^
2 Piyeer
No goonɗinɓe kaaniri wuurdude e kulol Laamɗo
No haala annabaaɓe dow Almasiihu tabitiri
Haala annabaaɓe fewreeɓe e halkere muɓɓen
Haala gartol Joomiraaɗo