Ɗerol Pol aranol yahde he himɓe
Tesalonika
Habaru dow ɗerol ngool
Pol, lilaaɗo Iisa *Almasiihu winndii ɗerol ngool yahde he hawriine goonɗinɓe Iisa *Almasiihu wonnde huɓeere Tesalonika. Tesalonika tawaakana nder leydi Makedoniya. Pol fuɗɗi sinngude hawriine goonɗinɓe Iisa *Almasiihu nder Tesalonika (Golle Lilaaɓe 17.11) Rafi potal manngal naati hakkune makko he *Yahudankooɓe wonɓe toon faa o riiwaa. Ko o riiwaa, nden o dilli Tesalonika o jooɗowi huɓeere Korintu.
Pol winndii ɗerol ngool wakkati o wonnoo nder Korintu. Nder maggol o winndi, o yetti Alla ngam hoolaare maɓɓe nde ɓe ngoodi. O winndii ngol duu ngam famtinde dow ummitaaki maayɓe no goonɗinɓe e gartol Iisa *Almasiihu.
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Cannooje (1.1-2)
Goonɗinol himɓe Tesalonika (1.3-10)
Golle Pol nder leydi Tesalonika (2.1–3.13)
Mbuurnam mbelɗam Alla (4.1-12)
Njaabaaki Pol dow ummintinol maayɓe no goonɗinɓe e gartol Joomiraawo (4.13-18)
Kollitooje Pol yahde he himɓe Tesalonika (5.12-22)
Baynodirol (5.23-28)
1
Cannooje
Miin Pol, Silas he Timote kawri mbinndani on ɗerol ngool, onon jeyaaɓe Alla *Baabiraawo e Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen. Onon hawriine goonɗinɓe Iisa *Almasiihu wonnde huɓeere Tesalonika, jam e moƴƴere Alla wonda he mooɗon.
Goonɗinol himɓe Tesalonika
Miɗen njetta Alla wakkati fuu ngam mooɗon, on fuu. Miɗen miccitoo he mooɗon wakkati fuu nder du'aa'u amin. Yeeso Alla *Baabiraawo meeɗen, miɗen miccitoo wakkati fuu he golle goonɗinol mooɗon. Miɗen miccitoo he tittinkinaaku mooɗon manngu ngu ngatton nder hidde. Miɗen miccitoo no tiɓinoriɗon sanne sanne tammude mooɗon dow Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen.
Banndiraaɓe, miɗen anndi ko Alla no hiɗi on. O suɓake on duu o wartiri on jeyaaɓe makko, ngam *Habaru lobbo mo min ngaddani on oo, wardaay haala ɓola tan. Amma o wardidaana baawɗe, *Ruuhu Ceniiɗo he tammude mawne nde wondaa sikka fuu. Kaden on tabbintini ko habaru oo no goonga. Oɗon anndi no min njooɗori hakkune mooɗon ngam nafude on. On nyemmini min, on nyemmini Joomiraawo meeɗen duu ngam on njaɓɓake haala Alla nder torraaji mawɗi, on njaɓɓorake ka duu belɗum ɓerne mo *Ruuhu Ceniiɗo hokkata. Nii ngaɗon ko laataniiɗon goonɗinɓe wonɓe nder leyɗe Makedoniya he Akaya fuu ko ƴeewetee ekkitee. Ngam to mooɗon haala Joomiraawo fuɗɗirii faa ka yottowi nder leyɗe Makedoniya e Akaya. Filla goonɗinol mooɗon dow Alla nanaama nokkuuje ɗee fuu, ndenne fotaay min njeccoo. Himɓe he ko'e mum'en ngoni no kaala dow no njaɓɓoriɗon min, dow no mboppirɗon tooruuje mooɗon, ngartuɗon he Alla, Alla goongaajo, duumiiɗo, ngaɗuɗon ko'e mooɗon maccuɓe makko, 10 oɗon keɗi gartol Ɓiyiiko ƴuwde dow kammu, Iisa *Almasiihu ummintinaaɗo he maayde, kisinoowo en he tikkere Alla waroore.