Ɗerol Pol yahde he himɓe
Efeesu
Habaru dow ɗerol ngool
Pol, wakkati uddanoo nder huɓeere *Rooma ngam omo waajoo *Habaru lobbo filla dow Iisa *Almasiihu winndii ɗerol ngool yahde he himɓe Efeesu.
Nder maggol, o haali arannde nii dow ko Alla hiɗi waɗude ngam hawrude ko tagaa fuu, ko tawaa dow e ley, o waɗa *Almasiihu ardiiɗo majjum. O holli ko Alla *Baabiraawo, Iisa *Almasiihu he *Ruuhu Alla fuu no go'o. O haali dow no Alla suɓori himɓe mum, he no hakke maɓɓe njaafiraa. O haali dow no ɓe ndimɗiniraa he maccangaaku hakke daliila Iisa *Almasiihu. O haali duu dow no *Ruuhu Alla tabbitiniri amaana Alla mawɗo.
O eelii himɓe Alla, ngarta go'o nder goonɗinol Iisa *Almasiihu, goonɗinol duu warta goonga nder jonnde nde ɓe tawaa nder mum fuu. Nder binndol ɗerol ngool, Pol nawtorake banndi keewɗi ngam hollude himɓe Alla ngarti go'o nder kawtal mum'en he Iisa *Almasiihu. Misaali, goonɗinɓe Iisa no nanndi he ɓanndu, Iisa *Almasiihu woni hoore mayru. Nden o wi'i, iɓe nanndi he nyibdi, Iisa *Almasiihu duu woni bonjariyal mayri. Naa iɓe nanndi he debbo kaɓɓanaaɗo mo Iisa *Almasiihu woni gorum.
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Cannooje (1.1-2)
Barke keɓeteeɗe daliila Iisa Almasiihu (1.3–3.21)
Mbuurnam kesam nder kawtal Iisa Almasiihu (4.1–6.20)
Baynodirol (6.21-24)
1
Cannooje
Miin Pol mo, Alla suɓii, waɗi lilaaɗo Iisa *Almasiihu winndani on ɗerol ngool, onon himɓe Alla tawaaɓe nder Efeesu, wattuɓe hoolaare mum'en he Iisa *Almasiihu. Alla *Baaba meeɗen he Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen kokka on jam he moƴƴere.
Barke keɓeteeɗe daliila Iisa Almasiihu
Jettooje ngoodani Alla, *Baaba Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen. Alla mo nder kawtal meeɗen he *Almasiihu, jippini dow meeɗen iri barke fuu taweteeɗe hakkune beɗi kammu ɗe *Ruuhu makko hokkata. Daliila kawtal meeɗen he Iisa *Almasiihu waɗi fadde duuniyaaru tageede, Alla suɓii en, wartiri en feere ngam hoore mum, waɗi en ɓe ngalaa fuu feloore yeeso mum. Alla no hiɗi en waɗi o hoddiri illa arannde, laatoɗen ɓiɓɓe makko daliila Iisa *Almasiihu. Ɗum wonnoo muuyɗe makko, ɗum duu woni ko weli mo. Ndenne en njetta mo, teddinen mo ngam moƴƴe makko mawɗe ɗe o hokki en daliila Ɓiyiiko korsuɗo. Ɓiɗɗo mo har ƴiiƴam mum ndufaaɗam, ɓiɗɗo mo nder kawtal meeɗen he mum, ndimɗinaɗen, hakkeeji meeɗen njaafaa. Alla waɗii ɗum fuu ngam moƴƴere makko no mawni sanne. Moƴƴe ɗe Alla hokkata en ngalaa keddi, o hokkiri en ɗe hikmaaku he anndal kuuɓungal. O wannginani en sirri makko, siri cuuɗiiɗo, siri belɗo mo, mo o nufi illa arannde humnirde har *Almasiihu. 10 Ko Alla nufi woni : Nde nii wakkati oon waɗi, o hawran huune fuu ko woni dow he ko tawa ley, o waɗa *Almasiihu hooreejo majjum.
11 Nder kawtal meeɗen he Iisa *Almasiihu, Alla hokki en mbaka mo o fodani en, ngam o suɓake en illa arannde nder siri makko. Omo tabbintina huune fuu no o hiɗiri ɗum he no o muuyiri ɗum. 12 Ndenne, enen artuɓe ngatti tammude mum'en fuu he *Almasiihu, en njetta Alla teddinen mo. 13 Onon duu, wakkati kettiniɗon *Habaru lobbo, habaru goonga e goonga oo, habaru gaddanɗo on kisinam, on ngartii himɓe Alla. On ngattii hoolaare mooɗon he *Almasiihu, Alla duu fiyi haatimiire *Ruuhu mum dow mooɗon, *Ruuhu Ceniiɗo mo o fodaniino on. 14 *Ruuhu Ceniiɗo oo woni mbaka meeɗen arano nder ndonu ngu keɓoyten to Alla. Nyannde fuu ndimɗinaɗen he gaɗol ko boni, en njoddoto he makko. Ndenne en njetta Alla, teddinen mo.
Yettoore e du'aa'u Pol
15 Illa ko keɓumi habaru no ngoonɗinirɗon Iisa Joomiraawo meeɗen, he ko nanumi hidde nde ngoodanɗon goonɗinɓe mo, 16 illa ndeen, wakkati fuu mo ngaɗanmi du'aa'u, miɗo yetta Alla ngam mooɗon. 17 Miɗo eela Alla Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen, *Baabiraawo Jom teddungal hokka on *Ruuhu mum, Ruuhu oon janngina on hikmaaku he laawol taykaaki. O holla on laawol anndude mo no wooɗiri. 18 Miɗo eela Alla uddita ɓerɗe mooɗon heɓa paamon tammude nde o hokki on wakkati o noddunoo on. Paamon duu no ɗuuɗirka he wodde ndonu himɓe makko poti. 19 Miɗo eela Alla uddita ɓerɗe mooɗon heɓa paamon baawɗe ɗe o itti ngam wallude en, enen dekuɓe tammude mum'en dow makko ngalaa walde. Baawɗe ɗe o itti 20 ngam wallude en, kanƴe o wattunoo o ummintini Iisa *Almasiihu he maayde. O ƴencini mo, o joƴƴini nyaamo makko hakkune beɗi kammu. 21 Ndenne, *Almasiihu no heedani huune fuu dow, nde laamu non naa nde semmbe gom non, nde ardiiɗo non no semmbe mum foti fuu. Innde fuu hokketeene, innde makko ɓuri ɗum. Kanko heedani ɗe dow nder duuniyaaru nduu, kanko duu heedanta ɗe dow nder duuniyaaru warooru. 22 Alla wattii huune fuu ley baawɗe *Almasiihu. Alla wattii mo o dawrana huune fuu, o waɗii mo hoore hawriine goonɗinɓe. 23 Hawriine goonɗinɓe woni ɓanndu *Almasiihu, inde heewi mbuurnam makko. Omo nder huune fuu, nokku fuu to ɗum tawaa.