Linjiila mo Markus winndi
Habaru dow Linjiila oo
Markus, bi'eteeɗo Yahaaya Markus woni binnduɗo Linjiila oo. O goonɗinɗo Iisa *Almasiihu, o higo Piyer mawɗo (1 Piyer 5.13). O winndi Linjiila oo nder huɓeere *Rooma hitaane 70 gaɗa dimeeki Iisa *Almasiihu, hitaane nde nder mum *Ursaliima sankitaa. Linjiila mo Markus winndi oo woni Linjiila artaaɗo winndaa nder Linjiilaaji nay binndaaɗi dow Iisa *Almasiihu.
Nder makko nii, Markus holli Iisa no gaɗoowo kujje kaayɗiniiɗe, o gooduɗo baawɗe ƴuwɗe to Alla. Hoore haala Linjiila mo Markus winndi no tawee nder suura 10 aaya 45 to winndaa wi'aa : « *Ɓii-Neɗɗo he hoore mum waraay ngam gollanee, gollande himɓe waddi mo. O wari ngam o mursa yonki makko faa himɓe heewɓe kisinee. »
Ko winndaa nder Linjiila oo :
Waaju Yahaaya gaɗoowo batisma (1.1-13)
Golle Iisa nder leydi Galili (1.14–9.50)
Golle Iisa illa leydi Galili faa wara Ursaliima (10.1-52)
Asawere Iisa sakitiine (11–15)
Ummitaaki Iisa, banngol mum e ƴeencinol mum (16)
1
Waaju Yahaaya gaɗoowo batisma
Filla *Habaru lobbo, habaru dow Iisa *Almasiihu *Ɓii-Alla, filla oo fuɗɗirii haala Alla tawaaka nder dewtere annabi *Esaaya, mbi'uka :
Ndaa, mi ardinan lilaaɗo am moƴƴinane laawol maaɗa.* 1.2 Malakiya 3.1
Daane no huuɓa nder ladde yeeruure no wi'a :
Ciryanee Joomiraawo laabi ɗi o tokkata,
moƴƴinee laabi makko. 1.3 Esaaya 40.3
4-6 Yahaaya gaɗoowo *batisma wanngi nder ladde yeeruure. Omo ɓornii koltal canyiraangal leeɓi ngolooba. Omo tunndi tunndorgol nguru. Ɓaɓɓatti he njuumri o wuurdi. Omo nodda himɓe tuuba ngam hakkeeji maɓɓe njaafee, ɓe ngaɗanee *batisma. Himɓe leydi Yahudiya he himɓe huɓeere *Ursaliima no ngara to makko. Iɓe njardoo yeeso Alla e yeeso himɓe fuu dow hakkeeji maɓɓe. Omo waɗana ɓe *batisma nder maayo Urdun. Omo waajoo nder daane toowne, omo wi'a himɓe :
—Ɓurɗo kam baawɗe no wara gaɗa am. Miin, mi fotaay baa to turotoomi ngam fiirtude ɓoggi paɗe makko. Miin, ndiyam ngaɗirananmi on *batisma, amma kanko kay, *Ruuhu Ceniiɗo o waɗiranta on *batisma.
Batisma Iisa e cii'aaki mum
Nder balɗe Yahaaya waɗanannoo himɓe *batisma, Iisa wari, ƴuwi Nasaratu nder leydi Galili. Yahaaya waɗani mo *batisma nder maayo Urdun. 10 Wakkati o umminoo o darii nder ndiyam ɗam, sey o hi'i kammu omtii, *Ruuhu Alla wari nder nanndi wuugaanu, jippii dow makko. 11 Daane gom ƴuwi dow wi'i : « Aan woni Ɓiyam korsuɗo, aan naniranmi belɗum. »
12 Wakkati mum da, *Ruuhu jippiiɗo dow makko oon, soggi mo yaari nder ladde yeeruure. 13 Balɗe makko lasooji ɗiɗi toon, Ibiliisa no sii'oo mo, omo hakkune dabbaaji ladde, maleykaaɓe no ngollana mo.
Aahiiɓe Iisa aranɓe
14 Balɗe seɗɗa gaɗa uddol Yahaaya, Iisa ummii, yehi Galili. Omo waajoo *Habaru lobbo ƴuwɗo to Alla. 15 Omo wi'a himɓe :
—Wakkati doomaaɗo oon yottake, Laamu Alla ɓadake. Tuubee, ngoonɗinee *Habaru lobbo.
16 Nyannde gom, Iisa no fiiloo takkol peta Galili. Sey o hi'i nanngooɓe liƴƴi ɗiɗo gom : Simon inndirteeɗo Piyer he minyum Andiire, no paɗɗa taaruuji mum'en. 17 Sey Iisa wari to maɓɓe wi'i ɓe :
—Ngaree, tokkee kam, mi waɗan on nanngooɓe himɓe.
18 Wakkati mum da ɓe mboppi taaruuji maɓɓe, ɓe tokki mo. 19 O yehi yeeso seɗɗa, sey o hi'i Yakuuba ɓii-Jebede he minyum Yahaaya no nder laana ndiyam mum'en, iɓe moƴƴina taaruuji maɓɓe. 20 Kamɓe duu no Iisa noddirnoo ɓe, sey ɓe acci baabiiɓe Jebede he gollooɓe mum, ɓe tokki mo ɓe ndilli.
