طٜرٜوٛلْ نغٛلْ بُلُسْ وِنْدَنِ
کٛلٛوسِيَنْکٛعٜنْ
حَبَرُ دٛوْ طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ
بُلُسْ لِلَاطٛ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ وِنْدِ طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ دُوٻِ 60 غَطَ دَݧْنغٛلْ يٜىٰسُ؞ اٛ وِنْدَنْغٛلْ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ وٛنْٻٜ غَرِيرِ کٛلٛوسِ نغٛنْدِ ندٜرْ لٜيْدِ اَاسِيَ ڤَمَرْدِ، فُونَ اَافِسَ؞ ٻٜعٜ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ نَاع بُلُسْ اَرْتِ يَارَنْکِٻٜ حَبَرُ بٜلْطُمْ، اَمَّا اٛ يِعِي اٜ حَانِ اٛ وَلَّٻٜ، سٜيْ اٛ لِلْدَنِٻٜ وَعَجِنٛوٻٜ دَغَ لٜيْدِ اَافِسَ؞ اٛ نَنِي حَبَرُ اٜ وٛودِ مٛودِٻّٜ فٜوْرٜ ندٜرْ مَٻّٜ اٜ ٻٜ مبِعَ تٛ نٜطّٛ اٜ يِطِ اَنْدَ اَللَّه حِسَ، دٛولٜ مَوْنِنَ وٛٻّٜ مَلَاعِکَعٜنْ اٜ غِنِّ اٜ غٛطِّ لَامُوجِ غٛنْطِ دٛوْ اٜ لٜيْ، ندٜنْ تٛکَّ غٛطِّ ندٛنُوجِ بٛ نَادُکِ اٜ دٛوکَاجِ دٛوْ ݧَمْندُ اٜ کُوطٜ فٜىٰرٜ‑فٜىٰرٜ؞
بُلُسْ وِنْدِي طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ نغَمْ حٛلَّ اٜکِّتِنٛلْ نغٛلْ تٛکَّايِ لَاوٛلْ، اٛ حٛلِّٻٜ اِرِ اٜکِّتِنٛلْ نغٛلْ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ حَانِ تٛکَّ؞ اٛ وِعِٻٜ يٜىٰسُ تَنْ وَاوَتَ حِسْنَ نٜطّٛ؞ کَدِنْ بُلُسْ وِعِي بَرْکَ اَلْمَسِيحُ اَللَّه تَغِ دُونِيَارُ، بَرْکَ مَاکٛ اٜ مٛ سِرْيٛوتِرَ دُونِيَارُ اٜ مَاکٛ؞ سُمْڤٛوتِرْکِ اٜ اَلْمَسِيحُ تَنْ وَطَتَ نٜطّٛ حٜٻَ کَمُّندٜ حِسُکِ؞ بُلُسْ حٛلِّي نٛ نٜطّٛ سُمْڤٛوتِرْتَ اٜ اَلْمَسِيحُ بٛطُّمْ؞
1
مِنْ بُلُسْ مٛ اَللَّه سُٻِ وَرْتَ لِلَاطٛ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ وِنْدِ طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ حَوْتِ اٜ بَنْدِرَاوٛ مٜىٰطٜنْ تِمٛوتِ؞
