2
Saabe majjum, njoppon ko boni fuu: jamba e naafikaaku e haasidaaku* Maanaa haasidaaku ɗo wo nganyaandi ƴuurundi e yiɗande hoorem tan. Joomum yiɗaa goɗɗo heɓa. e nyoore fuu. No cukaloy keccoy muuyirta kosam enɗi inniraaɓe muɓɓen ni, hono noon onon du haani muuyiron konngol Laamɗo laaɓungol ngool, faa mawnon ley kisindam mon saabe maggol. Sabo Binndi ɗiin mbi'ii: «on meeɗii hinney Joomiraaɗo.» Jabuura 34.9.
Haala hayre wuurnde e haala yimɓe seniiɓe
Ngaree to Joomiraaɗo. Kanko woni hayre wuurnde nde yimɓe calii. Ammaa Laamɗo suɓake hayre nde, ina horsini nde. Onon du oɗon nga'i hono no kaaƴe buurɗe nyiɓirteeɗe suudu seniindu ni. Wo on almaami'en seniiɓe, waddanooɓe Laamɗo sadakaaji teddinooji ɗum. Laamɗo na jaɓira ɗi saabe Iisaa Almasiihu. Sabo Binndi ɗiin mbi'ii:
«Mi yowan hayre joƴƴinirde ley Siyona,
hayre suɓaande, horsunde.
Katin du goonɗinɗo nde fuu
semtintaake abada.» Esaaya 28.16.
Onon goonɗinɓe, hayre ndeen ina horsi e mooɗon. Ammaa ɓe ngoonɗinaay ɓeen, Binndi ɗiin mbi'ii ɓe:
«Hayre nde nyiɓooɓe ɓeen calii ndeen,
wo kayre laatii hoore nyimngo ngoon.§ Jabuura 118.22.
Hayre ndeen na ferga yimɓe,
na saabanoo ɗum'en boɓɓaade.»* Esaaya 8.14.
Iɓe pergoo e mayre sabo ɓe calake rewude konngol ngool. Wo noon ɓe podoranaa.
De onon kaa, wo on lenyol cuɓaangol, wo on almaami'en gollanooɓe Kaananke oon, wo on lenyol ceniingol, wo on yimɓe ɓe Laamɗo suɓanii hoore muuɗum. O suɓake on faa kaalon kabaaru moƴƴuki makko, kanko nodduɗo on ƴuuwde e nimre warude e annoora makko kaayniiɗo oon! 10 Arande on nganaano yimɓe Laamɗo, de joonin wo on yimɓe muuɗum. On keɓaayno yurmeende makko, joonin kaa on keɓii.
Haala ɗowtanaade hooreeɓe
11 Sakiraaɓe am horsuɓe, wo on hoɓɓe, yimɓe jananɓe ley adunaaru ndu. Saabe majjum, miɗo waajoo on, mboɗɗoɗon muuyɗe yonki, sabo wakkati fuu iɗe piloo halkude yonkiiji mooɗon. 12 Ngaɗee needi hakkunde yimɓe ɓe ngoonɗinaay ɓeen. Si on ngaɗii noon fu, fay si ɓe peldi on ko boni, ɓe nji'an golleeji mooɗon lobbi, de ɓe teddina Laamɗo nyannde ɓangani ɓe.
13 Njaɓanee kaanankooɓe ɓeen fuu saabe Joomiraaɗo, gilla e kaananke ɓurɗo toowde, 14 faa e hooreeɓe nelaaɓe muuɗum. Sabo kaananke nelii ɓe faa jukkoo waɗooɓe ko boni, de yetta waɗooɓe ko wooɗi. 15 Sabo ko woni muuyɗe Laamɗo dey, muɓɓiron kunnduɗe fuuyɓe majjuɓe e golleeji mooɗon lobbi. 16 On ndimɗinaama, ammaa kaybee taa ndimaaku mooɗon saabanoo on gollude ko boni. Ngorron no maccuɓe Laamɗo ni. 17 Teddinee yimɓe fuu, njiɗee sakiraaɓe goonɗinɓe ɓeen, kulee Laamɗo, teddinee kaananke mawɗo oon.
Haala jokkude Iisaa Almasiihu
18 Maccuɓe, ɗowtanee joomiraaɓe mooɗon, teddinon ɗum'en, wanaa joomiraaɓe mooɗon lobbuɓe newiiɓe ɓeen tan, ammaa fay oonyiiɓe ɓeen du. 19 Sabo neɗɗo mo toonyaaki, si torraama de munyiri saabe miilaade Laamɗo fu, waɗii ko wooɗi. 20 Si tawii a toonyiiɗo de munyuɗaa piiɗe fu, teddeengal fuu walaa e majjum. Ammaa si on ngollii ko wooɗi de munyuɗon torraaji saabe ɗuum fu, Laamɗo ina yiɗi ɗum. 21 Ɗum Laamɗo noddiri on, sabo Almasiihu torriraama saabe mooɗon. O hollii on laawol faa njokkon koyɗe makko. 22 Abada o luttaay, abada hunnduko makko du wurtinaay fewre. 23 Nde ɓe njennunoo mo ndeen, o yennitaaki ɓe. Nde ɓe torrunoo mo ndeen, o yomnitaaki ɓe e haala. O heɗorake ɓe Laamɗo carortooɗo laaɓal oon. 24 Almasiihu e hoore muuɗum ronndorake hakkeeji meeɗen e ɓanndu muuɗum dow leggal palaangal, faa maayanen hakkeeji, mbuuranen fonnditaare. On ndannaama saabe barme makko. 25 Arande, wo on baali majjuɗi, joonin kaa on ngartii to Duroowo kayboowo yonkiiji mooɗon.

*2:1 Maanaa haasidaaku ɗo wo nganyaandi ƴuurundi e yiɗande hoorem tan. Joomum yiɗaa goɗɗo heɓa.

2:3 Jabuura 34.9.

2:6 Esaaya 28.16.

§2:7 Jabuura 118.22.

*2:8 Esaaya 8.14.