Ɓataaki Pool yaade to
Koloosiyankooɓe
1
Ɓataaki ki to am ƴuuri miin Pool nulaaɗo Iisaa Almasiihu e muuyɗe Laamɗo, miin e sakiike meeɗen Timote. Miɗen njowta on, onon seniiɓe wonɓe Koloosi, sakiraaɓe hoolniiɓe hawtuɓe e Almasiihu. Wo Laamɗo Baaba meeɗen hokku on moƴƴere e jam.
No Pool yettirta Laamɗo saabe Koloosiyankooɓe
Nde min nyaagantoo on Laamɗo, Baaba Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu fuu, min celataa yettude ɗum. Sabo min nanii kabaaru no ngoonɗinirɗon Iisaa Almasiihu e no njiɗirɗon seniiɓe fuu. Oɗon ngorri noon saabe jikke mooɗon celluɗo e ko Laamɗo resani on dow kammu ɗuum. On keɓii jikke oon nde nannoɗon konngol goonga ndeen, ɗum woni Kabaaru Lobbo. Kabaaru Lobbo oon yottake on no yottorii adunaaru ndu fuu ni, imo wa'i hono no lekki mawnoohi ndimoohi ɓiɓɓe muuɗum ni. Hono noon Kabaaru Lobbo oon worri hakkunde mooɗon onon du, gilla nyannde keɓɗon hettindaade haala hinney Laamɗo oon de paamuɗon no o wa'i jaati ni. Ɗum woni ko Epafara gollidoowo e amin korsuɗo oon waajii on. Kanko woni gollanoowo Almasiihu koolniiɗo hakkunde mooɗon. O haalanii min du njinngu mooɗon ƴuurungu e Ruuhu oon.
Saabe ɗuum, minen du, gilla min nani ɗum, min celaay nyaaganaade on Laamɗo. Miɗen ŋaaroo mo o hebbina on hakkilantaaku e paamal ngal Ruuhu hokkata ngaal, faa paamon ko woni muuyɗe makko faa wooɗa. 10 Hono noon, keɓon wuurude nguurndam mbeloojam Joomiraaɗo kawroojam e muuyɗe muuɗum e dow huunde fuu, tabiton e gollal lobbal fuu, ɓeydon anndude Laamɗo. 11 Miɗen nyaaganoo on Laamɗo katin hokka on semmbe mawɗo fodde baawɗe muuɗum tedduɗe ɗeen, faa tawreɗon tinnitaare e munyal fuu. 12 Njettiree Baabiiwo oon seyo, sabo o waɗii on fotuɓe heɓude ngeɗu e moƴƴereeji desanaaɗi seniiɓe gonɗi e annoora ɗiin.
13 O wurtinii en e baawɗe nimre, de o nanni en e laamu Ɓiyiiko korsuɗo 14 dimɗinɗo en, jaafaniiɗo en lutti meeɗen.
Haala teddeengal Almasiihu
15 Almasiihu oon woni tagaadi Laamɗo mo yi'ataake oon.
Kanko woni afo ardiiɗo dow tagoore ndeen fuu.
16 Sabo huunde fuu tagiraama saabe makko,
ko woni dow kammu e ko woni e leydi fuu,
ko yi'etee e ko yi'ataake,
bimmbeeje laamu naa kaanankaaku,
naa hoorewaaku naa baawɗe.
Saabe makko ɗum fuu ɗum tagiraa, kanko du, ɗum taganaa.
17 Imo woni gilla fay huunde walaa.
Huunde fuu na tiigunduri saabe makko.
18 Kanko woni hoore kawrital goonɗinɓe mo,
laatiingal ɓanndu makko ngaal.
Kanko woni fuɗɗoode,
kanko woni arandeejo e iirtiiɓe hakkunde maayɓe,
faa o laatoo ardiiɗo e ley huunde fuu.
19 Sabo Laamɗo muuyii ko woni e muuɗum ɗuum fuu
wona e makko, kanko Almasiihu,
20 de rewrintiniri huunde fuu e muuɗum saabe Almasiihu,
waɗi jam saabe ƴiiƴam makko ndufaaɗam dow leggal palaangal.
Ko woni dow kammu e ko woni dow leydi fuu
rewrintinaama e makko.
21 Arande, on fuu on woɗɗinooɓe Laamɗo, on laatakeno wayɓe ɗum e ley miilooji mooɗon e golleeji mooɗon bonɗi. 22 Joonin kaa, o rewrintinii on e makko saabe maayde nde Ɓiyiiko laatiiɗo ɓii-Aadama oon maayi ndeen. O waɗii ɗum faa o darna on yeeso makko tawee on seniiɓe, on ngalaa laru* Laru e sokottu fuu wo gootum. Wo nyakugol ley ko yi'etee e ko yi'ataake., on ngalaa feloore. 23 Ammaa sanaa keddoɗon e goonɗinal, laatoɗon dartiiɓe ɓe ndimmbataako. Taa mbosee jikke mo keɓuɗon wakkati mo nanuɗon Kabaaru Lobbo oon. Kabaaru Lobbo oon le, tagoore adunaaru ndu fuu waajaama o. Kanko ngollanammi, miin Pool.
No Pool durwirani kawrital goonɗinɓe Iisaa
24 Almasiihu yardake torraaji. Kawrital goonɗinɓe laatiingal ɓanndu muuɗum ngaal du tilay yardoo torraaji. Joonin, miɗo seyorii torraaji ɗiin saabe mooɗon, sabo ɗum woni ngeɗu am to torraaji Almasiihu. 25 Mi laatake golloowo kawrital goondinɓe ngaal. Laamɗo halfinii kam gollal ngaal saabe mooɗon, faa mi waajoo haala muuɗum faa hiɓɓa. 26 Haala kaan wo sirri cuuɗaninooɗo jamaanuuji gilla arande, de joonin kaa Laamɗo ɓanginanii seniiɓe muuɗum sirri oon. 27 Sabo Laamɗo anniyake anndinde ɓe sirri muuɗum mo waɗanta lenyi fuu, no sirri oon teddiri e no horsiri ni. Inan sirri oon: Almasiihu ina woni ley mooɗon, ɗuum hokkata on tannyoral wonude ley darja Laamɗo garoowo. 28 Wo kabaaru Almasiihu oon min mbaajotoo. Miɗen tindina yimɓe fuu, miɗen njannginira ɗum'en e hakkilantaaku fuu. Noon min ngaɗirta faa min njottina neɗɗo fuu yeeso Laamɗo, tawa wo kiɓɓuɗo e ley kawtal muuɗum e Almasiihu. 29 Saabe ɗuum waɗi de miɗo golla, miɗo durwa haddi baawɗe makko gonɗe e am cemmbinooje kam ɗeen.

*1:22 Laru e sokottu fuu wo gootum. Wo nyakugol ley ko yi'etee e ko yi'ataake.