Ɓataaki Pool yaade to
Filipiyankooɓe
1
Miin Pool e Timote, maccuɓe Iisaa Almasiihu, mbinndani ɓataaki ki kawrital goonɗinɓe Almasiihu gonngal ngalluure Filipi. Miɗen njowta on, onon seniiɓe hawtuɓe e Iisaa Almasiihu ɓeen, onon e hooreeɓe e gollanooɓe kawrital ngaal fuu. Wo Laamɗo Baaba meeɗen e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu kokku on moƴƴere e jam.
No Pool yettirta Laamɗo saabe Filipiyankooɓe
Miɗo yetta Laamɗo nde miccitiimi on fuu. Wakkati ndu'antoomi on fuu, wo e seyo. Sabo gilla nyannde ngoonɗinɗon Kabaaru Lobbo haala Iisaa faa joonin oɗon ndarodii e am. Miɗo tannyori, Laamɗo puɗɗuɗo gollal lobbal e mooɗon oon, jokkan ɗum faa ɗum hiɓɓa nyalaande gartol Iisaa Almasiihu. Miɗo haani miilanaade on ɗum, sabo hakkillo am ina woni e mooɗon. E ley ko kaɓɓaami e ko ndaraniimi tabintinde Kabaaru Lobbo o ɗuum, on fuu on kawtu e am moƴƴere nde Laamɗo hokkata kam ndeen. Laamɗo ina seedii miɗo horsiniri on fuu korsa Iisaa Almasiihu. Inan ko nyaagantoomi on Laamɗo: wo njinngu mooɗon ɓeydoroo yeeso, wondude e anndal e paamal, 10 faa mbaawon suɓaade ko ɓuri fuu moƴƴude. Ndeen on laatoto laaɓuɓe ɓe ngalaa feloore nyannde nde Iisaa Almasiihu wartowi. 11 On laatoto du hebbinaaɓe golleeji ponnditiiɗi ƴuuruɗi e Iisaa Almasiihu, faa Laamɗo teddinee, yettee.
No uddeede Pool ɓeydirani Kabaaru Lobbo yahude yeeso
12 Sakiraaɓe, ko njiɗumi anndon dey, torra keɓuɗo kam oon waddanii Kabaaru Lobbo oon yaarude yeeso. 13 Si goonga doomooɓe laamordu ndu e heddiiɓe ɓeen fuu paamii wo saabe Iisaa Almasiihu kaɓɓiraami. 14 Ko ɓuri heewude e sakiraaɓe du, geƴƴelle am ɗe ɓeydanii ɗum'en hoolaade Joomiraaɗo. Ɗum waɗi de iɓe mbaajoroo konngol Laamɗo ngol rafi kulol.
15 Goonga, woɓɓe ina mbaajoo kabaaru Iisaa Almasiihu o saabe kiram e kalala, ammaa woɓɓe na ngoni e anniyaaji lobbi. 16 Ɓeen ngolliranta Almasiihu njinngu, sabo iɓe anndi Laamɗo hokkii kam daranaade Kabaaru Lobbo oon. 17 Ammaa ɓeya ɓeen mbaajorto kabaaru Almasiihu faa nafa ɗum'en kam'en tan. Anniyaaji maɓɓe mbooɗaa. Ko ɓe miilotoo dey, ɓeydande kam torra ley haɓɓeede am. 18 Ɗum kaa bonnataa fay huunde! Ko waawi laataade fuu, si Iisaa Almasiihu inndaama tan ina heƴa. Nde laatii anniya bonɗo naa anniya lobbo fuu, miɗo seyii.
Goonga, mi seyoto caggal muuɗum du 19 sabo miɗo anndi ɗum fuu ɗum sakitanto kam kisindam saabe du'aawuuji mon e ballal Ruuhu Iisaa Almasiihu. 20 Ko woni e hakkillo am e ko keɗiimi sanne, wo mi hersataa e dow fay huunde. Wooɗi du, mi heddodoo e cuusal faa ko hewtii kam fuu mawnina Almasiihu gilla joonin faa abada, nde mbuurumi e nde maayumi fuu. 21 Sabo miin e hoore am, Almasiihu woni nguurndam am, maayde du wo tino am. 22 Ammaa si miɗo heddii miɗo wuuri fu, ɗum waddanan kam gollude gollal nafoowal. Ndelle mi anndaa ko cuɓotoomi. 23 Hakkillo am feccake pecce ɗiɗi: ko ɓurumi yiɗude, yahude mi jooɗodowoo e Almasiihu. Ɗuum ɓuri fuu woodde. 24 Ammaa mi heddoo miɗo wuuri ɓuri nafude on, onon kaa. 25 Miɗo tannyori ɗum, miɗo anndi mi heddoto e adunaaru mi wonda e mooɗon on fuu, faa njaaron yeeso e goonɗinal, de ceyoɗon ley maggal. 26 Ndeen gartol am hakkunde mooɗon ɓeydanan on mantoraade Iisaa Almasiihu saabe ko waɗani kam.
Haala daranaade Kabaaru Lobbo
27 Ko laatii fuu, mbuuree nguurndam kawroojam e Kabaaru Lobbo haala Iisaa Almasiihu. Ndeen si mi warii mi ndaarii on, naa si mi waraay fu, mi nanan kabaaru mooɗon, mi faaman oɗon keddii e anniya gooto, oɗon ndarodii gootum e haɓɓaade e goonɗinal Kabaaru Lobbo oon. 28 Ndeen du, tawan on accataa wayɓe kulɓina on e dow fay huunde. Ko tinnotoɗon ɗuum wo maande ɓe kalkan, de onon kaa, kison. Ɗum fuu, Laamɗo waɗata. 29 Laamɗo waɗanii on moƴƴere saabe Almasiihu. Wanaa faa ngoonɗinon mo tan nde waɗiraa, wo faa torreɗon saabe makko du. 30 Sabo si goonga, en kawtu haɓo ngo njiiɗon miɗo haɓee, e ngo nanoton miɗo haɓee faa hannden ngoon.