Ɗerol Pol ɗiɗaɓol yahde he himɓe
Tesalonika
Habaru dow ɗerol ngool
Pol, lilaaɗo Iisa *Almasiihu, ɗiɗaɓere mum nii ko no winndana hawriine goonɗinɓe Iisa wonnde Tesalonika.
Ɗume woni daliila gaɗuɗo, o winndi ɗerol ngool ? Pol winndii ngol ngam semmbinɗinde goonɗinɓe wonɓe no torree. O winndii ngol duu ngam filla gartol Iisa *Almasiihu haɓɓi hoore goonɗinɓe tawaaɓe nder Tesalonika faa woɓɓe maɓɓe acci gollude naati jaayre. Dow haɓɓi hoore maɓɓe oo, Pol jaabake ɓe wi'i ko tabbat *Almasiihu waran. Banngol kujje gom ngoni alaama, kolloowo garki makko (2 Tesalonika 1.6-10). Ɗum waɗi duu o holliti ɓe, o wi'i ɓe ngolla ngam nyamnude ko'e maɓɓe, ɓe ndaro dow tammude maɓɓe nder torra naa nder tampiri iri ndi hen non fuu.
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Cannooje (1.1-2)
Filla gartol Almasiihu (1.3-12)
Filla bonɗo oon e gartol Joomiraawo (2.1-12)
Tarsinaade nder goonɗinol (2.13-17)
Tilaay neɗɗo fuu golla (3.1-15)
Baynodirol (3.16-18)
1
Cannooje
Ɗerol ngool ƴuwi to am, miin Pol, Silas e Timote. Miɗen njewta hawriine goonɗinɓe wonnde Tesalonika, jeyaaɓe Alla *Baabiraawo meeɗen e Iisa *Almasiihu Joomiraawo. Alla *Baabiraawo meeɗen he Iisa *Almasiihu Joomiraawo barkin on, hokka on jam e moƴƴere.
Filla gartol Iisa Almasiihu
Banndiraaɓe amin goonɗinɓe, no tilsi min njetta Alla wakkati fuu ngam mooɗon. No haani min njetta mo, ngam goonɗinol mooɗon no he yahde yeeso, kaden hidde wonnde hakkune mooɗon kam duu no he yahde yeeso. Daliila kujje ɗee waɗi miɗen mbi'a nder kawriiɗe goonɗinɓe ko min nani belɗum mooɗon faa noy walaa. Miɗen mbi'a ɓe ɗum daliila munyal e goonɗinol mooɗon ngol kolluɗon nder torra e ɓillaare fuu nde tawaɗon nder mum. Munyal mooɗon ngaal he goonɗinol mooɗon ngool ngoni seeda ko kiite Alla ngalaa fuu hedran-hedran. Ɗum duu no holla ko Alla waɗi neɗɗo mooɗon fuu potuɗo naatude nder laamu mum, laamu ngu ngonɗon oɗon torree ngam mum. Sikka fuu walaa Alla no dartiiɗo, wonɓe no torra on ɓeen, o torran ɓe kamɓe duu ngam yoptanaade on. Amma onon wonɓe no torree joonin ɓee, en fuu, minen he mooɗon, o hokkowan en powtiri nyannde Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen wanngata nder ɗemle hiite, wara ƴuwa dow, kanko he maleykaaɓe makko jom'en baawɗe. Iisa *Almasiihu nde wari, jukkan saliiɓe anndude Alla he saliiɓe tokkude ko waajaa dow *Habaru lobbo filla Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen. O torra ɓe torra ka hantataa faa abada, ɓe mboɗɗinee yeeso Joomiraawo e teddungal mum manngal. 10 Ɗum waɗowan nder wakkati mo Iisa *Almasiihu wartoyta, jeyaaɓe makko fuu teddinan mo, goonɗinɓe mo fuu, o wela ɓe sanne. On tawetee hakkune maɓɓe ngam on ngoonɗini waaju mo min ngaɗani on.
11 On tawetee hakkune maɓɓe, ngam majjum waɗi, miɗen ndu'anoo on wakkati fuu. Miɗen eela Alla mo ndewuɗen waɗa on fotuɓe heɓude mbuurnam ɗam o noddini on ɗam. Miɗen eela Alla nder baawɗe mum wallan on kumnon anniya mooɗon lobbo fuu e gollal ngal naatuɗon fuu daliila goonɗinol mooɗon. 12 Nii waɗata ko innde Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen teddaa hakkune mooɗon, keɓon teddungal to makko daliila moƴƴere Alla meeɗen he daliila moƴƴere makko, kanko Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen.