Ɓataaki Pool yaade to
Tiitu
1
Ɓataaki ki to am ƴuuri, miin Pool. Mi maccuɗo Laamɗo, mi nulaaɗo Iisaa Almasiihu faa mi waɗa suɓaaɓe Laamɗo ɓeen ngoonɗina ɗum, ɓe annda du goonga potuɗo e kulol Laamɗo. Goonɗinal e anndal ngaal na njowii dow jikke meeɗen heɓude nguurndam nduumiiɗam. Laamɗo, mo fenataa, mo bonnataa amaana oon, aadinoo hokkude nguurndam ɗaam gilla jamaanuuji puɗɗaay. Nde sarɗi* sarɗi wo wakkati podanooɗo. makko oon yottinoo ndeen, kanko Laamɗo kisinoowo en oon, o ɓangini konngol makko, katin du o yamirii mi halfinee waajaade ngol. Tiitu, miɗo jowte. A ɓiyam jaati saabe goonɗinal Iisaa ngal kawtuɗen e muuɗum ngaal. Wo Laamɗo Baaba meeɗen e Iisaa Almasiihu kisinoowo en kokke moƴƴere e jam.
No Tiitu golliri ley Kereta
Mi wayrii ma e ruunde Kereta faa ponnditaa golleeji keddiiɗi, faa njoƴƴinaa du mawɓe kawrital goonɗinɓe ley wuro fuu hono no njamirmaami ni. Tawee mawɗo oon walaa feloore, wo jom deekiiwo gooto, tawee ɓiɓɓe muuɗum du wo goonɗinɓe ɓe yimɓe mbaawaa feldude ɗum'en e rafi nanngitaare naa salaare. Sabo hooreejo kawrital goonɗinɓe, wo golle Laamɗo o halfinaa. Ndelle ina tilsi joomum tawee walaa feloore, wanaa mawninkiniiɗo, wanaa jaawɗo ɓernde, wanaa jaroowo doro, wanaa kaɓeteeɗo, wanaa nyaamoowo riba. Joomum ina haani laataade jippinoowo weerɓe, jiɗɗo ko wooɗi, hakkilanteejo, ponnditiiɗo, kulɗo Laamɗo, nanngitiiɗo. Sanaa tawee joomum ina haɓɓodii e konngol koolniingol ngol sanne, no ngol waajoraa ni. Hono noon joomum waawirta semmbinirde yimɓe e waaju celluɗo oon, katin du waawa liɓude yeddooɓe ɗum ɓeen.
10 Sabo heewɓe calake jokkude goonga, laatake haalooɓe haalaaji ɓoli, hiilooɓe yimɓe. Ko ɓuri heewude wo hakkunde Alhuudiyankooɓe goonɗinɓe Iisaa. 11 Ina tilsi kunnduɗe maɓɓe muɓɓee, sabo iɓe mbonnira galleeji keewɗi waaju mo haanaa waajeede, faa ɓe keɓira ɗum ceede no harmiri.
12 E ley keretankooɓe, gooto maɓɓe mo ɓe njogorii wo annabaajo, wi'i: «Keretankooɓe wo fenooɓe wakkati fuu, wo ɓe daabaaji bonɗi, ɓe guugaaɓe jaayɓe.» 13 Ko keretanke oon wi'i ɗuum wo goonga. Ɗum le, dartin ɓe e semmbe, faa ɓe keɓa goonɗinal cellungal, 14 ɓe ŋootta jokkude taali Alhuudiyankooɓe, kam e jamirooje yimɓe yoppuɓe goonga ɓeen. 15 Huunde fuu ina laaɓani laaɓuɓe. Ammaa tuunɓe ɓerɗe e ɓe nganaa goonɗinɓe ɓeen, fay huunde laaɓanaay ɗum'en, sabo hakkillooji maɓɓe e miilooji ɓerɗe maɓɓe fuu ina tuuni. 16 Iɓe mbi'a iɓe anndi Laamɗo, ammaa golleeji maɓɓe ina kolla ɓe anndaa mo. Wo ɓe nyiddiniiɓe, saliiɓe, fay gollal lobbal gootal ɓe mbaawaa gollude.

*1:3 sarɗi wo wakkati podanooɗo.