Linjiila Iisaa
mo Marku winndi
1
No Yaayaa waajorii
(Matta 3.1-12, Lukka 3.1-18, Yuhanna 1.19-28)
Ɗum woni fuɗɗoode Kabaaru Lobbo haala Iisaa Almasiihu Ɓii Laamɗo. Ina winndaa e dewtere annabi Esaaya:
«Laamɗo wi'ii: Ndaaree, mi ardinante nulaaɗo am moƴƴinane laawol.* Malakiya 3.1.
Daande ina ƴeewnoo ley ladde na wi'a:
Moƴƴinee laawol Joomiraaɗo,
ndartinee ɗati makko.» Esaaya 40.3.
Nulaaɗo oon woni Yaayaa lootoowo lootagal batisima Ɗo wi'ete lootagal batisima dow haala batisima Yaayaa fu, lootagal tuubu maa mutineede du na wi'ee.. O ɓangii ley ladde, imo gooyna yimɓe tuuba, lootiree lootagal batisima faa hakkeeji muɓɓen njaafee. Yimɓe leydi Yahuudiya e yimɓe Urusaliima fuu ngari to makko. Iɓe kaalta hakkeeji maɓɓe, de Yaayaa ina loota ɓe lootagal batisima ley gooruwol Urdun. Yaayaa ina ɓornii kaddule gaɗiraaɗe leeɓi geelooɗi, ina haɓɓii kaɓɓorgol nguru, ina wuuri baɓɓatti e njuumndi ladde. Imo waajoroo daande toownde, imo wi'a:
—Ɓurɗo kam baawɗe waran gaɗa am, mi fotaay fay turaade mi haɓɓita ɓoggi paɗe makko. Miin, ndiyam batisima lootirmi on, de kanko kaa, Ruuhu Ceniiɗo o lootirta on.
No Iisaa batisiraa e no Ibiliisa jarriborii mo
(Matta 3.13-4.11, Lukka 3.21-22, 4.1-13)
Ley balɗe ɗeen, Iisaa ƴuuri Nasaraatu ley leydi Galili, wari, de Yaayaa looti mo lootagal batisima ley gooruwol Urdun. 10 Wakkati mo o wurtotonoo ndiyam ɗaam oon, o yi'i kammu na udditii, o yi'i Ruuhu Ceniiɗo ina jippoo e makko hono no wuugaandu ni. 11 Ndeen daande ƴuuri dow kammu, wi'i:
—Aan woni Ɓiyam mo korsinmi, aan ceyortoomi.
12 Wakkati oon fu, Ruuhu Laamɗo yaari mo ley ladde. 13 O waɗi toon balɗe capanɗe nay, Seyɗaani ina jarriboo mo. Imo woni hakkunde kulle ladde, maleyka'en ina ngollana mo.
No Iisaa noddiri taalibaaɓe arandeeɓe
(Matta 4.12-22, Lukka 4.14-15, 5.1-11)
14 Caggal uddeede Yaayaa ley kasu, Iisaa yehi Galili ina waajoo Kabaaru Lobbo haala Laamɗo, 15 ina wi'a:
—Wakkati warii, laamu Laamɗo ɓadake. Tuubee, ngoonɗinee Kabaaru Lobbo.
16 Iisaa ina yaha hunnduko maayo Galili, ɗoon yi'i Simon e minyum Andire ina paɗɗa fiiliiji muɓɓen ley maayo ngoon. Wo ɓe nanngooɓe liƴƴi. 17 Iisaa wi'i ɓe:
—Njokkee kam, mi waɗan on filotooɓe yimɓe.
18 Wakkati oon ɓe njoppi fiiliiji maɓɓe ɗiin, ɓe njokki mo. 19 O yehi yeeso seeɗa, o yi'i Yaakuuba ɓii Jebede e minyum Yuhanna ley laana muɓɓen ina moƴƴintina fiiliiji. 20 Wakkati oon fu, o noddi ɓe. Ɓe njoppi baabiiɓe Jebede, kam e gollooɓe muuɗum ley laana kaan, ɓe njokki mo.
No Iisaa danniri gorko gonduɗo e ginnaaru
(Lukka 4.31-37)
