Ɗerol Pol yahde he himɓe
Koloosi
Habaru dow ɗerol ngool
Pol, lilaaɗo Iisa *Almasiihu, wakkati wonnoo nder kasu, winndi ɗerol ngool yahde he goonɗinɓe Iisa *Almasiihu wonɓe nder huɓeere Koloosi nder leydi Asiya. Daliila gaɗɗo o winndani ɓe ngol woni, o nani ko jannginooɓe fewreeɓe gom naatii hakkune maɓɓe no mbi'a ko nde neɗɗo no hiɗi annda Alla he ko woni kisinam, tilaay sey neɗɗo sujidana maleykaaɓe, sujidana ginni he baawɗe gom gonɗe dow e ley, nden neɗɗo tokka finaa-tawaaji gom misaali julneede naa tilsinooje dow filla nyaamdu he kujje feere-fereeje gom.
Nder ɗerol ngool, Pol holli ko ekkintinol maɓɓe ngool tokkaay laawol, nden o holli ɓe iri ekkintinol ngol goonɗinɓe Iisa *Almasiihu kaani tokka.
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Cannooje (1.1-2)
Yettoore Alla daliila goonɗinɓe Koloosi (1.3-14)
Filla teddungal Iisa Almasiihu (1.15-23)
Golle Pol hakkune goonɗinɓe Iisa (1.24–2.5)
Filla tokkol Almasiihu (2.6-19)
Filla maaydude he wuurdude he Almasiihu (2.20–3.4)
Mbuurnam kesam (3.5-17)
Mbuurnam tokkuɗo Almasiihu (3.18–4.6)
Baynodirol (4.7-18)
1
Cannooje
Miin Pol mo, Alla suɓii waɗi lilaaɗo Iisa *Almasiihu he banndii'en Timote mbinndani on ɗerol ngool, onon himɓe Koloosi. Miɗen njewta on, onon jeyaaɓe Alla, banndiraaɓe goonɗinɓe feŋiiɓe he *Almasiihu wonɓe Koloosi. Alla *Baabiraawo meeɗen hokka on jam e moƴƴere.
Yettoore Alla e du'aa'u ngam goonɗinɓe Koloosi
Miɗen njetta Alla *Baaba Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen daliila mooɗon. Miɗen ndu'anoo on wakkati fuu. Min keɓii habaru goonɗinol mooɗon dow Iisa *Almasiihu. Min keɓii habaru hidde nde ngoodanɗon jeyaaɗo Alla fuu. Nde goonga on ngattii tammude he ko o siryanii on dow kammu. Wakkati *Habaru lobbo, habaru goonga e goonga warnoo to mooɗon, o anndinii on tammude ndee. *Habaru lobbo oo no ɗon no waɗa barke. Omo ɗon omo sankitoo nder duuniyaaru fuu, hano no o sankitirnoo hakkune mooɗon wakkati puɗɗuɗon nanude habaru moƴƴere Alla, paamuɗon duu no nde wa'i goonga e goonga. Epafaras banndii'en korsuɗo kam waɗani on filla habaru moƴƴere Alla ndee. Minen he makko, min fuu, min gollanooɓe *Almasiihu. O kolniiɗo, kanko woni no golla hakkune mooɗon nokku amin. O waɗanii min filla hidde himɓe nde *Ruuhu Alla watti nder ɓerɗe mooɗon.
Illa wakkati min nanunoo filla kaa, miɗen ndu'anoo on. Miɗen eela Alla, min accataa eelude mo duu ngam mooɗon. Miɗen eela, o holla on dalla-dalla muuyɗe makko ngam keɓon hikmaaku ƴuwngu to *Ruuhu Alla, keɓon faamude muuyɗe makko ɗeen duu faa wooɗa. 10 Miɗen ndu'anoo on ngam mbuuron no weliri Joomiraawo, ngaɗon ko o hiɗi fuu. Ngaɗon barke nder gollal golle lobbe feere-fereeje, ɓeydon yahde yeeso nder anndol Alla. 11 Miɗen eela Alla watta baawɗe mum tedduɗe semmbinɗina on laatoɗon ɓe huune fuu waawaa hepporde ɗum'en, mbaawon munyude huune fuu ko wari he mooɗon.
