Ɗerol Pol aranol yahde he
Timote
Habaru dow ɗerol ngool
Pol, lilaaɗo Iisa *Almasiihu, winndi ɗerol ngool yahde he Timote. Baaba Timote no Gerekanke, inniiko duu no Yahudanke (Golle Lilaaɓe 16.1-3). Timote no suka Pol, omo yahda he Pol, omo walla ɗum nder golle waaju *Habaru lobbo (1 Timote 1.1-5). Pol duu semmbinɗini mo nder goonɗinol Iisa *Almasiihu.
Daliilaaji gaɗɗi Pol winndani mo ɗerol ngool woni arannde nii hollude mo no o gollirta golle ɗe halfini mo nder huɓeere Efeesu. Daliila ɗiɗaɓo no o tokkirta ko o laatoo jom hikmaaku goonga e goonga mo *Almasiihu jeyii (1 Timote 3.15). Daliila tataɓo oon woni hollude iri jikku ngu ardiiɓe e wallooɓe nder kawriiɗe goonɗinɓe kaani tawideede. Daliila nayaɓo oon woni fooɗude noppi goonɗinɓe dow jannginooɓe fewreeɓe.
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Cannooje (1.1-2)
Jannginol dow aardangal hawriine goonɗinɓe (1.3–3.16)
Kollitooje ngam Timote dow golle mum (4.1–6.21)
1
Cannooje
Ɗerol ngool ƴuwi to Pol, lilaaɗo Iisa *Almasiihu dow tilsinoore Alla Kisinoowo he Iisa *Almasiihu mo ngattuɗen gokka meeɗen he mum, yahde to Timote suka am goongaajo nder goonɗinol.
Alla *Baabiraawo, he Iisa *Almasiihu Kisinoowo meeɗen moƴƴane, yurme, hokke jam.
Pooɗol noppi dow jannginooɓe fewre
Wakkati njahannoomi nder leydi Makedoniya mi ŋaarake ma njooɗoɗaa nder huɓeere Efeesu ngam kaɗaa himɓe gom njanngina laabi oonyiiɗi. Ɓe itta hakkillo maɓɓe he taale-taaleeji, he limtol jippotooɓe he annabiiɓe ngol re'ataa. Ngam ir miilooji ɗii pooɗataana haalaaji ir iriiji ɗi nafataa en baa seɗɗa nder siri kisinol ngol Alla fodani en nder goonɗinol. Ko kaɗol ngool hiɗi hollude woni tefude hidde ƴuwoore nder ɓerne laaɓune, miilo dartiingo, he goonɗinol goonga e goonga. Himɓe gom njoofii laawol meeɗen, ɓe kalki nder haalaaji meereeji. Iɓe ada ko'e maɓɓe jannginooɓe *Tawreeta, amma ɓe anndaa ko ɓe ngoni iɓe mbi'a he ko ɓe piirata gabaare.
Eɗen anndi ko *Tawreeta no wooɗi amma say se golliraama laabi mum. Paamen ko *Tawreeta darnaaka ngam gollooɓe ko dartii amma o waɗaama ngam bonɓe, murtuɓe, pamtinooɓe Alla, waɗooɓe hakke, ɓe teddintaa Alla he ko senii fuu, warooɓe inna he baaba, ittooɓe yonki, 10 yeenooɓe, luutankooɓe, sonnooɓe maccuɓe, fenooɓe, hunotooɓe dow fewre, kamɓe e waɗooɓe ko jannginoore goongaare wi'aay. 11 Jannde ndee no yahda he *Habaru lobbo mo kalfinaami, ƴuwɗo to Alla tedduɗo, kanko woni wuddu barke.
Pol yetti Alla ngam moƴƴere makko
12 Miɗo yetta Iisa *Almasiihu Joomi'en kokkuɗo kam baawɗe humnude golle makko. O hoolake kam ngam o suɓake kam mi ngollana mo. 13 Baa ko ndenno mi bonniino innde makko, torrumi himɓe makko, njennumoomi, amma jooni o yurmake kam ngam wakkati mum nder jahillaaku tawanoomi, mi hanaa goonɗinɗo. 14 Joomiraawo meeɗen jippini moƴƴere mum nde walaa keerol dow am. O funni nder am goonɗinol e hidde, ɗum fuu tawaama nder kawtal ngam Iisa *Almasiihu. 15 Haala kaa no hoolnii, sikka fuu walaa ika haani jaɓeede : « Iisa *Almasiihu wari nder duuniyaaru ngam hisina waɗooɓe hakke. » Miin e hoore am, miɗo tawaa nder maɓɓe, mi waɗi ko jaasi ɓe. 16 Amma Alla yurmake kam, miin jaasuɗo waɗooɓe hakke. Ngam majjum waɗi Iisa *Almasiihu hiɗi hollude kam munyal mum manngal heɓa mi laatoo goonɗinɗo ƴeeweteeɗo ekkitee ngam hi'uɓe ekkiti keɓa mbuurnam nduumiiɗam.
17 Alla Joomiraawo no gooto,
oo laamiiɗo duumiiɗo.
Buurɗo wakkati fuu
mo hi'ataake.
Teddungal e darja laatanoo mo
faa abada abadin. Aamiin !
Tittinkinaaku nder goonɗinol
18 Suka am Timote, mi halfinte hollitoore ndee, inde yahda he annabaaku ngaɗanoongu dow maa : Tiiga dow haalaaji ɗii, durwa durwo manngo. 19 Durwira goonɗinol, he miilo dartiingo ngo himɓe gom tokkaay faa goonɗinol maɓɓe yoolii. 20 Nder himɓe ɓeen ɗon Himene e Skandaaru ngoni, mi accidii ɓe he Seyɗan ngam to ɓe pilloo soɓude Alla.