Linjiila mo Luka winndi
Habaru dow Linjiila oo
Lokotoroojo bi'eteeɗo Luka (Koloosi 4.14) winndi Linjiila oo yahde he Tawfilus. Luka hanaa Yahudanke, o tawaaka duu nder *aahiiɓe Iisa *Almasiihu sappo e ɗiɗo ɓeen. Daliila binndol makko ngam woni : Tawfilus tabbintina goongaaku ekkintinooje ɗe o waɗana dow Iisa *Almasiihu fuu, hanaa kanko tan, baa ɓe kanaa *Yahudankooɓe no kaani tabbintinde goongaaku majje.
Nder Linjiila oo, Luka no holla no ɓerne Iisa boniri ngam talkaaɓe, rewɓe, woppaaɓe e ɓe ɓerɗe mum'en boni. Ngam majjum waɗi Iisa he hoore mum wi'i *Ɓii-Neɗɗo wari tefude majjuɓe faa hisina ɓe (Luka 19.10).
Ko winndaa nder Linjiila oo :
Ko waɗi dewtere ndee winndaa (1.1-4)
Dimeeki Yahaaya gaɗoowo batisma e dimeeki Iisa (1.5–2.52)
Waaju Yahaaya gaɗoowo batisma (3.1-20)
Gaɗol batisma Iisa he no Ibiliisa sii'ori mo (3.21–4.13)
Golle Iisa nder leydi Galili (4.14–9.50)
Golle Iisa illa Galili faa wara Ursaliima (9.51–19.27)
Asawere Iisa sakitiine (19.28–23.56)
Ummitaaki Iisa e ƴeencinol mum dow (24.1-53)
1
Ko waɗi dewtere ndee winndaa
Yaa Tawfilus tedduɗo, himɓe ɗuɓɓe puɗɗi winndude habaru dow ko Iisa waɗi hakkune meeɗen. Habaru mo ɓe mbinndi oo duu, ƴuwaana he kunndule aranɓe seedoriiɓe gite mum'en ko Iisa waɗi. Kamɓe duu laatii halfinaaɓe golle anndinde himɓe haala Alla. Miin duu, mi tewtirii hakkillo am kujje ɗeen fuu ngam mi winnda ɗe dey-dey no ɗe ngaɗiraa. Mi winndanii ma habaru oo ngam tabbintina goongaaku ekkintinol ngol keɓuɗaa.
Bannginol dimeeki Yahaaya gaɗoowo batisma
Nder laamu *Hirudus, laamiiɗo leydi Yahudiya, no woodunoo *cakkanoowo Alla gom bi'eteeɗo Jakariya, jeyaaɗo nder hawriine *cakkanooɓe Alla wi'eteene Abiya.* 1.5 Jakariya e hawriine mum no jippotooɓe e Haaruuna cakkanoowo Alla mawɗo gom. Dee-Jakariya no wi'ee Elisabet, o ƴuwi he lenyol Haaruuna. Jakariya e deekum fuu no dartiiɓe yeeso Alla, feloore fuu walaa he maɓɓe. Ɓe tokkuɓe tilsinooje Joomiraawo e farillaaji mum duu. Ɓe keɓaay ɓeyŋu, ngam Elisabet no dimaro, ɓe fuu ɗiɗo duu, ɓe naywi.
8-9 Nder tawaangal *cakkanooɓe Alla, *cakkanoowo Alla gom suɓetee, naata nder *Juulirde mawne ngam waɗude sadakaaji gaɗanteeɗi Alla. Nyannde gom, kuɗel Jakariya suɓaa ngam o naata nder *Juulirde mawne, o wula uurdi nder mayre. 10 Wakkati uurdi ndiin wuletee, jama'aare ndeen fuu darii yaasin no du'oo. 11 Sey maleykaajo Joomiraawo gom wanngani mo, no darii nyaamo urorde ndeen. 12 Wakkati Jakariya hi'unoo maleykaajo oon, hakkillo makko ummii, kulol nanngi mo. 13 Amma maleykaajo oon wi'i mo :
—Jakariya, taa hulu, ngam du'aa'u maaɗa jaabaama. Elisabet, jom suudu maa, no rimante ɓiɗɗo gorko, inndiraa mo Yahaaya. 14 Suka dimaaɗo oo no waddante welwelo manngo. Himɓe ɗuɓɓe nanan belɗum dimeeki makko. 15 O laatoto neɗɗo mawɗo yeeso Joomiraawo. O yarataa cabiijam e ko soptinta hoore fuu. O heewan *Ruuhu Ceniiɗo illa nder reedu inniiko. 16 O wartiran ɓiɓɓe *Isra'el ɗuɓɓe to Alla Joomiraawo mo ɓe ndewata. 17 O artan *Almasiihu warde. Nder ir baawɗe Ruuhu Alla ɗe annabi Eliya heɓunoo o wartirta ɓerɗe baabiraaɓe har ɓiɓɓe mum'en, hakkillooji murtuɓe har himɓe dartiiɓe. O siryoo lenyi duu ngam garki Joomiraawo.
