Golle Nulaaɓe
1
Banndam Tawfilus, e ley dewtere am arandeere ndeen, mi winndii ko Iisaa fuɗɗi gollude e waajaade fuu, faa nyannde ƴeentinaa ndeen. Gilla nde o ƴeentinaakano ndeen o haaldii e nulaaɓe ɓe o suɓinoo ɓeen, o tindiniri ɗum'en e baawɗe Ruuhu Ceniiɗo.
Caggal nde o torranoo ndeen, o hollitii ɓe hoore makko. O hollirii ɓe e daliiliiji keewɗi imo wuuri. O wondi e maɓɓe balɗe capanɗe nay, imo haalana ɓe kabaaru laamu Laamɗo. Nyannde gomma imo nyaamda e maɓɓe, o tindini ɓe taa ɓe mboɗɗoo Urusaliima, ammaa ɓe keɗoo aadi Baabiiwo ndi ɓe narri mo ndiin.
O wi'i:
—Yaayaa na lootirannoo yimɓe batisima e ndiyam, de onon, ley balɗe seeɗa, on lootirte batisima e Ruuhu Ceniiɗo.
Ɓe fuu ɓe kawriti, iɓe ƴama mo, iɓe mbi'a:
—Joomiraaɗo, wo joonin ngartirtaa laamu Israa'iila naa?
Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—On mbaawaa anndude jamaanuuji e wakkatiiji ɗi Baabiiwo darniri baawɗe muuɗum. Ammaa nde Ruuhu Ceniiɗo wari jippii e mooɗon fu, on keɓan baawɗe, de laatoɗon seedee'en humpitooɓe kabaaru am ley Urusaliima e ley leydi Yahuudiya fuu, kam e Samariya, faa to adunaaru haaɗi.
Nde o haalnoo ɗum ndeen, o ƴeentinaa. Ɓe tiggitii, iɓe ndaara faa ruulde suddi mo.
10 Ɗo ɓe tiggitotoo kammu iɓe ndaara imo ƴeentinee ɗoon, inan worɓe ɗiɗo ɓe kaddule daneeje punti, ndarodii e maɓɓe, 11 mbi'i:
—Galilinkooɓe, ko waɗi de ndariɗon, oɗon tiggitoo kammu? Iisaa ittaaɗo e mooɗon de ƴeentinaa dow kammu oon wartan. O wartiran hono no njiiruɗon imo ƴeentiniraa dow kammu noon.
12 Ndeen nulaaɓe ɓeen ndilli waamnde wi'eteende Jaytun ɗoon, ɓe njeccii Urusaliima. Toon e Urusaliima na waɗa kilomeetere gooto. 13 Nde ɓe njottinoo fu, ɓe ƴeeŋowi suudu dowuuru to ɓe mbeerunoo toon. Piyeer e Yuhanna e Yaakuuba e Andire e Filipu e Tomaa e Bartolome e Matta e Yaakuuba ɓii Alfaa e Simon kiranoowo suudu baaba e Yahuuda ɓii Yaakuuba fuu tawaama ɗoon. 14 Ɓe fuu ɓe kawriti, ɓe laatii ɓernde wootere, iɓe tinnii e du'aare, kamɓe e minyiraaɓe Iisaa e Mariyama inna Iisaa e rewɓe woɓɓe.
No Matiyas loomtiri Yahuuda
15 Ley balɗe ɗeen, goonɗinɓe ko waɗata hono hemre e noogay kawriti. Piyeer ummii, darii hakkunde maɓɓe, wi'i:
16 —Sakiraaɓe, ina tilsi ko woni e Binndi ɗiin tabita dow Yahuuda, kolluɗo nannguɓe Iisaa laawol oon. Ruuhu Ceniiɗo haalii dow majjum e hunnduko Daawda. 17 Yahuuda na hiisenoo e meeɗen, o heɓii ngeɗu makko e gollal ngal ngollanten Joomiraaɗo. 18 Kaalisi mo o yeenanoo e gollal makko bonngal ngaal, o soodi ɗum ngesa. O boɓɓii ley magga, reedu makko seekii, teketti makko fuu mburtii, ndufi. 19 Yimɓe Urusaliima fuu nani ɗum. Ɗum waɗi de ɓe inndiri ngesa ngaan Akeldama. E ley ɗemngal maɓɓe iɗum fiirta «Ngesa Ƴiiƴam». 20 Si goonga du, dewtere Jabuura haalii e dow majjum, wi'i:
«Wuro makko laatoo winnde,
taa fay gooto hoɗa toon.» Ina winndaa du:
«Goɗɗo loomta mo.»* Jabuura 69.26, 109.8.
21 Wooɗi ndelle, tilay goɗɗo loomta mo, tawee wo gonduɗo e meeɗen ko juuti wakkati mo Joomiraaɗo men Iisaa wondunoo e meeɗen ndeen. 22 Ɗum wo gilla nde Yaayaa lootunoo mo lootagal batisima faa yaade nyannde nde o ƴeentinaa dow kammu ndeen. Gorko oon laatodoto e meeɗen seedee ummitagol Iisaa.
23 Ndeen ɓe ndarni worɓe ɗiɗo: Yuusufi bi'eteeɗo Barasaba coowirteeɗo Yustus, kam e Matiyas. 24 Ɓe ndu'ii, ɓe mbi'i:
—Joomiraaɗo, aan annduɗo ɓerɗe yimɓe fuu, faamin min mo cuɓiɗaa e ɓee ɗo ɗiɗo 25 faa ronndoo gollal nulal, loomta Yahuuda joppuɗo ɗum de yehi nokku to jeyi yahude toon.
26 Ɓe ngaɗi cumnal maɓɓe. Cumnal ngaal hawri e Matiyas. O hiisodaa e nulaaɓe sappo e ngo'o ɓeen.

*1:20 Jabuura 69.26, 109.8.