Linjiila mo Yahaaya winndi
Habaru dow Linjiila oo
Yahaaya, gooto nder *lilaaɓe Iisa *Almasiihu sappo e ɗiɗo, winndi Linjiila oo. Daliila mo waɗi Yahaaya winndi Linjiila oo woni hollude himɓe no Haala Alla laatori neɗɗo. Iisa duu woni Haala Alla kaa (Yahaaya 1.1-18).
O winndi Linjiila oo duu ngam semmbinɗinde janngooɓe ko kam Yahaaya winndata fuu, ngoonɗina ko Iisa woni *Almasiihu, ɓe ngoonɗina ko o *Ɓii-Alla duu. Nde nii ɓe ngoonɗinii mo, ɓe keɓan mbuurnam nduumiiɗam (Yahaaya 3.36). Ngam Iisa he hoore mum wi'i : Miin woni laawol, miin woni goonga, miin woni mbuurnam duu (Yahaaya 14.6).
Ko winndaa nder Linjiila oo :
Haala kokkooka mbuurnam (1.1-18)
Yahaaya gaɗoowo batisma e aahiiɓe Iisa aranɓe (1.19-51)
Waaju Iisa hakkune himɓe (2.1–12.50)
Asawere Iisa sakitiine (13.1–19.42)
Ummitaaki Iisa e banngol mum (20.1-31)
Banngitol Iisa nder Galili (21.1-25)
1
Almasiihu woni Haala nduumiika
Illa fuɗɗorde Haala no woodi. Haala kaan no wondunoo he Alla, kanka woni Alla. Ika wondi he Alla illa fuɗɗorde.
He makka Alla tagiri huune fuu. Huune fuu ko tagaa he makka ƴuwi. Mbuurnam woni he makka, mbuurnam ɗaam laatanii himɓe jeyngol. Jeyngol ngool no yayna nder nimre. Nimre ndee waawaay nyifude ngol.
No woodunoo neɗɗo gom mo Alla lilunoo bi'eteeɗo Yahaaya. O wari hano seedeejo ngam seedanaade jeyngol ngool, heɓa himɓe fuu ngoonɗina ngol. Hanaa kanko woni jeyngol ngool, amma o wari seedaade dow maggol. Haala kaan woni Jeyngol goongaawol, garngol nder duuniyaaru, jaynanoowol himɓe fuu. 10 Ika nder duuniyaaru, sabbu makka duuniyaaru tagaa, amma duuniyaaru annditaay ka. 11 Ka warii to lenyol makka, amma lenyol makka jaɓaay ka. 12 Amma jaɓuɓe ka fuu, goonɗinɓe ka ɓeen, ka hokki ɓe baawɗe laataade ɓiɓɓe Alla. 13 Ɓe ndimiraaka hano no ɓiɓɓe aadama ndimirtee naa har muuyo neɗɗo, amma dimngol maɓɓe ƴuwi to Alla.
14 Haala kaan laatake neɗɗo. Neɗɗo oon jooɗake hakkune meeɗen, o keewɗo moƴƴere e goonga. Min ngi'ii teddungal makko, hano teddungal ngal Ɓiɗɗo bajjo heɓata to *Baaba mum.
15 Yahaaya seedake dow makko, huuɓi, wi'i :
—Oo woni mo kaalannoomi on haala mum, mbi'umi : « Gaɗa am, artuɗo kam waran, sabu omo ɗon illa mi walaano ɗon. »
16 Ngam ɗuuɗal moƴƴere makko en fuu en keɓii barke dow barke. 17 Sabu *Muusa keɓirɗen *Tawreeta, amma moƴƴere e goonga sabu Iisa *Almasiihu heɓiraa. 18 Baa gooto hi'aay Alla abada, amma Ɓiɗɗo bajjo gonɗo Alla, korsuɗo kawtuɗo he *Baabiraawo, faamini en mo.
Yahaaya seedake dow Iisa
19 Ɗum woni seede Yahaaya wakkati mawɓe *Yahudankooɓe *Ursaliima lilunoo *cakkanooɓe Alla e *Lewinkooɓe ƴamowa mo, kanko woni moy. 20 O salaaki jaabaade ɓe amma o haaliranii ɓe no laaɓiri, o wi'i :
—Mi hanaa *Almasiihu.
21 Ɓe ƴami mo, ɓe mbi'i :
—Aan, a moy ? A Eliya naa ?
O wi'i :
—Mi hanaa.
Ɓe mbi'i :
—A annabiijo garoowo oon naa ?
O jaabii :
—Hanaa !
22 Ɓe mbi'i mo :
—Ndenne, a moy ? Haalan min ko min kaalanoyta liluɓe min. Ɗume mbiiɗaa dow hoore maa ?
23 O jaabii, o wi'i :
—Miin woni kuuɓoowo nder ladde yeeruure no wi'a : Moƴƴinee laabi Joomiraawo* 1.23 Esaaya 40.3 hano no annabi *Esaaya wi'iri nii.