18 Jakariya ƴami maleykaajo oon, wi'i mo :
—Noy anndiranmi ko mbiiɗaa ɗum no goonga ? Ngam miin, mi naywi, deekam duu, duuɓi mum ɗuuɗi.
19 Maleykaajo oon jaabii mo, wi'i :
—Miin woni Jibirilla takkiiɗo Alla, lilaaɗo he maaɗa ngam haalane habaru lobbo oo. 20 Joonin a beebeete, a waawtaa yecci sey nyannde ko mbi'umaami ɗum tabbiti, ngam a goonɗinaay. Amma ɗum tabbitowan nde wakkati majjum waɗi.
21 Himɓe no yaasin no ndoomi Jakariya. Ɗum haayɗini ɓe ko o ɓooyi nder *Juulirde mawne ndeen. 22 Wakkati o wurtinoo, o heppi fuu haaldude he maɓɓe. Nden ɓe paami ko o hi'i ko haayɗini gom nder mayre. O beebii, o darii omo tinndina ɓe he juuɗe. 23 Wakkati golle makko kantunoo, o hooti wuro makko.
24 Balɗe seɗɗa gaɗa mum, deekiiko Elisabet saawi, suuɗii lebbi joy, no wi'a :
25 —Ndaaree ko Joomiraawo waɗani kam. Nder wakkati mo hiɗi, o hi'i yurmeene am, o ittanii kam mone yeeso himɓe.
Bannginol dimeeki Iisa
26 Nder lewru Elisabet jeegaɓuru, Alla lili maleyka Jibirilla Nasaratu nder leydi Galili. 27 O lili mo he surbaajo nannganaaɗo Yusufu, ƴuwɗo he lenyol Daawda. Surbaajo oo no wi'ee Mariyaama, o anndaa gorko abada. 28 Jibirilla wari to makko, wi'i mo :
—Jam woni, aan keɓuɗo moƴƴere ƴuwne to Alla. Joomiraawo no wondi he maaɗa.
29 Haala Jibirilla ummini hakkillo Mariyaama sanne faa omo ƴama omo ƴamtinoo hoore makko maana sannoore ndee. 30 Jibirilla wi'i mo :
—Taa hulu, Mariyaama, ngam a heɓii moƴƴere ƴuwne to Alla. 31 Ndaa, a saawan, ndimaa ɓiɗɗo gorko, inndiraa mo Iisa. 32 O laatoto mawɗo, o noddirtee *Ɓii-Alla Toowɗo. Alla Joomiraawo hokkan mo laamu maamiiko Daawda. 33 O laamoto dow lenyol Yakuuba 1.33 Lenyol Yakuuba kam woni himɓe Isra'el. faa abada abadin, laamu makko duu walaa keerol.
34 Mariyaama ƴami maleyka Jibirilla, wi'i :
—Noy ɗum laatortoo, miin mo anndaa gorko sam ?
35 Jibirilla jaabii mo, wi'i :
—*Ruuhu Ceniiɗo no jippoto dow maaɗa,
baawɗe Alla Toowɗo no huurete.
Ngam majjum, ɓiɗɗo ceniiɗo mo ndimataa oon no noddirtee *Ɓii-Alla. 36 Ndaa Elisabet, sakiike maa duu saawi. Baa ko o naywi, o riman ɓiɗɗo gorko. Kanko mo himɓe mbi'annoo no dimaro, jooni omo nder lewru makko jeegaɓuru, 37 ngam walaa fuu ko hepporta Alla.
38 Mariyaama jaabii mo, wi'i :
—Ndaa, mi korɗo Joomiraawo. Ɗum waɗa he am hano no mbi'irɗaa.
Nden maleykaajo oon dilli.
Mariyaama humpitowake Elisabet
39 Nder balɗe Jibirilla haaldunoo he Mariyaama, nyannde gom Mariyaama ummii dow ko yaawi yehi nder wuro leydi Yahudiya gom tawaango nder baamle. 40 Wakkati o yottinoo, o naati nder hoggo Jakariya, o sanni Elisabet. 41 Wakkati Elisabet nanunoo sannoore Mariyaama ndeen, ɓiyiiko dimmbi nder reedu makko. Elisabet hebbinaa *Ruuhu Ceniiɗo, 42 o huuɓi daane mawne, o wi'i :
—A barkinaaɗo ɓurɗo rewɓe fuu, ɓiɗɗo gonɗo nder reedu maa duu no barkinaaɗo ! 43 Noy potumi, faa inna Joomiraawo am wara to am ? 44 Ndaa, wakkati sannoore maa toɓɓinoo nder nowru am, ɓiɗɗo gonɗo nder reedu am dimmborake welwelo. 45 A belɗo hoore, aan goonɗinɗo kumnol ko Joomiraawo wi'unoo ma !
Jimol Mariyaama
46 Mariyaama wi'i :
—Yonki am no teddina Joomiraawo,
47 ɓerne am duu heewi welwelo Alla Kisinoowo kam,
48 ngam o jaɓi daarude kam,
miin korɗo makko leesuɗo.
