Ɓataaki Yaakuuba
1
Jowtaango
Ɓataaki ki to am ƴuuri, miin Yaakuuba maccuɗo Laamɗo, maccuɗo Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu. Miɗo jowta on, onon laatiiɓe lenyi sappo e ɗiɗi cankitiiɗi ley adunaaru.
Haala goonɗinal e hakkilantaaku
Sakiraaɓe am, nde tiiɗallaaji ɗi kawtaa sii ngari ndaartindaade on fu, tiigoree ɗum fuu seyo manngo. Sabo oɗon anndi si goonɗinal mooɗon ndaartindaama fu, ɗum riman munyal. Ammaa, sanaa munyal mon yottoo faa laatoɗon hiɓɓuɓe, selluɓe e goonɗinal ɓe huunde fuu nyakaay.
Ndelle, si gooto mooɗon hakkillo muuɗum nyakii fu, ŋaaro Laamɗo, heɓan. Sabo Laamɗo wo kokkoowo yimɓe fuu faa wooɗa, tawa feldaay joomum ko ŋaarii ɗuum. Ammaa sey joomum ŋaaroroo goonɗinal tawee sikkitiraay, sabo cikkitiiɗo ina nanndi e bempeƴƴe ɗe henndu hooƴata, ina soggi yaade. Taa neɗɗo ga'uɗo hono nii miiloo heɓan fay huunde to Joomiraaɗo. Wo o neɗɗo jom ɓerɗe ɗiɗi. O anndaa ko o jokkata: hannden to, jaango ga.
Haala talkaaku e danyal
Sakiike goonɗinɗo si tawii wo talkaajo fu, mantoroo ko Laamɗo toowni ɗum. 10 Jom jawdi du, mantoroo ko Laamɗo leeƴini ɗum. Sabo jom'en jawdi paltorto hono pinndi ley ngesa. 11 Si naange fuɗii, wulii fu, yoornan funngo ngoon. Pinndi ndiin saaman, ŋari mayri fuu ƴuwa. Hono noon du jom jawdi oon ɗaylirta, golleeji ɗi jokki fuu mbona.
Haala torraaji e jarribooje
12 Barke woodanii neɗɗo fuu munyuɗo ley tiiɗallaaji ndaartindotooɗi ɗum. Sabo nde o ndaardaa o jarraaɗo ndeen, o teddinirte kufune mo Laamɗo aadii hokkude yiɗuɓe ɗum, ɗum woni nguurndam nduumiiɗam. 13 Si neɗɗo jarribaama, taa wi'a: «Laamɗo jarribii kam.» Sabo fay gooto waawaa jarribaade Laamɗo, wooɗi kam du, jarribataako fay gooto. 14 De ko woni dey, neɗɗo ina jarribee si muuyɗe muuɗum bonɗe pooɗii ɗum, eytii ɗum. 15 Caggal ɗuum, si muuyɗe bonɗe aawaama fu, ndiman hakke. De si hakke mawnii fu, riman maayde.
16 Sakiraaɓe am horsuɓe, taa accee mbosineɗon. 17 Moƴƴere lobbere e dokkal kiɓɓungal fuu, to dow kammu ƴuurata, to Baabiiwo taguɗo annooraaji kammu, mo waylitataako. O nanndaa e ɗowkiiji baylitotooɗi. 18 Saabe muuyɗe makko o waɗiri en ɓiɓɓe makko, o rimtiniri en konngol makko goongawol faa laatoɗen artiiɓe e ko o tagi.
Haala nanude konngol Laamɗo de jokka
19 Sakiraaɓe am horsuɓe, paamon: neɗɗo fuu yaawa hettindaade, de taa yaawa haalude, taa yaawa tikkude. 20 Sabo tikkere ɓii-Aadama gollataa ko fonnditii yeeso Laamɗo. 21 Ndelle, njoppee huunde fuu ko tuuni e ko boni, njaɓɓoroɗon konngol ngol Laamɗo aawi e ɓerɗe mooɗon ngool e leeƴinkinaare. Ingol waawi hisinde yonkiiji mooɗon.
22 Wooɗi, taa kaaɗee e hettindanaade konngol ngool tan, ammaa ngaɗon ko ngol wi'i. Si wanaa noon, on kiilii ko'e mooɗon. 23 Sabo kettintooɗo konngol de jokkaay ko ngol wi'i, ina wa'i hono ƴeewoowo hoore muuɗum e daandorgal de yi'a no yeeso mum worri. 24 Imo ƴeewa hoore makko, de si o dillii fu, wakkati gooto o yeggitan no o wa'i. 25 Ammaa neɗɗo fuu taykotooɗo yamiroore hiɓɓunde rimɗinoore ndeen, si heddake e mayre fu, laatoto hono golliroowo konngol ngool, wanaa hono nanoowo tan de yeggita. Wo oon neɗɗo barkintee e golle muuɗum.
26 Neɗɗo fuu jogoriiɗo hoore muuɗum wo diinanke lobbo, si tawii dawrantaa ɗemngal muuɗum fu, hiilii hoore mum. Neɗɗo oon le, walaa fuu ko nafata e diina muuɗum. 27 Diina laaɓuka ceniika yeeso Laamɗo Baaba meeɗen kam woni: wallude rewɓe talkaaɓe ɓe goriraaɓe muɓɓen maayi e atiime'en ley ɓillaare muɓɓen, e haybude hoore muuɗum e tuundi adunaaru.