مِنْ مبِنْدَنْغٛلْ يِمْٻٜ اَللَّه تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ اٜ غٛونغَ غٛنْٻٜ کٛلٛوسِ؞
اَللَّه ݧَاکٛ مٜىٰطٜنْ مٛ دٛوْ بَرْکِطِنَعٛنْ حٛکَّعٛنْ جَمْ؞
دٛعَارٜ يٜتُّکِ اَللَّه
کٛو ندٜيٜ تٛ اٜ مِنْ نغَطَنَعٛنْ دٛعَارٜ اٜ مِنْ نغٜتَّ اَللَّه ݧَاکٛ جٛومِرَاوٛ مٜىٰطٜنْ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ؞ اٜ مِنْ نغٜتَّمٛ نغَمْ مٛوطٛنْ، نغَمْ مِنْ نَنِي نٛ کٛولٛرِيطٛنْ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ اٜ نٛ نغِرُّطٛنْ فُو يِمْٻٜ اَللَّه؞ اٛنْ نغَطَ نٛنْ نغَمْ اٛنْ تَبِّتِنِي اٛنْ کٜٻَيْ مبَرْجَارِ ندِ اَللَّه رٜسَنِعٛنْ تٛنْ دٛوْ؞ اٛنْ نَنِي حَبَرُ طُعُمْ فِي طُمْ کَمِّيطٛنْ دَغَ اَرَنْدٜ ندٜرْ وٛلْدٜ غٛونغَ، وَاتٛ حَبَرُ بٜلْطُمْ طُمْ نَنْطٛنْ؞ حَبَرُ بٜلْطُمْ طُعُمْ اٜ طُمْ بَرْکِطِنَ يِمْٻٜ اٜ طُمْ سَنْکِتٛو ندٜرْ دُونِيَارُ فُو، نٛنْ نٛ طُمْ وَطِ ندٜرْ مٛوطٛنْ، دَغَ ݧَلْندٜ ندٜ نَنْطٛنْطُمْ ݧَلْندٜ ندٜ ڤَامُطٛنْ بٛطُّمْ نٛ اَللَّه يِطِرِ يِمْٻٜ؞ اٛنْ نَنِي حَبَرُ بٜلْطُمْ طُعُمْ دَغَ تٛ اَبَافَرَسْ مٛ مِنْ نغِطِ، مٛ مِنْ کُودَتَ؞ اٛ کُوَنٛووٛ يٜىٰسُ اٜ غٛونغَ ندٜرْ مٛوطٛنْ؞ کَنْکٛ حٛکِّمِنْ حَبَرُ يِدّٜ مٛوطٛنْ پِوٛيْندٜ تٛ رُوحُ اَللَّه؞
نغَمْ مَاجُمْ، دَغَ ݧَلْندٜ ندٜ مِنْ نَنِ حَبَرُ طُمْ اٜ مِنْ نغَطَنَعٛنْ دٛعَارٜ؞ اٜ مِنْ تٛرٛو اَللَّه وَطَعٛنْ نغَرْتٛنْ غٛودُٻٜ فَامُ کٜوْطُمْ دٛوْ کٛ اٛ يِطِ نغَطٛنْ؞ طٛنْمَا اٜ مِنْ تٛرٛومٛ کٜٻٛنْ فَامُ اٜ اَنْدَلْ طُمْ رُوحُ اَللَّه حٛکَّتَ؞ 10 اٜ مِنْ نغَطَنَعٛنْ ندٜعٜ دٛعَارٜ نغَمْ مبَاوٛنْ نغَطٛنْ جٛنْدٜ حَانُندٜ تٛکُّٻٜ جٛومِرَاوٛ نغَطَ، ندٜنْ نغَرْتٛنْ بٜلْنَنٛوٻٜمٛ ٻٜرْندٜ کٛو ندٜيٜ، جٛنْدٜ مٛوطٛنْ وُرْتِنَ کٛو اِرِ طٜيٜ کُوطٜ بٛطّٜ، ندٜنْ ٻٜيْدٛنْ اَنْدُکِ اَللَّه؞ 11 اَللَّه سٜمْبِطِنَعٛنْ اٜ فُو سٜمْبٜ بَوْطٜ مَاکٛ تٜدُّطٜ، اٛ وَطَعٛنْ ندَرٛوطٛنْ اٜ سٜمْبٜ نغَمْ مبَاوٛنْ مُݧٛنْ ندٜرْ کٛو طُمٜ کٛ حٜٻِعٛنْ، 12 اٛنْ نغٜتَّ ݧَاکٛ مٛ دٛوْ ندٜرْ بٜلْطُمْ ٻٜرْندٜ؞ کَنْکٛ وٛنِ غَرْتِرْطٛعٛنْ کٜوْتُٻٜ کٜٻَ غٜطَلْ ندٜرْ کٛ اٛ رٜسَنِ يِمْٻٜ مَاکٛ ندٜرْ لَامُ مَاکٛ طُمْ جَيْنغٛلْ؞ 13 اٛ حِسْنِيعٜنْ دَغَ بَوْطٜ ݧِوْرٜ طٜ شٜيْطَنْ، اٛ نَتِّنِيعٜنْ ندٜرْ لَامُ ٻِطّٛ مَاکٛ مٛ اٛ يِطِ؞ 14 لَاوٛلْ ٻِطّٛ اٛنْ اٛ رِمْطِنِيعٜنْ اٛ يَافَنِيعٜنْ حَکّٜ مٜىٰطٜنْ؞
يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ ٻُرِي کٛو مٛيٜ
15 نغِکُّ اَلْمَسِيحُ مٛ نغِعٜتٜنْ طُمْ غٛعٛ اٜ نغِکُّ اَللَّه مٛ يِعَتَاکٜ؞ اٜ مٛ طٛنْ کٛ اَللَّه تَغَ کٛو طُمٜ، اٛ مَوْطٛ دٛوْ کٛو طُمٜ کٛ تَغَا؞ 16 بَرْکَ مَاکٛ اَللَّه تَغِ کٛو طُمٜ غٛنْطُمْ دٛوْ اٜ لٜيْ، کٛ يِعٜتٜىٰ اٜ کٛ يِعَتَاکٜ، حَوْتِ اٜ مَلَاعِکَعٜنْ، اٜ غِنِّ، اٜ کٛو طُمٜ غٛودُطُمْ لَامُ اٜ بَوْطٜ؞ کٛو طُمٜ کَنْکٛ تَغِطُمْ، ندٜنْ نغَمْ مَاکٛ کٛو طُمٜ تَغَا؞ 17 اَلْمَسِيحُ اٜ طٛنْ کٛ کٛو طُمٜ تَغٜىٰ، بَرْکَ مَاکٛ کٛو طُمٜ اٜ يَحَ يٜىٰسٛ؞ 18 اَلْمَسِيحُ وٛنِ حٛورٜ ٻَنْدُ، وَاتٛ تٛکُّٻٜمٛ؞ کَنْکٛ حٛکِّ ٻَنْدُ ندُنْ يٛنْکِ؞ کَنْکٛ وٛنِ اَرْتُطٛ اُمَّاکِ دَغَ مَيْدٜ، نغَمْ اٛ وَرْتَ مَوْطٛ دٛوْ کٛو طُمٜ؞ 19 نغَمْ اَللَّه سُٻِي وَطَ فُو نغِکُّ مُوطُمْ اٜ بَوْطٜ مُوطُمْ ندٜرْ ٻِطّٛ مُوطُمْ؞ 20 بَرْکَ ٻِطّٛ اٛنْ اَللَّه سِرْيٛوتِرِ حٛورٜ مُوطُمْ اٜ کٛو طُمٜ غٛنْطُمْ دٛوْ اٜ لٜيْ؞ اٛ سِرْيٛوتِرَ اٜ مَاجُمْ بَرْکَ پِيپَمْ ٻِطّٛ اٛنْ ندُفَاطَمْ دٛوْ غَافَانغَلْ؞