21 Caggal ɗuum, ɓe njehi ngalluure Kafarnahum. Nyannde fowteteende, Iisaa naati suudu waajordu, fuɗɗi waajaade. 22 Tawaaɓe ɗoon ɓeen kaaynaa e waaju makko oon, sabo o waajorake ɓe no jom baawɗe ni, wanaa hono jannginooɓe Tawreeta. 23 Gorko gonduɗo e ginnaaru ina woni e waajordu nduun, wulli, 24 wi'i:
—Aan Iisaa mo Nasaraatu, ɗume jomi ma e amin? A warii faa kalkaa min naa? Miɗo anndi ko ngonɗaa, a Ceniiɗo ƴuuruɗo to Laamɗo!
25 Iisaa sappani ginnaaru nduun e semmbe, wi'i:
—Deƴƴina, yaltu e makko!
26 Ginnaaru nduun dimmbi gorko oon semmbe, feekii feekaango toowngo, yalti e makko. 27 Jamaa oon fuu ɗum haaynii ɗum, heddii ina ƴamundura:
—Ɗum wo ɗume? Ɗum wo anndal kesal koy! Imo yamira fay ginnaaji de iɗi ɗowtanoo mo.
28 Wakkati gooto kabaaru makko sankitii ley leydi Galili fuu.
No Iisaa selliniri nyawɓe heewɓe
(Matta 8.14-17, Lukka 4.38-41)
29 Nde ɓe njaltunoo waajordu nduun ndeen, ɓe njehi wuro Simon e Andire. Yaakuuba e Yuhanna njaadi e maɓɓe. 30 Esoo Simon debbo ina fukkii wo jontaaɗo. Iisaa yottii tan, haalanaa haala makko, 31 ɓattitii mo, nanngi junngo makko, ummini mo. Wakkati oon o daɗi e jontere makko, de o weerni ɓe.
32 Wakkati futuro nde naange yannoo fuu, yimɓe ngaddani Iisaa nyawɓe e wonduɓe e ginnaaji fuu. 33 Ngalluure ndeen fuu hawriti to dammbugal ngaal. 34 O danni nyawɓe heewɓe, nyawɓe nyawuuji ɗi kawtaa sii. O riiwi ginnaaji keewɗi, o accataa ɗi kaala, sabo iɗi anndi mo o woni.
No Iisaa waajorii ley Galili
(Lukka 4.42-44)
35 Jaango majjum, Iisaa hejji gilla law, yehi nokku perwuɗo ina waɗa toon du'aare. 36 Simon e wonduɓe e muuɗum ina piloo mo. 37 Nde ɓe njiinoo mo ndeen, ɓe mbi'i mo:
—Yimɓe fuu ina pile.
38 Iisaa wi'i ɓe:
—En njaha ley gure ɓadiiɗe ɗeen faa mi waajoo toon du, sabo wo ɗuum waddi kam.
39 O yehi ley leydi Galili fuu, imo waajoo ley cuuɗi maɓɓe baajorɗi, imo riiwa ginnaaji.
No Iisaa selliniri ceppinɗo
(Matta 8.1-4, Lukka 5.12-16)
40 Gorko ceppinɗo wari dikkinii yeeso makko, nyaagii mo, wi'i:
—Si a muuyii fu, aɗa waawi dannude kam faa mi laaɓa.
41 Iisaa yurmii mo, foorti junngo muuɗum, meemi mo, wi'i:
—Mi muuyii, daɗu!
42 Wakkati oon, ceppam ɗaam dilli e gorko oon, o daɗi. 43 Wakkati oon fu, Iisaa yoppi mo de gongini mo, 44 wi'i:
—Tinna, taa humpitin fay gooto. Ammaa yahu holloy hoore maa almaami, ngaɗanaa laaɓugol maa ngol sadaka mo Muusaa yamiri oon, faa faamina ɓe a daɗii.
45 Ammaa kanko, ko o dillu ɗoon fu, o fuɗɗi sankitinde kabaaru oon. Ɗum waɗi de Iisaa waawaa naatude galluuje si yimɓe paamanii ɗum. O heddii ladde, yimɓe ina ƴuura tatteeji fuu ina ngara to makko.

*1:2 Malakiya 3.1.

1:3 Esaaya 40.3.

1:4 Ɗo wi'ete lootagal batisima dow haala batisima Yaayaa fu, lootagal tuubu maa mutineede du na wi'ee.