Illa jooni, jamanuuji fuu no noddiran kam belɗo hoore.
49 Ngam Jom baawɗe waɗanii kam kujje mawɗe !
Innde makko no seniine.
50 Yurmeene makko no faa abada dow hulooɓe mo fuu
nder jamanuuji fuu.
51 O waɗi kujje mawɗe he junngo makko semmbiɗingo,
o sankitii ɓe ɓerɗe mum'en keewiri mawnitaare.
52 O jippinii laamiiɓe dow laamu mum'en,
leesuɓe duu, o ɓanti ɗum'en.
53 O harni rafaaɓe kujje lobbe,
riikuɓe duu, o soƴƴi ɗum'en juuɗe ɓole.
54-55 O walli lenyol *Isra'el, lenyol tawaangol nder golle makko.
O yeggitaay alkawal ngal o waɗannoo maamiraaɓe himɓe Isra'el,
Ibrahim e jippotooɓe he mum faa abada.
56 Mariyaama jooɗodii he Elisabet ko waɗata lebbi tati, nden gaɗa mum o hooti.
Dimeeki Yahaaya gaɗoowo batisma
57 Wakkati lebbi Elisabet kuuɓunoo, o rimi ɓiɗɗo gorko. 58 Wondiraaɓe makko e koreeji makko fuu nani moƴƴere mawne ndee nde Joomiraawo waɗani mo. Nden ɓe kawri ɓe mbelbeltidi he makko.
59 Wakkati cukalel ngel waɗunoo balɗe jeɗɗi, himɓe ngari juulnol maggel. Ɓe ngiɗiino wattande ngel Jakariya, 60 amma inniigel jaabii ɓe, wi'i :
—Aa'a, ngel wattee Yahaaya.
61 Nden ɓe njaabii Elisabet, ɓe mbi'i :
—Nder lenyol maa fuu, walaa inndiraaɗo ir innde ndee.
62 Ɓe ƴami baabiigel nder beebeere, noy o hiɗi ngel wattanee. 63 O wi'i kam hokkee alluwal. O hokkaa ngal nden o winndi dow maggal o wi'i :
—Ngel wattanee Yahaaya.
Ɗum haayɗini himɓe fuu. 64 Wakkati Jakariya wi'unoo ngel wattanee Yahaaya, wakkati mum da, hunnduko makko fiirtii, ɗemngal makko yoofaa, o fuɗɗi omo haala, omo teddina Alla. 65 Kulal nanngi tawaaɓe seraaji makko fuu. Habaru oon sankitii nder wurooji tawaaɗi nder baamle Yahudiya fuu. 66 Nanuɗo habaru oo fuu jogii mo nder ɓerne mum, tinni no ƴama hoore mum no wi'a : « Ɗume cukalel ngel laatoytoo nde ngel mawni ? » Ngam nde goonga junngo Joomiraawo no wondi he maggel.
Annabaaku Jakariya
67 Jakariya, baaba cukalel ngel heewnaa *Ruuhu Ceniiɗo, nden waɗi annabaaku, wi'i :
68 —Teddungal laatanoo Joomiraawo, Alla *Isra'el,
ngam o walli himɓe makko, o soptini ɓe.
69 O lildani en Kisinoowo jom semmbe,
jippotooɗo he golloowo makko Daawda.
70 Ɗum duu woni ko o haalunoo illa arannde
har kunndule annabiiɓe makko seniiɓe.
71 O wi'i o hisinan en honnooɓe en,
o soptinan en he juuɗe wayɓe men fuu.
72 O holli maamiraaɓe men yurmeene
o jogake amaana makko ceniiɗo,
73 amaana mo o hunaninoo maamii'en *Ibrahim.
74-75 O soptinan en he juuɗe wayɓe men.
Yeeso makko, ndeewen mo nder senaare e dartinaaku keddi balɗe men,
kulal fuu tawataake nder ɓerɗe meeɗen.
76 Aan duu, ɓinngel am,
a noddirtee annabiijo Alla Toowɗo,
ngam a ardoto Joomiraawo
moƴƴinana mo laawol makko.
77 Anndinaa himɓe makko laawol kisinam
ngam hakkeeji maɓɓe no njaafetee.
78 Alla meeɗen no keewɗo yurmeene mawne,
ngam yurmeene makko,
o lildowan en jeyngol makko manngol diga dow,
79 ngam ngol yaynana tawaaɓe nder nimre
e wonɓe nder ɗowdi maayde,
ngol ɗowa en dow laawol jam.
80 Yahaaya no mawna, hakkillo mum no ɓeydoo. O hoɗowi nder ladde yeeruure naako wakkati mo o wanngintee yeeso himɓe *Isra'el oon yottii.

*1:5 1.5 Jakariya e hawriine mum no jippotooɓe e Haaruuna cakkanoowo Alla mawɗo gom.

1:33 1.33 Lenyol Yakuuba kam woni himɓe Isra'el.