21 ندٜنّٛ اٛنْ نغٛطِّتَکٜ اَللَّه، اٛنْ وَݧْوَݧْٻٜ مَاکٛ نغَمْ ٻٜرْطٜ مٛوطٛنْ نغَݧِيمٛ ندٜنْ نغَمْ اٛنْ کُوَ کُوطٜ کَلُّطٜ؞ 22 اَمَّا جٛونِ اَللَّه سِرْيٛوتِرِ اٜ مٛوطٛنْ بَرْکَ مَيْدٜ ٻِطّٛ مَاکٛ، نغَمْ اٛ وَرْتِرَعٛنْ شٜنِيٻٜ، لَٻّٜ ٻٜ نغَلَا کٛ طُمْ وُلّٛرْتٛوٻٜ يٜىٰسٛ مَاکٛ؞ 23 اٛنْ نغَرْتَيْ نٛنْ تٛ نِي اٛنْ ݧَمْرِي يٜىٰسٛ اٜ حٛولَاکِ يٜىٰسُ، اٛنْ شٜمْبِطِي، اٛنْ دَرَکٜ بٛطُّمْ دٛوْ کَمُّندٜ ندٜ نغَطّٛنْ شَرٜلْ نغٜلْ نَنْطٛنْ حَبَرُ بٜلْطُمْ؞ حَبَرُ بٜلْطُمْ طُمْ وَعَجِنَنَامَ کٛو طُمٜ کٛ تَغَا غٛنْطُمْ ندٜرْ دُونِيَارُ؞ مِنْ بُلُسْ، مِ وَرْتِي مَشُّطٛ طُعُمْ حَبَرُ بٜلْطُمْ؞
کُوغَلْ بُلُسْ ندٜرْ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ
24 جٛونِ اٜ مِ نَنَ بٜلْطُمْ ندٜرْ تٛرَّاجِ طِ نجَرَيْمِ نغَمْ مٛوطٛنْ؞ اٜ مِ يٛتِّنَ تٛرَّ کَ يٜىٰسُ سِرْيَنِييَمْ مِ يَرَ ندٜرْ ٻَنْدُ نغَمْ ٻٜيْدَارِ ٻَنْدُ مَاکٛ، وَاتٛ تٛکُّٻٜمٛ؞ 25 مِ وَرْتِي مَشُّطٛ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ بَرْکَ کُوغَلْ نغَلْ اَللَّه حٛکِّيَمْ؞ کُوغَلْ نغَلْ وٛنِ مِ وَعَجِنَ فُو وٛلْدٜ مَاکٛ؞ 26 وٛلْدٜ ندٜنْ وٛنِ سِرُّ طُمْ اٛ سُوطِ يِمْٻٜ دَغَ جَامَنُوجِ پَٻِّيطِ، اَمَّا جٛونِ اٛ وَنْغِنَنِيطُمْ يِمْٻٜ مَاکٛ؞ 27 اَللَّه سُٻِي اَنْدِنَٻٜ بَرْکَ مَوْطُمْ غٛنْطُمْ ندٜرْ سِرُّ طُعُمْ طُمْ اٛ سِرْيَنِي يِمْٻٜ نَاع يَحُودَنْکٛعٜنْ؞ سِرُّ طُمْ وٛنِ اَلْمَسِيحُ اٜ جٛوطٛو ندٜرْ ٻٜرْطٜ مٛوطٛنْ، نٛنْ وَطَيْ تَبِّتِنٛنْ اٛنْ نجٛوطٛدٛتٛ اٜ مَاکٛ ندٜرْ تٜدُّنغَلْ مَاکٛ؞ 28 اٜ مِنْ نغَعَجِنَ حَبَرُ اَلْمَسِيحُ، اٜ مِنْ مبَغِّنَ کٛو مٛيٜ نٜطّٛ، اٜ مِنْ اٜکِّتِنَ کٛو مٛيٜ ندٜرْ فُو فَامُ اَمِنْ، نغَمْ مِنْ نغَطَ کٛو مٛيٜ وَرْتَ کٜوْطٛ ندٜرْ تٛکُّکِ يٜىٰسُ يٜىٰسٛ اَللَّه؞ 29 کَنْجُمْ وَطِ اٜ مِ حُوَ، اٜ مِ فِيدَ، اٜ مِ حُوتِرَ فُو سٜمْبٜ اَلْمَسِيحُ کُوٛوجُمْ اٜ بَوْطٜ ندٜرْ اَمْ؞