Diiwol ginnaaru gom
21 Iisa e jaɓuɓe tokkude ɗum njehi Kafarnahum. *Nyalaane fowteteene gom Iisa naati nder *waajordu Kafarnahum, fuɗɗi waajaade. 22 Waaju makko haayɗini hettinaniiɓe mo. Ngam o waajoraaki ɓe hano no jannginooɓe *Tawreeta mbaajorto, amma he baawɗe o waajorii ɓe. 23 Nder *waajordu nduun no tawa gorko gom, mo ginnaaru woni dow mum no tampina. Sey ginnaaru nduun huuɓi, 24 wi'i :
—Iisa mo Nasaratu, ɗume ngiɗaa waɗude min ? A warii faa mbaraa min naa ? Miɗo anndi moy woni ma, a Ceniiɗo ƴuwɗo to Alla !
25 Sey Iisa laayani ginnaaru nduun, sajiti he mayru wi'i ndu :
—Maɓɓu hunnduko maa, takkita mo !
26 Wakkati mum da ginnaaru nduun dimmbiri gorko oon he semmbe, ndu huuɓi sanne, ndu takkitii mo. 27 Ɗum haayɗini jama'aare ndeen fuu. Himɓe tokki, no ƴamodira, no mbi'a :
—Ɗume woni ɗum nee kaden ? Ɗume woni anndal kesal jannginiraangal he baawɗe ngaal nee ? Omo dawrana baa ginnaaji, iɗi ɗowtanoo mo duu.
28 Wakkati gooto habaru Iisa sankitii nder leydi Galili fuu.
Yamɗintinol nyawɓe heewɓe
29 Wakkati Iisa wurtinoo *waajordu Kafarnahum, Yakuuba e Yahaaya tokki mo ɓe njaadi wuro Simon Piyer he Andiire'en. 30 Eso Simon Piyer debbo no fukkii, no wondi wulowulo. No Iisa yottii naatiri ɓaade Simon Piyer, o waɗana filla rafi cellal debbo oon. 31 Iisa yehi to debbo oon, nanngi junngo makko, ummini mo. Wakkati mum da wulowulo ngoon heli, o yamɗiti. O ummii, o jaɓɓii ɓe.
32 Futuro nyannde mum, gaɗa janki naange, himɓe tinni no ngadda nyawɓe mum'en he wonduɓe he ginnaaji to Iisa. 33 Wuro ngoon fuu hawri dammbugal ɓaade Simon'en. 34 Iisa nyawti himɓe heewɓe, nyawɓe nyawuuji feere-fereeji. O riiwi ginnaaji keewɗi. Iɗi anndi mo amma o haɗi ɗi haalude.
Anniya waajaade nder Galili
35 Iisa ummii illa subaka kecco, wurtii wuro Simon Piyer'en. O yehi nder nokkuure yeewne gom to neɗɗo fuu walaa, o waɗi ko du'aade. 36 Simon Piyer he wondunooɓe he mum gom ummii, tinni no tefa mo.
37 Wakkati ɓe ngiitowi to o woni, ɓe ngari ɓe mbi'i mo :
—Toy ngonnoɗaa ko himɓe fuu no tefe ?
38 Sey Iisa wi'i ɓe :
—En njah nder gure ɓadiiɗe gom, mi waajoo toon duu, ngam majjum waɗi ngarmi.
39 Iisa fiilii leydi Galili fuu. O riiwi ginnaaji dow himɓe. O waajii nder *baajorɗi leydi Galili fuu.
Nyawtol ceppinɗo gom
40 Nyannde gom gorko ceppinɗo gom wari, hofi yeeso Iisa, wi'i mo :
—Nde nii a jaɓi, aɗa waawi yamɗintinde kam !
41 Yurmeene ceppinɗo oon nanngi Iisa, nden Iisa foorti junngo mum, meemi mo, wi'i :
—Mi jaɓi, yamɗitin !
42 Wakkati mum da, ceppam ɗaam ƴuwi he gorko oon, o nyawti. 43 Iisa sallimii mo, amma fooɗi nowru makko, 44 wi'i mo :
—Hakkila, to haalan ɗum neɗɗo fuu. Umma, yah holloy hoore maa *cakkanoowo Alla mooɗon, ngaɗaa cakkol ngol *Muusa tilsini waɗee, ngam hollude himɓe ko sikka fuu walaa a yamɗiti.
45 Amma no o dilliri to Iisa, o fuɗɗi sankitidde habaru oon. Iisa waɗi wakkati, wurtataako naata huɓeere gom. Himɓe fuu no kollira mo, ngam filla nyawtol ceppinɗo oo sankitake nokku fuu. Nder nokkuuje jeewɗe tan o woni omo jooɗo. Amma ɗum fuu haɗaay jama'aare he jama'aare no ƴuwa nokku fuu no wara to makko.

*1:2 1.2 Malakiya 3.1

1:3 1.3 Esaaya 40.3