Ɗerol Pol yahde he himɓe
Filipi
Habaru dow ɗerol ngool
Pol, lilaaɗo Iisa *Almasiihu, wakkati wonnoo nder kasu *Rooma winndii ɗerol yahde he goonɗinɓe Iisa *Almasiihu wonɓe Filipi nder leydi Makedoniya, leydi tawaani ley laamu *Rooma.
Daliila binndol ɗerol ngool woni yettude goonɗinɓe Iisa *Almasiihu wonɓe Filipi ngam balla goonɗinɓe *Ursaliima, balla ka ɓe kokkowi Epaforoditus waddanaa mo (Filipi 2.25-30). O winndanii ɓe ngol ngam humpitide ɓe dow no o worri. O winndii duu ngam semmbinɗinde ɓe, ɓe ɓeyda yahde yeeso nder goonɗinol Iisa *Almasiihu. Ɓe nyemmina Iisa *Almasiihu nder leesinaaku, ɓe nyemmina ɗum kam Pol nder munyal. Ɓe tawee wakkati fuu nder belɗum ɓerne (Filipi 2.1-11). O winndanii ɓe ɗerol ngool duu ngam fooɗude hakkillo maɓɓe dow jannginooɓe fewreeɓe.
Ko winndaa wi'aa nder ɗerol ngool :
Cannooje e du'aa'u (1.1-11)
Mbuurnam daliila Almasiihu (1.12-26)
Kawtal he Almasiihu (1.27–2.18)
Lilol Timote e Epaforoditus (2.19-30)
Tilsinoore e semmbinɗinde goonɗinɓe (3.1–4.9)
Yettoore Pol ngam kokkal himɓe Filipi (4.10-20)
Baynodirol (4.21-23)
1
Cannooje
Miin Pol e Timote, minen maccuɓe Iisa *Almasiihu, mbinndani on, onon hawriine goonɗinɓe huɓeere Filipi. Miɗen canna on, onon ardiiɓe e wallooɓe hawriine goonɗinɓe. Miɗen canna on, on fuu, seniiɓe jeyaaɓe Iisa *Almasiihu. Alla *Baabiraawo men e Iisa *Almasiihu Joomiraawo men hokka on jam e moƴƴere.
Yettoore e du'aa'u
Miɗo yetta Alla am wakkati fuu nde miccitiimi on. Wakkati fuu mo ngaɗananmi on du'aa'u, on fuu, he welwelo ngaɗiranmi ɗum, ngam on mballii kam sankitidde *Habaru lobbo nder duuniyaaru, illa nyanndere arandere nde nanuɗon mo faa hannden. Mi tabbintinii ko Alla puɗɗuɗo golle lobbe nder mooɗon, tinnotoo no waɗa ɗe faa ɗe kuuɓa nder nyalaane nde Iisa *Almasiihu wartoyta.
No haani mi miilanoo on, on fuu, ir miilooji ɗii ngam mi wattii on nder ɓerne am. On fuu on naatii nder moƴƴere nde Alla hokki kam, wakkati uddaami naa wakkati noddaami ngam heedannde *Habaru lobbo naa ngam tabbinɗinde mo. Alla no seedii ko miɗo hiɗiri on, on fuu, he yurmeene Iisa *Almasiihu mawne. Wakkati ndu'otoomi fuu, miɗo ƴama Alla ɓeyda hidde mooɗon, nde ɓeydoroo nder anndal e paamal lobbal 10 ngam mbaawon senndirde no laaɓiri goonga e fewre cuɓoɗon ko wooɗi sanne. Ndenne, on laatoto laaɓuɓe ɓe ngalaa feloore nder nyalaane nde *Almasiihu wartoyta, 11 hebbinaa on golleeji dartiiɗi ƴuwɗi to Iisa *Almasiihu, ngam Alla teddinee, yettee.
Uddol Pol yaari Habaru lobbo yeeso
12 Banndiraaɓe am, miɗo hiɗi paamon ko torra ka ngonmi nder mum kaa yaarii *Habaru lobbo yeeso. 13 Ngam hakkiltooɓe kasu ɓeen fuu e himɓe nokkuuje ɗuɗɗe no anndi ko mi uddaama ngam goonɗinol am nder *Almasiihu. 14 Uddol am ngool waɗi ko ɗuɓɓe nder banndiraaɓe am duu ɓeydi hoolaade Joomiraawo. Ɓe kulataa kaden, amma he cuusal ɓe kaalirta haala Alla.
15 Goonga non, ko woɓɓe no mbaajoroo habaru *Almasiihu oon he kirodirol e pooɗodirol, amma woɓɓe no ngaɗira ɗum he anniyaaji lobbi. 16 Iɓe ngollira hidde ngam iɓe anndi Alla halfini kam hakkilanaade *Habaru lobbo oon. 17 Amma ɓeeto no mbaajoo habaru *Almasiihu he pooɗodirol, anniyaaji maɓɓe duu laaɓaa, ko ɓe miilotoo kaden, kam woni ɓeydude torra am nder uddol am ngool. 18 Ɗum kay bonnataa baafuy ! Ko hennon fuu, se nii ɗum laatake fewre naa goonga, nde habaru *Almasiihu waajaama, miɗo nana belɗum.
Goonga non, mi nanan belɗum kaden, 19 ngam miɗo anndi ko nder torraaji ɗii fuu, ko waɗi fuu, ɗi ndimanan kam kisinam daliila du'aa'uuji mooɗon e balla *Ruuhu ƴuwɗo to Iisa *Almasiihu. 20 Ngam majjum, ko ngiɗumi sanne e ko ndekumi gokka dow mum woni mi semtataa dow baafuy. Amma miɗo hoolii sanne mi teddina *Almasiihu nder am illa jooni faa abada, mbuurmi naa maaymi. 21 Ngam he giiɗe am, *Almasiihu woni mbuurnam am, maayde am duu no riiba. 22 Amma mbuurnam am nder duuniyaaru no ɓeydanan kam waɗude golle nafooje. Ndenne, mi anndaa ko cuɓotoomi. 23 Hakkillo am senndake ɗiɗi, miin kay ko ɓurmi hiɗude woni mi yaha mi jooɗidowoo he *Almasiihu, ɗum jaati ɓuri wooɗude. 24 Amma ngam naforoɗon kam mi wuura nder duuniyaaru ɓurani on. 25 Mi tabbintinii ko mi jooɗoto mi wonda he mooɗon, on fuu, ngam ɓeydon yahde yeeso he welwelo nder goonɗinol mooɗon 26 faa gartol am hakkune mooɗon ɓeydana on teddinde Iisa *Almasiihu ngam am.
Habdo ngam goonɗinol
27 Onon, ko waɗi fuu, mbuuree nder *Habaru lobbo, filla Iisa *Almasiihu he ndimaaku ngam se mi warii tuntaade on naa se mi waraay, mi nana habaru mooɗon, mi annda oɗon ngondi he anniya gooto ndaroɗon kabdon he ɓerne worre ngam goonɗinol *Habaru lobbo. 28 To on accee wayɓe mooɗon kulƴina on dow huune fuu. To maɓɓe ɗum laatoto alaama halkere, amma onon, ɗum laatanto on alaama kisinam mooɗon. Ɗum fuu ƴuwi to Alla. 29 Ngam har ko daarata *Almasiihu, Alla hokki on moƴƴere, hanaa ngam ngoonɗinon mo tan amma ngam torroɗon sabu makko duu. 30 On naatii nder habdo ngo ngi'unoɗon miɗo waɗa e ngo nanuɗon miɗo haɓee dow mum faa jooni.