Pola Timotimo iŋmbaia mac tiratna timbiŋ rapar
Outna kam
Timoti ma Polna aiŋ kabena ramoot, ainda moca Pola manmo gan timbiŋ rapara tirra neaŋga mataŋgek. Te, ma watca tɨpemb kirarir laiŋga raŋgaica mona. Na Timoti, ma ndona rɨtɨpacmo kai mo irik teac, na ma Iesus Karaisna kam wembaŋ laŋna kammo wiwitina kai ndarekrekke teac. Na ma Raraŋ Aetaniacna kambmo muruŋa wandoŋ ŋgoinna raŋgairaŋ. Na meikramtaɨra manmo makukarapa, gɨgɨrara manmo neaŋ te, ma anna moca kai irik mbirac teac, na ma gagraca wɨtɨkca an aiŋa Raraŋ Aetaniaca manmo neaŋrinanna, an aiŋa moraŋ.
Na Timoti, ma an iroar landamŋi laiŋ kocorta meikramtaɨrta ŋaŋaona kambmo, koara kai tɨkca warac teac. Ainta kambca ma meikramtaɨrta eteacna watta mo ŋgocrairena. Aintik Timoti, ma Polna tɨpemb kirarirmo matau lamŋia, anna raŋgairaŋ. Na anna an rɨtɨpac gargarna tɨpemb kirarirapa, iro wewetta eacrenanapa, kabena meikramtaɨrmo matŋirena tɨp kirarapa, makukarmo mbukraŋna tɨp kirarap.
Timoti ma aiŋ gargara mo te, ma Raraŋ Aetaniacna aiŋna ramoot ndarunandet
1
(1—4)
Epe 1.1Aku Pol, Karais Iesusna up aŋgɨrena ramoot. Na Raraŋ Aetaniacna toŋtoŋ mbuŋa ma ndo aukmo larapaca, aku mana up aŋgɨrena ramoot ndaruca, meikramtaɨrmo mbopca mina an iarwarna eteacna watta ma babuatnanmo, an Karais Iesusa rɨpacrena meikramtaɨrmo neaŋnande.
Up 16.1, na 1 Ti 1.2Aintik Timoti, u aukna mamatŋina nuoc ŋgoin tik, aku unmo timbiŋ rapara tirca neaŋga makɨpek. Te, Raraŋ Aetaniacapa, aina Kacoot Karais Iesusa unmo kadmaica, unmo kakadmaina opotaca moca, una iro inikca moi wewettaca laŋ ndeacnandet.
Aia kam wembaŋ laŋna moca numbira kai mo teac
Up 22.3, na 23.1, na Ro 1.8-9, na Pil 3.5, na 1 Te 1.2, na 3.10Na aku Raraŋ Aetaniacmo kam laŋ neaŋrena, na aukna nicar ŋgamrirapa auk, aia manmo mbendeirena, na mana aiŋira morenan. Na aukna iro inikca aku lamŋirena, aku tɨpemb ŋgorikta makukara mana lamnɨac ŋgoutta aku kamaind. Ainda moca aku mouŋapa, raap mbendeirenanna, aku memetmbaca una lamŋirenan. Na Timoti, una nananaena timbta moca aku memetmbaca malamŋireke, na unmo mac watna toŋtoŋ ŋgoin, na aku unmo wat te, aku toŋgonandet. Up 16.1, na 1 Ti 1.5, na 4.6Na aku matau lamŋirenanna, u Karaismo gidikca rɨpacrena. An tɨpna kirar kabea una aem Iunisapa nicau meac Loisa ŋgaua Karaisa rɨpacrina kirar. Na mandeacna mɨnna aku una an rɨtɨpac gargarna moca lamŋirena. 1 Te 5.19, na 1 Ti 4.14Na aku una iroa moca ŋgep te, an kakadmaina opotaca Raraŋ Aetaniaca unmo neaŋrenanmo, una nikinik iroa moi gagrana mona. An kirara ramootta tacmo, wica ma aniaca wɨrrina. Na an reac laŋna gargara Raraŋ Aetaniaca unmo neaŋrinanna, na aku ndona para una paŋan nambatta tɨkrinanna, anna ndoprena. Lk 24.49, na Up 1.8, na Ro 8.15Na u lamŋirena, an Ŋeroŋa Raraŋ Aetaniaca unmo neaŋrinanna, ma aimo mba mo nanambirena ŋeroŋ. Ma aimo gargar neaŋrenan, na ma aimo moca aia kabena meikramtaɨra matŋirenan, na ma aimo otaca, aia ndorita eteacna watmo mataua raupŋirena.
Ro 1.16, na Pil 1.7, na Kol 1.24, na 1 Ti 2.6Ainda moca u aina Kacootna kammo, wiwitina numbira kai mo teac. Na aku kac ŋgoreaca eacrenanna, aukmo numbira kai mo teac. Na u Raraŋ Aetaniacna, gargar aŋgɨca aukap kam wembaŋ laŋmo wiwitina aiŋna makuk mbukna. Ro 8.28, na Epe 1.4, na 2.8-9, na 1 Te 4.7, na Ta 3.5, na Ib 3.1, na 1 Pi 1.20Na Raraŋ Aetaniaca aimo mac nda aŋgɨri, na ma aimo acrina, te, aia mana meikramtaɨr teacnandet. Na aia morina tɨpemb kirarir laiŋta moca ma mba lamŋirina, na aimo acrina. Wanaiŋ. Atu ŋgoinna ma reac ianna mo ŋgocor ndeacri, ma aimo ndona toŋtoŋ mbuŋa ŋgacrina. Aintik Karais Iesus mbuŋa ma aimo kadmaica aimo mana meikramtaɨra moca larurina. 10  1 Ko 15.54-57, na Kol 1.26, na Ib 2.14, na 1 Pi 1.20Na mandeacna mɨnna Karais Iesus, ma aimo mac nda aŋgɨna Ramoot, na ma raekca larurina. Na mana aiŋna moca, Raraŋ Aetaniacna kakadmai toco, raekca eacrena. Ainda moca Karais Iesusa memenacna gargara mo irikrina, na mana kam wembaŋ laŋ mbuŋa, ma moca meikramtaɨra muruŋcamiŋa iarwarna eteacna watta lamŋirena.
11  1 Ti 2.7Ainda moca gan kam wembaŋ laŋna moca ma toŋgorina, aintik aku an aiŋa morena. Na ma aukmo Raraŋ Aetaniacna kammo wiwitinan, na mana up aŋgɨrena ramoot ndaruna, na meikramtaɨrmo riptinan. Ainda moca ma aukmo larapacrina. 12  Epe 3.1-2, na 1 Ti 6.20, na 2 Ti 4.8, na 1 Pi 4.19Ainda moca aku an makukara aŋgɨrena. Na aku anna keca, numbira mba morena. Na aku rɨpacrena ramootmo, aku malamŋireke. Na aku matau lamŋirena an aiŋ toco, ma aukna para tɨkrinanna, ma mataua raupŋinandet, te, an aiŋa memetmbaca laŋ ndeacraŋnandet, taŋca Karaisna kɨkɨpna Ra aniaca kɨpnandet.
13  1 Ti 1.10, na 4.6, na 6.3, na 2 Ti 2.2, na 3.14, na Ta 1.9, na 2.1, na Ib 10.23Ainda moca u matau lamŋi, an kamb laiŋga aku unmo neaŋrinanna, u an tɨpna kirar mbuŋa u kambmo wandoŋa wiwitica meikramtaɨrmo neaŋ. Na u Karais Iesusmo gagraca rɨpaca, na ndona mamatŋimo mamo neaŋ te, an tɨpna kirar mbuŋa u minmo kambmo wiwitica mbop. 14  Ro 8.11, na 1 Ti 6.20Na an kam wembaŋ laŋa Raraŋ Aetaniaca una para tɨkrina, na u anmo raupŋi. Na ma reac laŋ ŋgoin, aintik u manmo mataui raupŋiraŋ. Na an Ŋeroŋ Ratta aiap eacrenanna, ma unmo an aiŋa otacnandet.
15 Na u lamŋirena, Esiana pitrikna meikramtaɨra muruŋcamiŋa aukmo iŋ neaŋrinan, na Pigelusapa Iermogenes toco, aukmo iŋ neaŋrina.
16  2 Ti 4.16, na 4.19Ri, aku Raraŋ Aetaniacmo mbendeia ma Onesiporusapa, mana kacnɨmnanmo, kakadmaina opotaca monande. Na memetmbaca Onesiporusa aukna nikinik iroa laŋa moca wewettarena, na aku kac ŋgoreac ndeacrenanna, ma mba numbira morenan. Wanaiŋ. 17 An mɨnna ma auŋ aniac Romna kɨpatke, ma aukmo watna toŋtoŋap, aintik ma gagraca aukmo ore taŋ, taŋga iŋmbaia ma aukmo watrina. 18  Iu 1.21Ainda moca aku Kacootmo mbendeia, ma manmo Raraŋ Aetaniacna ritri waparacna ra aniaca laru te, ma manmo kakadmaina opotaca monandet. Na u matau lamŋirena, Onesiporus, ma aukmo otaca aiŋir wɨt aniaca Epesus, auŋ aniaca tɨkca moatna.

