Golle Lilaaɓe
Habaru dow dewtere ndee
Luka, lokotoroojo binnduɗo Linjiila Luka, winndi dewtere ndee. Ko o winndi o holli nder dewtere ndee woni no *Ruuhu Ceniiɗo jippori dow *aahiiɓe Iisa, he no o ɗowiri ɓe. Nder dewtere ndee o holli duu no *aahiiɓe Iisa cankitiri *Habaru lobbo nder duuniyaaru fuu.
Nder dewtere ndee o holli no hawriine goonɗinɓe jooɗori e no waɗi ko Pol goonɗini Iisa. O holli duu no Alla nawtorii mo faa o sankitii *Habaru lobbo nder leydi *Rooma.
Ko winndaa nder dewtere ndee :
Ƴeencinol Iisa (1.1-14)
Luttinol Yahuuda Iskariyot (1.15-26)
Waaju Habaru lobbo nder Ursaliima (2.1–8.4)
Waaju Habaru lobbo nder leydi Yahudiya e Samariya (8.5–12.25)
Jahaangal Pol aranal (13.1–14.28)
Hawriine waɗaane Ursaliima (15.1-35)
Jahaangal Pol ɗiɗaɓal (15.36–18.22)
Jahaangal Pol tataɓal (18.23–21.14)
Nanngol Pol nder Ursaliima (21.15–23.22)
Jaarol Pol nder Kaysariya (23.23–26.32)
Lildol Pol nder Rooma (27.1–28.31)
1
Ƴeencinol Iisa
Banndam Tawfilus, nder dewtere am arandeere, mi winndanii ma dow ko Iisa fuɗɗiri e ko o waajii illa arannde faa wara nyalaane nde o ƴeencinaa. Fadde makko ƴeencineede, nder baawɗe *Ruuhu Ceniiɗo o fooɗi hakkillo *lilaaɓe makko ɓe o suɓinoo, o tinndini ɓe. Gaɗa torraaji makko, he maayde makko, nder alamaaji ɗuɗɗi tabbintinooji ummitaaki makko o wanngani ɓe, omo wuuri. Omo haalda he maɓɓe dow Laamu Alla duu. O waɗi ɗum, ɗum fuu, nder balɗe lasooji ɗiɗi.
Nyannde gom wakkati o nyaamidanoo he maɓɓe o fooɗi hakkillo maɓɓe o wi'i ɓe :
—To ndillee nder *Ursaliima, amma njooɗee keɗoɗon alkawal ƴuwanngal to *Baaba am ngal kaalanannoomi on, mbi'umi : « Yahaaya, ndiyam waɗiranannoo himɓe *batisma, amma onon nder balɗe seɗɗa, *batisma mooɗon, *Ruuhu Ceniiɗo waɗirtee. »
Nden *lilaaɓe ɓeen kawri, ƴami mo, mbi'i :
—Joomiraawo, jooni ngartirta laamu *Isra'el naa ?
Iisa jaabii ɓe wi'i :
—On ngalaa baawɗe anndude hitaane naa wakkati mo Alla *Baabiraawo darni nder baawɗe hoore mum. Amma wakkati *Ruuhu Ceniiɗo jippoto dow mooɗon, on keɓan baawɗe. On laatoto seedantooɓe kam nder *Ursaliima, nder leydi Yahudiya, nder leydi *Samariya fuu, happa ɗon faa hulna duuniyaaru fuu.
Wakkati o hantunoo haalaaji ɗii, ɓe fuu iɓe ndaara mo faa o ƴencinaa. Luuldere gom wari senndi mo he gite maɓɓe. 10 Wakkati ɓe tiggitinoo, iɓe ndaara omo ƴeencinee ndeen, worɓe ɗiɗo gom ɓorniiɓe kolte daneeje mbanngi he maɓɓe, 11 mbi'i ɓe :
—Hey, onon ɓiɓɓe Galili, ɗume waɗi ko oɗon nii oɗon tiggitii dow ? Iisa gooto dilluɗo hakkune mooɗon oon, ƴeencinaaɗo oo, wartan. O wartitan hano no ngi'irɗon mo, wakkati o ƴeencintenoo.
12 Nden *lilaaɓe ɓeen njippi waamnde wi'eteene waamnde Jaytun ngarti nder *Ursaliima. Waamnde ndeen yahde *Ursaliima ɓuraay kilo go'o. 13 Wakkati ɓe ngartunoo nder huɓeere ndeen, ɓe ƴeenyi ɓe naatowi nder suudu dowuuru to ɓe mbowunoo weerde. Piyer, Yahaaya, Yakuuba, Andiire, Filipa, Tomas, Bartolome, Matta, Yakuuba ɓii-Alfee, Simon kiranoowo suudu baaba, e Yahuuda ɓii-Yakuuba no tawa nder maɓɓe. 14 Ɓe fuu ɓe poti ɓe ngaɗi daane worre, kamɓe he inna Iisa, minyiraaɓe Iisa he rewɓe gom, ɓe tinni iɓe ndu'oo.
Luttinol Yahuuda
15 Nder balɗe mum hawriine gom waɗi. Goonɗinɓe waɗooɓe hano himɓe hemre he laso kawri. Piyer ummii, darii hakkune maɓɓe wi'i :
16-17 —Banndiraaɓe, no tilsi ko *Ruuhu Ceniiɗo haalunoo nder Dewtere Alla Seniine har hunnduko Daawda ɗum tabbita. Dow Yahuuda *Ruuhu Ceniiɗo haali, wakkati o wi'unoo : « Omo limenoo nder meeɗen, o heɓi mbaka makko nder gollal ngal ngolleten ». Yahuuda kam ardi nannguɓe Iisa. ( 18 Ceede ɗe o yoɓaa ngam gollal makko nyiddungal ngaal, o soodiri ngesa. Toon o saamiri hoore hoore, reedu makko fusi, teketti makko ndufi, o maayi. 19 Habaru oo sankitii nder *Ursaliima fuu, ngesa ngaan inndiraa Akeldama nder ɗemngal maɓɓe, kam woni « Ngesa nga Ƴiiƴam ».) 20 Ngam ɗum winndaa nder dewtere *Jabuura wi'aa :
Wuro makko laatoo winnde,
to neɗɗo fuu hoɗu toon.
No winndaa kaden :
Neɗɗo gom naata nokku makko.* 1.20 Jabuura 69.26 ; 109.8
21-22 Ndenne, no tilsi goɗɗo suɓee ngam seedaade dow ummitaaki Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen. Neɗɗo oo duu no haani laatoo neɗɗo gondunooɗo he meeɗen illa wakkati mo Yahaaya waɗani Iisa *batisma faa warde nyalaane nde Iisa ƴeencinaa.
23 Sey goonɗinɓe ɓeen ndarni haala dow himɓe ɗiɗo : Yusufu Barsabas inndirteeɗo Yustus, he Mattiyas. 24 Ɓe ndu'i, ɓe piirti hunnduko, ɓe mbi'i :
—Joomiraawo, aan annduɗo ɓerne neɗɗo fuu, hollu min, moy cuɓiɗaa nder himɓe ɗiɗo ɓee, 25 ngam ada gollal lilaaku ngal Yahuuda acci, yehi nanngowi golle ɗe o haani.
26 Ɓe cuɓi, cuɓaaki kiin saami dow Mattiyas. Nden o ɓeydaa he *lilaaɓe sappo e go'o ɓeen.

*1:20 1.20 Jabuura 69.26 ; 109.8