24 Lilaaɓe ɓee to *Fariisa'en ƴuwi. 25 Ɓe ƴami mo, ɓe mbi'i :
—Ko saabii ko aɗa waɗana himɓe *batisma nder ndiyam tawi a hanaa *Almasiihu. A hanaa Eliya, a hanaa annabiijo oon ?
26 Yahaaya jaabii ɓe, wi'i :
—Miin, miɗo waɗana himɓe *batisma nder ndiyam, amma no woodi goɗɗo hakkune mon mo on anndaa. 27 Kanko woni garoowo gaɗa am mo mi fotaay baa fiirtude ɓoggi paɗe mum.
28 Ɗum fuu ɗum waɗi Baytaniya gaɗa maayo Urdun, to Yahaaya woni no waɗana himɓe *batisma nder ndiyam.
29 Jaangoore mum Yahaaya hi'i Iisa no wara to mum, wi'i :
—Ndaaree *Njawdiri Alla ittoori hakkeeji duuniyaaru. 30 Ɗum woni ko mbi'unoomi dow makko : « Neɗɗo gom waran gaɗa am, artuɗo kam, sabu omo ɗon illa mi tagaaka. » 31 Miin, mi anndaano mo. Amma mi wari, miɗo waɗana himɓe *batisma nder ndiyam ngam o wanngana himɓe *Isra'el.
32 Yahaaya seedake, wi'i :
—Mi hi'i *Ruuhu Alla nder nanndi wuugaanu ƴuwi dow jippii dow makko. 33 Miin, mi anndaano mo. Amma lilɗo kam mi waɗana himɓe *batisma nder ndiyam oon wi'i kam : « Oon mo ngi'ataa *Ruuhu no jippoo dow mum oo, kanko woni gaɗanoowo himɓe *batisma nder *Ruuhu Ceniiɗo. » 34 Miin, mi hi'i, mi seedake kanko woni *Ɓii-Alla.
Aahiiɓe Iisa aranɓe
35 Jaangoore mum kaden Yahaaya no dardii aahiiɓe mum ɗiɗo gom. 36 O hi'i Iisa no yawta, sey o wi'i :
—Ndaaree *Njawdiri Alla !
37 Aahiiɓe ɗiɗo ɓeen nani ko o haali ɗum, tokkitii Iisa. 38 Iisa yeeƴitii, hi'i iɓe tokki ɗum, wi'i ɓe :
—Ɗume tefoton ?
Ɓe njaabii, ɓe mbi'i :
—Rabbi, toy njooɗotoɗaa ?
Rabbi kam woni Moodibbo.
39 Nden o wi'i ɓe :
—Ngaree, ƴeewee !
Fotodiri laasara waɗi. Ɓe njehi, ɓe ngi'ii to o jooɗoto, ɓe kiirtidi he makko toon.
40 Andiire, minyo Simon Piyer, no tawa nder aahiiɓe ɗiɗo tokkuɓe Iisa wakkati ɓe nanunoo haala Yahaaya. 41 O wari to Simon Piyer, o wi'i ɗum :
—Min ngi'ii *Almasiihu.
*Almasiihu maana mum woni « Cuɓaaɗo » oon.
42 O yaari Simon Piyer to Iisa. Iisa ƴeewi mo, wi'i :
—Aan, a Simon ɓii-Yahaaya, a innditirtee Kefas.
Maana Kefas e Piyer woni hayre.
Iisa noddi Filipa e Natanayel
43 Jaangoore mum Iisa haɓɓi anniya yahde leydi Galili. O fotti Filipa, o wi'i mo :
—Tokkam !
44 Filipa no jeyaa Baytisayda, wuro Andiire e Piyer. 45 Filipa fotti Natanayel, wi'i mo :
—Min ngiidii he oon mo habaru mum winndanoo nder *Tawreeta Muusa e nder dewte annabiiɓe, Iisa ɓii-Yusufu mo Nasaratu.
46 Sey Natanayel wi'i mo :
—Ko wooɗi no waawi ƴuwde Nasaratu naa ?
Filipa jaabii mo, wi'i :
—War, ƴeewu !
47 Wakkati Iisa hi'unoo Natanayel no wara to mum, sey wi'i :
—Oo woni *Isra'ilanke jaati. Jiɓe fuu walaa he makko.
48 Nden Natanayel wi'i mo :
—Toy annduɗaa kam ?
Iisa jaabii mo, wi'i :
—Mi hi'i ma ley ibbi illa Filipa noddaay ma.
49 Natanayel jaabii, wi'i :
—Moodibbo, a *Ɓii-Alla. A Laamiiɗo *Isra'el.
50 Iisa jaabii mo, wi'i :
—Sabu mi wi'i mi hi'i ma ley ibbi tan ngoonɗinɗaa naa ? A hi'an ko ɓuri ɗum manngu.
51 Nden Iisa ɓeydi wi'ude :
—Goonga kaalananmi on : On ngi'an kammu no maɓɓitoo, maleykaaɓe Alla no njippoo no ŋabba dow *Ɓii-Neɗɗo.

*1:23 1.23 Esaaya 40.3