ƁATAKURU PUULUSA HAA E TIITUUSA
1
Immorde e an min Puulusa, nduu kurkaadu Alla e *sahaabaajo mo Iisaa Almasiihu on toɗɗii fii tiiɗingol gomɗinal ɓen ɓe Alla suɓii, adda ɓe e goonga nawrayɗo e wuurirgol no Alla faaliraa non, fii yo ɓe heɓu tama'u *ngurndan poomayankejan ɗan, ɗun ko ɗan ngurndan ɗan fodanoɗen ko adii saa'iiji ɗin fuɗɗaade, immorde e Alla, on mo faayataa. E saa'i toɗɗaaɗo on, o ɓanginiri daaluyee makko on waajuuji ɗi mi halfinaa waajagol ɗin, wano kanko Alla Dandoowo en on o yamiriri non.
Mi salminii ma yo Tiituusa, an oo ɓiɗɗo an tigi e nder gomɗinal ngal hawtuɗen ngal. Yo Alla Baabaajo on e Iisaa Almasiihu hisinoowo en on yeɗe yurmeende e ɓuttu.
Fii Golle Tiituusa ɗen ka Suriire Kereeti
Ko mi accir-maa Kereeti ton, ko fii yo a gaynito fewnitagol ko heddii feewaali kon, joɗɗinaa kadi e saare kala ardotooɓe *moftal ngal, wano mi hollir-maa non. Mo kala e maɓɓe non no haani wonude aaden mo felnaaki, hara ko yondinorɗo debbo gooto, hara kadi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko gomɗinɓe, e maanaa hara ɓe waawetaake tooɲireede angal peewal maa angal ɗoftaare. Awa no haani ka tawata ardotooɗo dental ngal felnaaki, ko fii himo halfinaa ardagol ɓeynguure Alla nden, ko ɗun waɗi si hara hinaa mawnintiniiɗo, hinaa seytinoowo, hinaa yaroowo, hinaa ɲaaɗuɗo, hinaa ɗaɓɓiroowo miile, kono yo taw ko o wernoowo hoɓɓe, yiɗuɗo ko moƴƴi, nawruɗo ngurndan mun ɗan faamu, feewuɗo, laaɓuɗo, waawuɗo hoore mun, hara kadi ko o catiiɗo e daaluyee haqiiqaajo on, hara ko no yaadiri e ko o jannaa kon, ɗun o waaway wakkilinirde heddiiɓe ɓen jannde sellunde nden, e hollugol liddotooɓe nden jannde ɓen ellaaji maɓɓe ɗin.
10 Ko fii buy ko murtuɓe, yewtooɓe yewtereeji mehi, ɗaynooɓe, tentinii ɓen wonɓe e hakkunde *Yahuudiyankeeɓe gomɗinɓe, catii e *sunninegol ɓen. 11 Awa yo kundule maɓɓe ɗen ombe, ko fii hiɓe jiiɓa ɓeynguureeji goo fow jannirgol ɓe ko haanaaka janneede fii heɓirgol angal nunɗal. 12 Goɗɗo e maɓɓe, mo ɓe wi'i ko annabaajo, no wi'i wonde, ɓe Kereeti ɓen ko fenooɓe, ko ɓe kulle hunƴuɗe, reereɗuɓe, puyɓe. 13 Nden seeditoore-le ko goonga. Ko ɗun waɗi bee feliraa ɓe no sattiri fii no ɓe heɓira gomɗinal laaɓungal, 14 e no ɓe accira humagol e tindi Yahuudiyankeeɓe ɓen, e yamirooje iwruɗe e yimɓe ɓe tawata ko seluɓe goonga on. 15 Laaɓuɓe ɓen kan, ko woni woo no laaɓani ɗun, kono yimɓe tuunuɓe ɓe gomɗinaa ɓen, hay huunde laaɓanaa ɗun, ko fii hakkillaaji maɓɓe ɗin e ɓerɗe maɓɓe ɗen no tuuninaa. 16 Hiɓe wi'i ko ɓe anduɓe Alla, kono kuuɗe maɓɓe ɗen no yeddi ɗun, ko fii ko ɓe harmuɓe, murtuɓe, ɓe waawataa laatinde kala kuugal moƴƴal.