Ɗerol Yahaaya aranol
Habaru dow ɗerol ngool
Heewɓe no mbi'a ko Yahaaya ɓii-Jebede, aahiijo Iisa *Almasiihu, winndi ɗerol ngool yahde he goonɗinɓe Iisa *Almasiihu ɓe torra sankitii, tawaaɓe nder nokkuuje feere-fereeje.
Nder wakkati oo ekkintinooje gom bi'ooje ko Iisa hanaa *Ɓii-Alla cankitaama hakkune goonɗinɓe amma Yahaaya holli ko ɗe kanaa goonga (1 Yahaaya 5.6-12).
Daliila gaɗɗo, o winndani ɓe ɗerol ngool woni : Arannde nii o semmbinɗina ɓe, ɓe njooɗo nder kawtal maɓɓe he Alla daliila Iisa *Almasiihu. Ɗiɗaɓel, o ekkintina ɓe no ɓe anndirta ekkintinol fewrewol, bonnoowol kawtal goonɗinɓe Iisa *Almasiihu.
Nder ɗerol ngool, o wi'ii goonɗinɓe Iisa *Almasiihu ngiɗodira hakkune mum'en hano no Alla hiɗiri ɓe.
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Haala kokkooha mbuurnam (1.1-4)
Jeyngol e nimre (1.5–2.29)
Ɓiɓɓe Alla e ɓiɓɓe Seyɗan (3.1-24)
Koree ruuhu fuu (4.1-6)
Giɗɗo Alla fuu no haani hiɗa banndum (4.7-21)
Goonɗinol kokkoowol jaalorgal nder duuniyaaru (5.1-21)
1
Haala kokkooha himɓe mbuurnam
Mi winndani on ngam haalande on dow gonnooɗo ɗon illa fuɗɗorde.* 1.1 Gonnooɗo ɗon illa fuɗɗorde woni Iisa. Daaru Yahaaya 1.1-18. Min nanii haala makko, min ngi'irii mo gite amin, min ƴeewi mo, min meemirii mo juuɗe amin. Kanko woni haala kokkooha mbuurnam. Mbuurnam ɗam wannginaama, min ngi'ii ɗam : Miɗen ceedanoo ɗam. Mbuurnam nduumiiɗam ngonnooɗam to *Baabiraawo, ɗam min mbannginanaa. Ndenne, ko min ngi'ii he ko min nani, min kaalanta on, onon duu, faa kawton he amin nder kawtal *Baabiraawo he Ɓiyum Iisa *Almasiihu. Miɗen mbinndana on ɗum, heɓa belɗum amin huuɓa.
Alla no jeyngol
Habaru mo min narrii *Almasiihu, mo min kaalanta on nii : Alla no jeyngol non, nimre fuu takkaaki mo. Nde nii en mbi'ii eɗen nder kawtal makko, dey eɗen ndilla nder nimre, en penii, goonga tawaaka nder golle meeɗen. Amma nde nii eɗen ndilla nder jeyngol hano no Alla he hoore mum wontiri nder maggol nii, ndenne enɗam naatii hakkune meeɗen. Ƴiiƴam Ɓiyiiko, Iisa *Almasiihu duu no lamnan en he hakke fuu.
Nde nii en mbi'ii en ngalaa hakke fuu, en kiilii ko'e meeɗen, goonga fuu tawdaaka he meeɗen. Amma se en njardake, en mbanngini yeeso Alla dow hakkeeji meeɗen, ngam o kolniiɗo, dartiiɗo, o yaafoto en, o lamna en he hakke fuu. 10 Nde nii en mbi'ii en ngaɗaay hakke, en ngaɗii mo penoowo, haala makko naataay ɓerɗe meeɗen.

*1:1 1.1 Gonnooɗo ɗon illa fuɗɗorde woni Iisa. Daaru Yahaaya 1.1-18.