12 Nder welwelo, njetton Alla *Baabiraawo gaɗuɗo on fotuɓe heɓude ndonu wonngu nder laamu mum ngu darja, ndonu desanaagu jeyaaɓe mum. 13 O soptini en baawɗe gonɗe nder nimre, o nanni en nder laamu Ɓiyiiko korsuɗo 14 mo nder sabbu mum ndimɗinaɗen he maccangaaku hakke, hakkeeji meeɗen njaafaa.
Filla teddungal Iisa Almasiihu
15 *Almasiihu woni nannduɗo Alla mo hi'ataake,
afo ɓurɗo huune fuu ko tagaa.
16 Ngam har makko huune fuu ko tawaa dow he ley tagaa :
Ko hi'etee he ko hi'ataake,
maleykaaɓe he ruuhuuji
ko woodi baawɗe e laamu.
Ko waɗetee fuu, waɗaama har makko he ngam makko.
17 Omo ɗon illa huune fuu walaano,
har makko duu huune fuu duumoto.
18 Kanko woni hoore hawriine goonɗinɓe mo,
laatiine ɓanndu makko.
Kanko woni wuddu mayre,
kanko duu woni arano maayɗo, ummitii,
ngam wartude ardiiɗo nder huune fuu.* 1.18 Daaru Efeesu 1.22-23.
19 Alla muuyi ko woni he mum fuu wona he makko,
20 kanko duu waɗi laawol wattude potal hakkune mum he duuniyaaru.
Har ƴiiƴam makko ndufaaɗam dow *bardugal,
Alla waddii potal hakkune mum he ko tawaa dow e ley fuu.
21 Ndenno on fuu on woɗɗinooɓe Alla, on wayɓe makko nder ko miilotoɗon he nder golle mooɗon bonɗe. 22 Amma joonin har maayde Ɓiyiiko jarɗo torra nder ɓanndu mum, o wartiri potal hakkune mooɗon he makko ngam laatoɗon seniiɓe, ɓe ngalaa fuu laru e ko felirtee yeeso Alla. 23 On ngartan jeyaaɓe Alla nde nii on tittinkinake nder goonɗinol mooɗon, ɓerɗe mooɗon cemmbiɗaa. To accee mboɗɗineɗon he tammude mooɗon nde nanuɗon nder *Habaru lobbo. *Habaru lobbo oo waajaama hakkune duuniyaaru fuu. *Habaru lobbo oo miin Pol ngollananmi.
Golle Pol hakkune goonɗinɓe Iisa
24 Jooni miɗo nana belɗum torraaji fuu ɗi njarmi daliila mooɗon. Torraaji am ɗii ngoni torraaji ɗi kawtidinmi Iisa *Almasiihu ngam nafude hawriine goonɗinɓe mo fuu, hawriine tinndinoore ɓanndu makko. 25 Alla suɓii kam ngam mi laatoo gollanoowo hawriine goonɗinɓe Iisa *Almasiihu. O suɓake kam ngam mi waajoo *Habaru makko lobbo oon fuu hakkune mooɗon. 26 Haala kaa, sirri cuuɗanaaɗo jamanuuji re'ataa non illa ko ɓooyi. Amma joonin haala kaa wannginaama ngam jeyaaɓe Alla fuu. 27 Ngam ko Alla anniyi woni anndinde ɓe kanaa *Yahudankooɓe moƴƴere wonnde no suuɗi nder sirri oo. Moƴƴere nde sirri oo wondi woni *Almasiihu no hakkune mooɗon, kanko hokkata tammude naatude Laamu Alla ngaroowu, ngu teddungal.
28 Filla *Almasiihu oo min mbaajoo. Miɗen pooɗa hakkillo himɓe, miɗen njanngina ɓe ko Alla anndini min fuu, nder ir hikmaaku fuu ngam waddude neɗɗo maɓɓe fuu yeeso Alla, tawee joomum ɓenndi nder kawtal mum he *Almasiihu. 29 Golle majjum ndurwananmi keddi semmbe e baawɗe *Almasiihu gonɗe no ngolla faa noy walaa nder am.

*1:18 1.18 Daaru Efeesu 1.22-23.