa woo, haray andee wonde *laamu Alla ngun ɓadike. 32 Ka haqiiqa mi andinii on, ɗun fow waɗay ado nguu jamaanu feƴƴude. 33 Kammu ngun e leydi ndin feƴƴay, kono min konguɗi an ɗin feƴƴataa.
34 «Reenee hoore mon fii wota ɓerɗe mon ɗen heewu anndeeji aduna maa faale ɲaamugol yara haa ɓetoo, haa nde ndee ɲalaande mawnde juhirta on wa pircol. 35 Ko fii nde hewtay e hoore kala wonɗo e ndelo oo aduna. 36 Findinee hakkillaaji mon ɗin saa'i woo saa'i, toroɗon fii no heɓiron doole daɗugol ɗin piiji waɗoyayɗi, e fii no daroroyoɗon yeeso Ɓii-Aaden on.»
37 Tawi e nder ɲalle ɗen, Iisaa waajotono ka juulirde mawnde, o waaloya jemma e hoore ngoo fello wi'eteengo *Zaytuuni. 38 Jamaa on fow dawrayno ka juulirde mawnde fii heɗagol mo kanko Iisaa.