Ɗerol Pol yahde he
Titus
Habaru dow ɗerol ngool
Pol, lilaaɗo Iisa *Almasiihu, winndii ɗerol ngool yahde he Titus. Titus no goonɗinɗo Iisa *Almasiihu jeyaaɗo duune Kereta. Titus no ballo Pol nder golle waaju *Habaru lobbo filla dow Iisa *Almasiihu. Pol acci mo Kereta, o ekkintina hawriine goonɗinɓe Iisa *Almasiihu wonɓe toon (Titus 1.5).
Daliilaaji binndol maggol no tati. Arannde nii, Pol winndii, hollii Titus iri jikku kaanungu laatoo jikku ardiiɗo hawriine goonɗinɓe Iisa (Titus 1.5-16). Ɗiɗaɓel, waɗande Titus saawara dow no o ekkitinirta himɓe, misaali dottiiɓe, rewɓe nayeeɓe, surbaaɓe, jokolɓe, he maccuɓe wonɓe nder hawriine goonɗinɓe Iisa *Almasiihu. Daliila tataɓo oon woni saawara dow no goonɗinɗo Iisa *Almasiihu haani jooɗoroo.
Ko winndaa wi'aa nder ɗerol ngool
Cannooje (1.1-4)
Golle gollanoowo hawriine goonɗinɓe (1.5-16)
Gollal himɓe feere-fereeje nder hawriine goonɗinɓe (2.1-15)
Semmbinɗinde Titus e kollitooje (3.1-11)
Baynodirol (3.12-15)
1
Cannooje
Ɗerol ngool ƴuwi to Pol, golloowo wakkiliiɗo he Alla, lilaaɗo Iisa *Almasiihu, binnduɗo ngol ngam maaɗa, aan Titus. Mi halfinaama waddude suɓaaɓe Alla nder goonɗinol, he anndinde ɓe goonga tawaaɗo nder kulal Alla faa ɓe ngatta gokka keɓol mbuurnam nduumiiɗam ɗam Alla mo fenataa wi'unoo illa huune fuu tagaaka. Nder wakkati darnaaɗo oon, Alla Kisinoowo meeɗen wannginii haala mum nder waaju mo o halfinnoo kam nder tilsinoore makko. Miɗo sanne, Titus, suka am goongaajo nder goonɗinol ngol kawtuɗen. Mi eelii Alla *Baabiraawo he Iisa *Almasiihu Kisinoowo meeɗen hokke jam e moƴƴere.
Golle Titus nder duune Kereta
Mi dilli mi accii ma nder duune Kereta ngam kumnaa ponnditaa golle meeɗen koddiiɗe, ndarnaa nder wuro fuu ardiiɓe hawriine goonɗinɓe hano no kaalirannomaami nii. Ardiiɗo fuu no haani laatoo gorko mo walaa fuu to felirtee, gorko mo debbo gooto, ɓiɓɓe makko duu laatoo sukaaɓe hoolniiɓe, ɓe tuumirtaake ko boni, naa rafi ɗowtanaade. Ndenne, no haani hooreejo hawriine goonɗinɓe laatoo neɗɗo mo walaa fuu to felirtee ngam dow makko Alla deki donngal golle mum. Ngam majjum waɗi o haanaa laataade neɗɗo donndiiɗo hoore, jaawɗo ɓerne, jaroowo, kaɓeteeɗo, naa giɗɗo seedere. Omo haani laataade neɗɗo bernoowo weerɓe, giɗɗo ko wooɗi, taykotooɗo, dartiiɗo, laaɓuɗo, baawɗo hoore mum, gollidoowo he haalaaji ɗi njannginaɗen goonga e goonga. Nii o waawirta semmbinɗinde ɓeeto dow jannginol goongaawol tikitakawol ngool, o waawa liɓude yeddooɓe mo duu.
10 Ngam saliiɓe tokkude goonga oon no ɗuuɗi sako woɓɓe nder goonɗinɓe ƴuwɓe he *Yahudankooɓe, nder haalaaji maɓɓe ɗi ngalaa fuu hoore ɗiin, ɓe majjinirta himɓe. 11 Iɓe kaani haɗeede haala ngam iɓe ɗon iɓe cankita kowle. Iɓe njanngina ko haandaa janngineede ngam ɓe keɓa njawdi karmundi. 12 Keretanke gom jom anndal wi'i : « Illa fil'ajal Keretankooɓe no fenooɓe, dabbaaji bonɗi, yanɓe hiɗuɓe nyaamdu. » 13 Sikka fuu walaa, goonga Keretanke oo wi'i. Ngam majjum, felu ɓe no wooɗiri heɓa goonɗinol maɓɓe laatoo goongaawol. 14 To ɓe kettinanoo taale-taaleeji *Yahudankooɓe, he tilsinooje ƴuwɗe to himɓe murtuɓe he goonga oon. 15 Huune fuu no laaɓi to himɓe laaɓuɓe. Amma walaa fuu ko laaɓi to ɓe laaɓaa e to ɓe ngoonɗinaay, ngam miilooji maɓɓe he hakkillooji maɓɓe fuu laaɓaa. 16 Iɓe mbi'a iɓe anndi Alla amma golle maɓɓe no njedda mo. Ngam ɓe wanyaaɓe, ɓe murtuɓe, ɓe mbaawtaa waɗude ko wooɗi fuu.