1:1 Epe 1.1

1:2 Up 16.1, na 1 Ti 1.2

1:3 Up 22.3, na 23.1, na Ro 1.8-9, na Pil 3.5, na 1 Te 1.2, na 3.10

1:5 Up 16.1, na 1 Ti 1.5, na 4.6

1:6 1 Te 5.19, na 1 Ti 4.14

1:7 Lk 24.49, na Up 1.8, na Ro 8.15

1:8 Ro 1.16, na Pil 1.7, na Kol 1.24, na 1 Ti 2.6

1:9 Ro 8.28, na Epe 1.4, na 2.8-9, na 1 Te 4.7, na Ta 3.5, na Ib 3.1, na 1 Pi 1.20

1:10 1 Ko 15.54-57, na Kol 1.26, na Ib 2.14, na 1 Pi 1.20

1:11 1 Ti 2.7

1:12 Epe 3.1-2, na 1 Ti 6.20, na 2 Ti 4.8, na 1 Pi 4.19

1:13 1 Ti 1.10, na 4.6, na 6.3, na 2 Ti 2.2, na 3.14, na Ta 1.9, na 2.1, na Ib 10.23

1:14 Ro 8.11, na 1 Ti 6.20

1:16 2 Ti 4.16, na 4.19

1:18 Iu 1.21