2
Fii Ɲaawoore Alla Feewunde nden
An kadi non, oo feloowo, a maraa lamitorgal woo. Ko fii nde hiɗa fela ɓeya, haray hiɗa fawude hoore maa ɲaawoore an tigi. Ko fii an, wonɗo felude on, hiɗa waɗirde wa maɓɓe. Hiɗen andi, ɓen warrooɓe non, Alla ɲaawiray ɓe goonga on. An oo feloowo ɓen waɗirooɓe non, hara hiɗa waɗira non tigi, a sikku a daɗay ɲaawoore Alla nden? Kaa a yawiti ngaluuji moƴƴere makko nden e muɲal makko ngal e yondinaare makko nden, e ɓaawo andugol wonde moƴƴere Alla nden no pooɗude ma e tuubuubuyee?
Kono sabu sattere maa fii nden e ɓernde maa yoorunde nden, hiɗa mooɓa tikkere fii ɲalaande tikkere nden, ɗun ko fii ɲande feeɲugol ɲaawoore Alla feewunde nden, on Jonnitoyoowo mo kala njoddi kuuɗe mun ɗen. Ngurndan poomayankejan* ɗan wonanay ŋaɲɲiiɓe e waɗugol ko moƴƴi, ɗaɓɓa darja on e teddungal e ngurndan ɗan lannataa ɗan, kono wonduɓe e haasidi ɓen, salii ɗoftaade goonga on fii ɗoftagol angal peewal ngal: tikkere e monee no maranaa ɓe. Satteende e annde wonanii kala waɗoowo ko boni, ko adii kon ko Yahuudiyankeeɓe ɓen, hikki ɗon ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen. 10 Kono darja e teddungal e ɓuttu wonanii kala on waɗoowo ko moƴƴi, ko adii kon ko Yahuudiyankeeɓe ɓen, hikki ɗon ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen. 11 Ko fii giɗaale alaa ka Alla.
12 Kala ɓen waɗuɓe junuubu e ɓaawo andugol Sariya on, mulay e ɓaawo Sariya on. E kala non kadi waɗuɗo junuubu e hoore andugol Sariya on, ɲaawirte Sariya on. 13 Ko ɗun waɗi, hinaa heɗotooɓe Sariya on woni feewuɓe yeeso Alla, kono ko ɗoftotooɓe Sariya on jogortee feewuɓe. 14 Si tawii non ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen, ɓen ɓe maraa Sariya, waɗii ko Sariya on wi'i kon tigi, ɗun ko ɓen ɓe maraa Sariya, haray hiɓe mari sariya fii maɓɓe kamɓe tigi. 15 Ɗun haray ɓe ɓanginii wonde kuugal Sariya on no windii ka ɓerɗe maɓɓe, fondo maɓɓe ngon no seeditaade ɗun, miijooji maɓɓe ɗin kadi no felude ɓe e saa'i goo, e saa'i goo no dandude ɓe. 16 Ko ɗun fow feeɲoyta ɲande Alla ɲaawoyta miijooji ɓerɗe yimɓe suuɗiiɗi ɗin, o ɲaawiroya ɗi Iisaa Almasiihu on, wano Kibaaru Moƴƴo mo mi yottini on holliri non.
Fii Yahuudiyankeeɓe ɓen e Sariya on
17 An oo wi'itiiɗo Yahuudiyanke, hoolorɗo Sariya on, wonɗo mantorde Alla, 18 anduɗo faale makko on, waawuɗo sendindirde ko ɓuri moƴƴude kon, ɓay ko a jangirɗo Sariya on, 19 an oo hooliiɗo wonay ardotooɗo bumɓe, hoolii kadi wonanay ɓen wonɓe ka niwre ndaygu, 20 andinoowo ɓen ɓe alaa faamu, karamokoojo fayɓe, ɓay hiɗa mari gandal timmungal e goonga selluɗo ka nder Sariya: 21 awa an, oo wonɗo jannude ɓeya, e hara a alaa jannitaade an tigi? An, oo waajotooɗo wota wujje, hinaa hiɗa wujjude? 22 An, oo wonɗo wi'ude wota jeene, hinaa hiɗa jeenude? An, oo aɲuɗo sanamu, hinaa hiɗa wujjude ɗi, huutoraa? 23 An, oo darjinorɗo Sariya on, hinaa hiɗa hayfinirde Alla bonnugol Sariya on? 24 Ko fii no windii: «Sabu mon innde Alla nden no hoyneede e hakkunde ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen.»b 2.24 Isa. 52.5 e Haz. 36.22
25 No fellitaa wonde *sunninegol no hitti, si tawii a huutorii Sariya on, kono si a bonnii Sariya on, haray ko sunninaɗaa kon wonii meere. 26 Si tawii non mo sunninaaka on ɗoftike yamirooje Sariya on, hara angal sunninegol makko ngol jaɓirtaake wa sunninaaɗo? 27 Awa, on neɗɗo mo sunninaaka e ɓandu, timminɗo Sariya on, ɲaawete an oo mo ɗoftaaki Sariya on, fii kala hiɗa wondi e bindi ɗin e sunninannde nden. 28 Yahuudiyankeyaagal wonaa ka kene, sunninannde kadi hinaa feeɲunde e ɓandu nden. 29 Kono Yahuudiyankeejo, ko wonɗo ɗun ka nder. Sunninannde haqiiqaare nden ko nde ka ɓernde, yaadunde e Ruuhu Allaahu on, hara hinaa yaadunde e bindi nden. Mantoore sifa on Yahuudiyankeejo wonaa e yimɓe ɓen iwrata, kono ko e Alla.

b2:24 2.24 Isa. 52.5 e Haz. 36.22